Vaučeri za besplatno obrazovanje
Podrška za stjecanje znanja i vještina
Vaučeri za besplatno obrazovanje
Svi zaposleni i nezaposleni s navršenih 15 godina u Hrvatskoj mogu upisati jedan od programa putem vaučera za besplatno obrazovanje. Prosječan iznos vaučera je 1300€.
U sklopu ove opcije, nudimo vam više od 30 programa koji se provode u Osijeku, Vukovaru, Vinkovcima, Šibeniku, Zadru i online.
Prijavi se
Koraci do vaučera
Saznajte kako se prijaviti na vaučere za besplatno obrazovanje.
Informirajte se
Informirajte se o vještinama koje su tražene na tržištu rada i dostupne u katalogu vještina
Zatražite podršku
Zatražite podršku Centra za razvoj karijera Učilišta Studium vezano uz odabir vještine, te zakažite savjetovanje u Centru za razvoj karijera.
Tel: 099-801-5222
Email: czrk@uciliste-studium.hr
Kontaktirajte pružatelja
obrazovanja
Nakon što ste pretražili Katalog vještina i programa i odabrali program koji želite pohađati kontaktirajte naše Učilište.
Podnesite zahtjev
Podnesite zahtjev putem aplikacije Moj vaučer.
Upoznajte se s predajom zahtjeva u video uputi.
Programi obrazovanja

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje kombinirkom provodi se redovitom nastavom u trajanju od 275 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskim dijelom nastave u trajanju od 83 sata, praktičnim dijelom nastave u trajanju od 142 sata, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 50 sati.

Praktični dio nastave obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima. Uključuje razdoblja učenja na radnome mjestu kod poslodavca.

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje kombinirkom.

Uvjet upisa

 • minimalno završena osnovna škola
 • najmanje 18 godina starosti
 • liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje kombinirkom
 • vozačka dozvola odgovarajuće kategorije

Moduli i teme

ZAŠTITA NA RADU U GRADITELJSTVU

 • Pravila, obveze i odgovornosti poslodavaca i radnika u sustavu zaštite na radu
 • Vrste opasnosti i štetnosti za čovjeka tijekom gradnje
 • Postupci zaštite na radu tijekom gradnje
 • Osobna zaštitna sredstva i oprema tijekom gradnje
 • Pružanje prve pomoći tijekom građevinskih radova
 • Osnove ekologije i zaštite okoliša
 • Utjecaj pojedinih materijala  i tehnologija na okoliš pri gradnji
 • Mjere zaštite okoliša prilikom projektiranja, građenja i korištenja građevine
 • Pravilnici, sudionici i obveze sudionika u gospodarenju otpadom
 • Vrste i kategorizacija građevinskog otpada
 • Postupci održivog  gospodarenja otpadom, pripadajući tehnološki procesi i količine otpada

 

ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH STROJEVA

 • Upute za održavanje građevinskog stroja
 • Dnevni pregledi i kontrolna mjerenja građevinskog stroja
 • Postupci ispitivanja ispravnosti električnih uređaja i hidrauličnog sustava stroja
 • Montaža i demontaža gusjenica

KOMBINIRKA

 • Dijelovi kombinirke s tehničkim karakteristikama
 • Alati i dodatna oprema kombinirke
 • Grafički prikaz sastavnih dijelova kombinirke
 • Izračun učinka kombinirke za izvođenje aktivnosti
 • Izračun cijene radnog sata kombinirke
 • Pripremne radnje prije pokretanja kombinirke
 • Kretanja i manevriranje kombinirkom
 • Zemljani radovi s kombinirkom
 • Radovi s kombinirkom  u stijenskom materijalu

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Odrediti potrebnu količinu i vrste potrošnog materijala (goriva, maziva i sl.) za rad stroja
 2. Provesti probne radnje manipulacije strojem na mjestu
 3. Primijeniti upute iz priručnika za rukovanje i održavanje stroja
 4. Rukovati kombinirkom pri iskopu i utovaru zemljanih masa
 5. Odlagati iskopani materijal ili ga utovarati u transportno sredstvo
 6. Provesti dnevni pregled i radnje tekućeg održavanja stroja i opreme skladu sa uputama proizvođača
 7. Provoditi kontrolna mjerenja za potrebe utvrđivanja ispravnosti strojeva
 8. Voditi knjigu stroja (o uporabi goriva, maziva, izvršenim pregledima i popravcima)
 9. Voditi evidenciju o rezultatima provedenih mjerenja i ispitivanja na stroju
 10. Primijeniti potrebne mjere sigurnosti i zaštite na radu
 11. Pratiti uvođenje novih zakonskih normi i propisa zaštite okoliša i održive gradnje
 12. Provoditi zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima zaštite okoliša
 13. Provoditi brigu o zaštiti okoliša racionalnim korištenjem energenata i maziva

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije web programiranje provodi se redovitom nastavom u trajanju od 225 sati, uz mogućnost programa na daljinu u realnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskim dijelom nastave u trajanju od 45 sati, praktičnim dijelom nastave u trajanju od 90 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od  90 sati.

Praktični dio nastave obuhvaća situacijsko učenje i izvršenje konkretnih radnih zadaća u stvarnim i/ili simuliranim uvjetima.

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije web programiranje

Uvjet upisa

Minimalno završena srednja trogodišnja škola

Moduli i teme

Web programiranje

 • Komunikacija klijent – poslužitelj
 • HTTP metode (GET, POST, PUT, DELETE)
 • JSON format
 • MVC uzorak - izrada modela i kontrolera
 • Testiranje aplikacije
 • Razvojna okruženja za rad s bazama podataka
 • Prezentacijski modeli za opis podataka
 • Komunikacija s bazom
 • Objektno relacijsko mapiranje
 • Povezivanje web aplikacije s bazom podataka
 • JavaScript razvojni okvir
 • Asinkrona komunikacija sa serverom – AJAX
 • Kriteriji odabira programskog okvira
 • Sučelje web aplikacije
 • Izrada web aplikacije korištenjem odabranog razvojnog okvira
 • Prilagodba izgleda korisničkog sučelja (API first)

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Sudjelovati u dizajniranju korisničkog sučelja
 2. Sudjelovati u dizajniranju baze podataka
 3. Oblikovati konceptualno jednostavnu bazu podataka i analizirati podatke
 4. Usporediti i odabrati najpogodniju arhitekturu programskog sustava u odnosu na nekoliko dostupnih rješenja
 5. Sudjelovati u dizajniranju arhitekture web-stranice
 6. Usporediti i odabrati najpogodnije razvojno okruženje za izradu programskog sustava u odnosu na nekoliko dostupnih rješenja
 7. Izraditi korisničko sučelje manje razine složenosti
 8. Testirati komponente, međusobnu povezanost i funkcionalnost jednostavnog programskog sustava
 9. Izraditi elemente baze podataka
 10. Izraditi elemente-web stranice

Program obrazovanja Specijalist za digitalni marketing provodi se redovitom nastavom uživo ili online u trajanju od 300 sati.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 25 sati, praktičnim dijelom nastave od 120 sati i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 155 sati.

Praktični dio nastave obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o strukovnom specijalističkom usavršavanju za stjecanje djelomične kvalifikacije Specijalist za digitalni marketing / Specijalistica za digitalni marketing.

Uvjet upisa

Minimalno završena srednja četverogodišnja škola iz sektora ekonomija i trgovina ili završen program obrazovanja iz područja internetskog marketinga

Moduli i teme

Digitalna marketinška kampanja

 • Uvod u digitalni marketing
 • Digitalna marketinška strategija
 • Marketing odnosa ( CRM)
 • Korisničko putovanje u marketingu
 • Digitalni promocijski kanali
 • Web sjedište
 • Alati za izradu web sjedišta
 • Optimizacija web sjedišta
 • Google Ads i Google Analitytics
 • Društvene mreže
 • Optimizacija društvenih mreža
 • E- mail kampanja
 • Alati za izradu e-mail kampanje
 • Analiza uspjeha e-mail kampanje
 • Strategija sadržajnog marketinga
 • Izrada plana sadržaja
 • Optimiziranje sadržaja
 • Analiza uspješnosti sadržajnog marketinga
 • Ergonomska načela u uredskom poslovanju

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. primijeniti digitalne marketinške strategije u poslovanju
 1. odabrati promotivne aktivnosti u provedbi odabrane digitalne marketinške strategije
 2. koristiti različite kanale digitalnog marketinga u cilju povećanja vidljivosti u poslovanju
 3. izraditi oglas u skladu s različitim kanalima digitalnog marketinga
 4. koristiti alate za izradu web dizajna i web sučelja
 5. oblikovati web sjedište u cilju povećanja učinkovitosti poslovanja
 6. izraditi responzivni i adaptivni dizajn primjenom zadanog vizualnog identiteta
 7. identificirati tip, vrstu, svrhu web rješenja i ciljanu skupinu korisnika
 8. koristiti društvene mreže ovisno o ciljnoj skupini korisnika u cilju povećanja vidljivosti u poslovanju
 9. komunicirati sa suradnicima i poslovnim klijentima u online okruženju u cilju povećanja učinkovitosti poslovanja
 10. prilagoditi korisničko sučelje ovisno o povratnim informacijama o korisničkom iskustvu
 11. kreirati e-mail kampanju za jačanje digitalne komunikacije u poslovanju
 12. oblikovati sadržaj prilagođen za objavu s obzirom na odabrani kanal digitalnog marketingaanalizirati uspjeh na različitim kanalima digitalnog marketinga u skladu s planiranim ciljevima

Program obrazovanja za knjigovođu/knjigovotkinju provodi se redovitom nastavom u trajanju od 350 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa online u stvarnom vremenu, dok se praktični dio nastave provodi isključivo uživo, u učilištu i/ili kod poslodavaca.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 85 sati, praktičnim dijelom nastave od 140 sati i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 125 sati.

Praktični dio nastave obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim ili stvarnim uvjetima uz korištenje knjigovodstvenog softvera.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa/knjigovotkinja koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

 

Uvjet upisa

Završena srednja četverogodišnja škola

Moduli i teme

Uvod u računovodstvo

 • Zakonski okvir u računovodstvu
 • Pravila i zadaće računovodstva
 • Računovodstveni sustavi
 • Temeljne računovodstvene kategorije
 • Temeljni financijski izvještaji
 • Knjigovodstvene isprave
 • Konta i kontni plan
 • Poslovne knjige
 • Vrste i načini popisa imovine i obveza
 • Inventurne razlike

Imovina i obveze

 • Platni promet
 • Blagajničko poslovanje
 • Pribavljanje i stavljanje u uporabu dugotrajne nematerijalne imovine
 • Pribavljanje i stavljanje u uporabu dugotrajne materijalne imovine
 • Obračun amortizacije
 • Rashodovanje, vrijednosno usklađivanje i revalorizacija dugotrajne nematerijalne imovine
 • Rashodovanje, vrijednosno usklađivanje i revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
 • Dugotrajna financijska imovina
 • Kratkotrajna financijska imovina
 • Kratkoročna potraživanja
 • Dugoročna potraživanja
 • Kratkoročne obveze
 • Dugoročne obveze
 • Porez na dodanu vrijednost
 • Isprave i pomoćne evidencije pri obračunu PDV-a
 • Zalihe sirovina i materijala
 • Metode utroška zaliha
 • Zalihe male vrijednosti
 • Otpis i rashodovanje zaliha
 • alkulacije robe u trgovini na veliko i malo
 • Nabava robe u trgovini na veliko
 • Prodaja i smanjenje zaliha robe u trgovini na veliko
 • Nabava robe u trgovini na malo
 • Prodaja i smanjenje zaliha robe u trgovini na malo

Rashodi, prihodi i financijski rezultat

 • Troškovi osoblja (zaposlenih)
 • Sastav bruto plaće
 • Evidentiranje plaća
 • Drugi dohodak
 • Vremenska razgraničenja
 • Materijalni troškovi
 • Troškovi usluga
 • Ostali troškovi poslovanja
 • Financijski troškovi
 • Poslovni i financijski prihodi
 • Poslovni i financijski rashodi

 

Knjigovodstvo na računalu

 • Otvaranje poslovnih knjiga u knjigovodstvenom softveru
 • Evidencija promjena u poslovanju korištenjem knjigovodstvenog softvera
 • Ergonomska načela u uredskom poslovanju

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. provjeriti ispravnost zaprimljene dokumentacije (likvidatura) ovisno o sklopljenom ugovoru s klijentom
 2. provoditi popis imovine i obveza te usklađivanje dobivenih podataka sa stvarnim podacima
 3. voditi blagajnički izvještaj, odgovarati za točnost blagajne i knjižiti u financijskom računovodstvu
 4. obračunavati i refundirati troškove po putnim nalozima
 5. zaprimiti i evidentirati ulazne račune u knjizi ulaznih računa
 6. izračunavati cijene zaliha
 7. izrađivati kalkulacije po nalogu
 8. obračunavati amortizaciju
 9. provesti knjiženja na osnovu knjigovodstvenih isprava te obrađivanje knjigovodstvenih i računovodstvenih podatka
 10. obavljati usklađivanja stanja imovine, potraživanja i obveza
 11. obračunavati i isplaćivati plaće i ostale naknade zaposlenicima
 12. ažurirati izvještaje u aplikacijama
 13. izrađivati podlogu za redovna izvješća ili izvješća po nalogu za unutarnje i vanjske korisnike te nadležne institucije
 14. komunicirati s poslovnim partnerima u svojem području/djelokrugu rada u skladu s etičkim kodeksom svoje organizacije i pravilima poslovnih partnera
 15. poštivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svojem području rada, kao i osobnih podataka stranaka, klijenata, kupaca, dobavljača i poslovnih partnera

Program obrazovanja internetski marketing i brendiranje provodi se redovitom nastavom uživo ili online u trajanju od 225 sati.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 77 sati, praktičnim dijelom nastave od 84 sata i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 64 sata.

Praktični dio nastave obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije internetski marketing i brendiranje koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

Završena srednja četverogodišnja škola

Moduli i teme

Marketinška komunikacija u online poslovanju

 • Marketinška komunikacija u online okruženju
 • Internetski marketinški kanali
 • Sadržajni „content“ marketing
 • Influencer marketing
 • Društveni mediji u marketinškoj komunikaciji

Internetska marketinška kampanja u svrhu promocije i brendiranja

 • Alati digitalnog marketinga
 • Brendiranje u online poslovanju
 • Društvene mreže i njihova uloga u marketingu i brendiranju
 • Mobilni marketing
 • E-mail marketing

Kompetencije koje se steknu po završetku

 1. razlikovati specifičnosti kanala digitalnog marketinga
 2. odrediti pravilnu društvenu mrežu ovisno o proizvodu i/ili usluzi
 3. pripremiti ključnu informaciju u obliku sažete vijesti koju treba objaviti i/ili dijeliti
 1. izraditi oglas u skladu s različitim kanalima digitalnog marketinga
 2. pratiti učinak oglašavanja
 3. stvoriti uvid u poziciju konkurentskih proizvoda/usluga u odnosu na vlastite proizvode/usluge
 4. pisano i usmeno komunicirati slijedeći poslovne standarde u pisanoj i usmenoj komunikaciji
 5. voditi pregovore u skladu s poslovnim bontonom i pravilima poslovne komunikacije
 6. samostalno koristiti suvremene informatičke alate za obradu tablica, teksta i prezentacija

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije njegovatelj/njegovateljica u institucionalnoj i izvaninstitucionalnoj skrbi o starijim i nemoćnim osobama provodi se redovitom nastavom u trajanju od 775 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom teorijskom nastavom i poučavanja u ustanovi, u trajanju od  155 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 455 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 165 sati.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje djelomične kvalifikacije njegovatelj/njegovateljica u institucionalnoj i izvaninstitucionalnoj skrbi o starijim i nemoćnim osobama koje se upisuje u e-radnu knjižicu

Uvjet upisa

 • Završena osnovna škola
 • Liječnička svjedodžba medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za poslove njegovatelja/njegovateljice
 • Najmanje navršenih 18 godina

Moduli i teme

Zaštita na radu

 • Izvori opasnosti na radu
 • Standardne mjere zaštite
 • Zaštitna odjeća i obuća
 • Ergonomska načela pri radu
 • Higijensko epidemiološke smjernice
 • Zaštita od požara i električnog udara
 • Prva pomoć
 • Vrste otpada
 • Razvrstavanje otpada i skladištenje otpadnog materijala

Planiranje i standardi kvalitete rada njegovatelja

 • Osobna priprema i priprema pribora za pružanje skrbi
 • Priprema bolesničke sobe i korisnika za pružanje skrbi
 • Osnove organizacije rada
 • Zdravstvena zaštita i socijalna skrb
 • Načela zaštite okoliša
 • Evidentiranje provedenih postupaka kod pružanja skrbi i vođenje dokumentacije
 • Osnove IKT-a
 • Mjere za osiguravanje povjerljivosti podataka
 • Mjere sigurnosti korisnika
 • Urednost radnog okruženja
 • Interne upute i pravilnici
 • Zaštita korisnikove dokumentacije, osobnih podataka i osobne imovine
 • Profesionalna tajna
 • Korištenje materijala i pribora
 • Funkcionalnost  opreme za rad
 • Primopredaja službe

Dezinfekcija i higijena

 • Nastanak infekcije
 • Metode dezinfekcije
 • Higijenske mjere sprječavanja rizika od infekcija
 • Bolničke infekcije
 • Sredstva i pomagala za čišćenje i dezinfekciju

Karakteristike ljudskog tijela i prva pomoć

 • Osnove zdravlja i bolesti
 • Anatomija ljudskog tijela
 • Fiziologija ljudskog tijela
 • Psihofizičke promjene kroz život
 • Životno ugrožavajuće promjene u psihičkom i fizičkom stanju korisnika (važnost pravovremene reakcije)
 • Životno ugrožavajuća stanja
 • Obavještavanje odgovorne osobe o hitnom stanju
 • Prva pomoć

Njega korisnika

 • Osobna higijena nepokretnih i pokretnih korisnika (djelomična i povremena)
 • Njega usne šupljine
 • Kupanje nepokretnog korisnika u krevetu i u kadi
 • Pomoć pri kupanju / tuširanju pokretnog korisnika
 • Važnost održavanja osobne higijene
 • Pranje zubi
 • Pranje umjetnog zubala
 • Pranje ruku
 • Njega anogenitalnog područja
 • Pranje kose i češljanje
 • Brijanje
 • Rezanje noktiju
 • Postupanje s umrlom osobom
 • Položaj korisnika
 • Sprečavanje padova
 • Nesvjestica
 • Dekubitus
 • Respiratorne komplikacije
 • Tromboza
 • Kontrakture
 • Mjere sprečavanja komplikacija dugotrajnog ležanja
 • Tjelesna temperature i znakovi promijenjene tjelesne temperature
 • Metode održavanja tjelesne temperature
 • Mjere za fizikalno snižavanje tjelesne temperature

Unos hrane i tekućine, eliminacija, odijevanje i kretanje korisnika

 • Organizacija prehrane korisnika u ustanovi
 • Hranjenje korisnika
 • Eliminacija otpadnih tvari
 • Obilježja mokraće zdrave odrasle osobe
 • Obilježja stolice u zdrave odrasle osobe
 • Pružanje pomoći korisniku pri eliminaciji
 • Pomagala za inkontinenciju
 • Provođenje higijene
 • Odijevanje pokretnog korisnika
 • Odijevanje nepokretnog korisnika
 • Svlačenje pokretnog korisnika
 • Svlačenje nepokretnog korisnika
 • Kretanje i zdravlje
 • Transfer korisnika
 • Pomagala za kretanje
 • Prijevoz korisnika

Komunikacijske vještine njegovatelja

 • Komunikacijske vještine u radu s korisnicima i radnom okruženju
 • Komunikacijski proces u radu s korisnicima i radnom okruženju
 • Komunikacija s osobama ograničenih komunikacijskih sposobnosti
 • Specifičnosti komunikacije s osobama s različitim teškoćama
 • Komunikacija u timu
 • Komunikacija s članovima obitelji
 • Komunikacija u stresnim situacijama

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Organizirati i planirati rad njegovatelja starijih i nemoćnih osoba/njegovateljice starijih i nemoćnih osoba
 2. Provesti dezinfekciju pribora, opreme i okoline korisnika
 3. Provesti osobnu higijenu korisnika
 4. Pomoći korisniku pri unosu hrane i tekućine
 5. Pomoći korisniku pri eliminaciji otpadnih tvari
 6. Primijeniti mjere sprječavanja komplikacija dugotrajnog mirovanja
 7. Primijeniti mjere sprječavanja pada korisnika
 8. Pružiti prvu pomoć korisniku
 9. Uočiti promjene kod korisnika
 10. Pružiti pomoć pri kretanju korisnika
 11. Provesti postupke s osobnim i posteljnim rubljem
 12. Zbrinuti otpad sukladno načelima zaštite okoliša
 13. Primijeniti mjere zaštite na radu
 14. Osigurati optimalne mikroklimatske uvjete okoline korisnika
 15. Pomoći korisniku pri održavanju tjelesne temperature
 16. Profesionalno komunicirati s članovima tima i korisnicima

 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje čelika kutnim spojem MAG postupkom provodi se redovitom nastavom u trajanju od 275 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u realnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom teorijskom nastavom i poučavanja u trajanju od 45 sati, dijelom praktičnom nastavom u trajanju od 197 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od  33 sata.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje čelika kutnim spojem MAG postupkom koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

Završena osnovna škola

Najmanje 18 godina života

Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Moduli i teme

Zavarivanje čelika kutnim spojem MAG (135) postupkom

 • Potencijalne opasnosti na radnom mjestu zavarivača
 • Sredstva osobne zaštite
 • Mjere za prevenciju opasnosti
 • Pravila i propisi zaštite na radu
 • Osnovni pojmovi u zavarivanju:
 • Zavarljivost
 • Električni luk
 • Polaritet
 • Parametri
 • Vrste i oznake zavarenih spojeva
 • Specifikacija postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
 • Uređaj za zavarivanje
 • Dijelovi i oprema
 • Plin za zavarivanje
 • Oprema na boci, označavanje boca
 • Priprema okoline za zavarivanje
 • Podešavanje parametara zavarivanja u skladu sa (SPZ (WPS))
 • Postupanje s osnovnim i potrošnim materijalom
 • Priprema zavarivanja i predgrijavanje
 • Izvođenje postupka zavarivanja
 • Vizualni pregled zavarenog spoja
 • Analiza učinjenih pogrešaka
 • Ispravljanje pogrešaka
 • Održavanje opreme za zavarivanje

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Pripremiti, rasporediti i provjeriti opremu za zavarivanje
 2. Pripremiti, provjeriti i zaštititi materijale i radno područje pripremljeno za zavarivanje
 3. Postaviti radni komad u propisani položaj za zavarivanje MAG postupkom (135)
 4. Podesiti parametre zavarivanja MAG postupkom (135) prema SPZ (WPS)
 5. Pripremiti rubove osnovnog materijala za postupak zavarivanja MAG postupkom (135)
 6. Kontrolirati predgrijavanje i održavati temperaturu tijekom postupka zavarivanja
 7. Zavariti MAG postupkom (135) kutni spoj čelika prema SPZ (WPS)
 8. Zavarivati MAG postupkom u svim položajima zavarivanja i primijeniti odgovarajuće tehnike zavarivanja
 9. Očistiti zavareni spoj MAG postupkom (135), osnovni materijal i radno mjesto

Program obrazovanja montiranje dizalica topline provodi se redovitom nastavom u trajanju od 175 sati uz mogućnost provođenja teorijskog dijela programa online.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 55 sati, praktičnom nastavom u trajanju od 85 sati i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 35 sati.

Praktična nastava obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima te u radnom procesu u kontroliranim uvjetima.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije montiranje dizalica topline koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

Završena najmanje trogodišnja srednja škola

Moduli i teme

Montiranje dizalica topline

 • Općenito o dizalicama topline
 • Princip rada dizalica topline
 • Split klima uređaj za hlađenje i grijanje zraka
 • Radne tvari kompresijskih dizalica topline
  • Sintetičke radne tvari
  • Utjecaj radnih tvari na okoliš
  • Radne tvari i njihove ekološki prihvatljive zamjene
 • Načini rada dizalice topline
 • Dizalica topline za zagrijavanje PTV-a
 • Apsorpcijske dizalice topline
 • Izvori topline za toplinske dizalice
  • Tlo kao izvor topline
  • Okolišni zrak kao izvor topline
  • Vode potoka, rijeka, jezera i mora kao izvor topline
  • Podzemne vode kao izvor topline
 • Niskotemperaturni sustav podnog grijanja te zidno i stropno grijanje/hlađenje
 • Inteligentni sustav regulacije
 • Funkcionalno montiranje dizalice topline tip zrak/voda
 • Funkcionalno montiranje dizalice topline tip voda/voda
 • Funkcionalno montiranje dizalice topline tip tlo/voda
 • Funkcionalno montiranje dizalice topline tip zrak/zrak
 • Spajanje sustava dizalica topline sa sustavom grijanja ovisno o izvoru topline
 • Testiranje sustava

 

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Poznavati elemente dizalica topline
 2. Poznavati radne tvari
 3. Znati montirati dizalicu topline zrak – voda
 4. Znati montirati dizalicu topline voda – voda
 5. Znati montirati dizalicu topline zrak – zrak
 6. Znati montirati dizalicu topline tlo – voda
 7. Znati spojiti dizalicu topline na zatvoreni sustav grijanja radijatorskim ili podnim grijanjem i sustavom za PTV
 8. Poznavati načine povezivanja dizalice topline sa sobnim termostatom
 9. Poznavati puštanje u rad dizalice topline
 10. Poznavati spajanje dizalice topline na dodatni akumulacijski spremnik ili hidrauličnu skretnicu
 11. Spajati elemente dizalica topline vanjske i unutarnje elemente prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji

 

 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanja viličarom izvodi se redovitom nastavom u trajanju od 175 sati uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u realnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskim dijelom nastave u trajanju od 46 sati, praktičnim dijelom nastave u trajanju od 120 sati te putem samostalnih aktivnosti polaznika u trajanju od 9 sati.

Praktični dio nastave obuhvaća situacijsko učenje i izvršenje konkretnih radnih zadaća u stvarnim i/ili simuliranim uvjetima. Praktični dio nastave odvija se u robnim skladištima ili logističkim centrima

Svakom polazniku nakon uspješno završene provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije rukvoanje viličarom u logistici i prometu.

Uvjet upisa

 • Posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1
 • Navršenih najmanje 18 godina
 • Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje viličarom
 • Posjedovanje vozačke dozvole odgovarajuće kategorije

Moduli i teme

Zaštita na radu, zaštita od požara i osnovna prva pomoć

 • Zaštita na radu u logistici i prometu
 • Osobna zaštitan sredstva
 • Znakovi sigurnosti
 • Kretanje po operativnim površinama
 • Gašenje požara

Rukovanje viličarom

 • Vrste i podjela viličara
 • Priprema viličara za rad i dnevni pregled viličara
 • Dnevno održavanja i prijava kvara viličara
 • Propisi o sigurnosti strojeva i o poslovima s posebnim uvjetima rada
 • Tehnička dokumentacija viličara
 • Upravljanje viličarom
 • Zahvat i odlaganje tereta viličarom

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Poznavati propise i pravila o zaštiti na radu, zaštiti od požara i zaštiti okoliša
 2. Koristiti sredstva zaštite na radu primjerene radnom mjestu
 3. Obavljati poslove sukladno s propisima o sigurnosti i zaštiti na radu i zaštiti od požara
 4. Odabrati prekrcajnu mehanizaciju sukladno značajkama tereta
 5. Samostalno i odgovorno rukovati ručnom mehanizacijom i motornim viličarom pri premještanju robe

 

Program obrazovanja klasične i korektivne tehnike šminkanja provodi se redovitom nastavom u trajanju od 200 sati.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 75 sati, praktičnom nastavom u trajanju od 100 sati i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 25 sati.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije klasične i korektivne tehnike šminkanja koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

Završena najmanje trogodišnja srednja škola.

 

Moduli i teme

Tehnike šminkanja

 • Razvoj šminkanja kroz povijest
  • Šminkanje kroz epohalna razdoblja
  • Šminkanje danas
 • Kozmetički prostor, preparati, sredstva, pribor i uređaji za šminkanje
  • Prostor i prirodni preparati za šminkanje – primjena i higijena
  • Sredstva, pribor i uređaji – primjena i higijena
  • Zaštita na radu
  • Razvrstavanje otpada
 • Tehnike šminkanja lica, obrva i trepavica kod različitih primjena prema estetskim kriterijima
  • Estetski kriteriji šminkanja
  • Tehnike šminkanja lica s različitim primjenama
  • Tehnike šminkanja obrva i trepavica
  • Poslovna komunikacija

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Primijeniti odgovarajuće boje, pribor i dekorativne preparate za šminkanje lica
 2. Poznavati pravila svjetla i sjene, važnosti rasvjete
 3. Poznavati stilove šminkanja
 4. Provesti postupak nanošenja šminke na lice uvažavajući morfologiju lica u skladu s tipom, stanjem i starošću kože lica te namjenom (dnevna šminka, večernja šminka, svečana šminka, šminka za fotografiju, šminka za mladenke, povijesna šminka 20 st.)
 5. Provoditi specijalne tehnike šminkanja i povezivati šminku sa likovima, karakteristikama frizura, odjeće, obuće nakita određenog povijesnog razdoblja: 1920.-e, 1940.-e, 1960.-e, 1980.-e, 2000.-e. Šminka i šminkanje današnjice
 6. Primijeniti odgovarajuće preparate za estetsko uređivanje obrva i trepavica
 7. Provoditi odgovarajuće postupke estetskog uređivanja obrva i trepavica

 

 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje bagerom provodi se redovitom nastavom u trajanju od 275 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskim dijelom nastave u trajanju od 83 sata, praktičnim dijelom nastave u trajanju od 142 sata, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 50 sati.

Praktični dio nastave obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima. Uključuje razdoblja učenja na radnome mjestu kod poslodavca.

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje bagerom

Uvjet upisa

 • minimalno završena osnovna škola
 • najmanje 18 godina starosti
 • liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje bagerom
 • vozačka dozvola odgovarajuće kategorije

Moduli i teme

ZAŠTITA NA RADU U GRADITELJSTVU

 • Pravila, obveze i odgovornosti poslodavaca i radnika u sustavu zaštite na radu
 • Vrste opasnosti i štetnosti za čovjeka tijekom gradnje
 • Postupci zaštite na radu tijekom gradnje
 • Osobna zaštitna sredstva i oprema tijekom gradnje
 • Pružanje prve pomoći tijekom građevinskih radova
 • Osnove ekologije i zaštite okoliša
 • Utjecaj pojedinih materijala  i tehnologija na okoliš pri gradnji
 • Mjere zaštite okoliša prilikom projektiranja, građenja i korištenja građevine
 • Pravilnici, sudionici i obveze sudionika u gospodarenju otpadom
 • Vrste i kategorizacija građevinskog otpada
 • Postupci održivog  gospodarenja otpadom, pripadajući tehnološki procesi i količine otpada

 

ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH STROJEVA

 • Upute za održavanje građevinskog stroja
 • Dnevni pregledi i kontrolna mjerenja građevinskog stroja
 • Postupci ispitivanja ispravnosti električnih uređaja i hidrauličnog sustava stroja
 • Montaža i demontaža gusjenica

 

 

BAGERI

 • Dijelovi bagera s tehničkim karakteristikama
 • Alati i dodatna oprema bagera
 • Grafički prikaz sastavnih dijelova bagera
 • Izračun učinka bagera za izvođenje aktivnosti
 • Izračun cijene radnog sata bagera
 • Pripremne radnje prije pokretanja bagera
 • Kretanje i manevriranje bagerom
 • Zemljani radovi s bagerom
 • Radovi s bagerom  u stijenskom materijalu

 

 

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Odrediti potrebnu količinu i vrste potrošnog materijala (goriva, maziva i sl.) za rad stroja
 2. Provesti probne radnje manipulacije strojem na mjestu
 3. Primijeniti upute iz priručnika za rukovanje i održavanje stroja
 4. Rukovati bagerom/dozerom/grejderom/utovarivačem pri iskopu i utovaru zemljanih masa
 5. Provesti dnevni pregled i radnje tekućeg održavanja stroja i opreme skladu sa uputama proizvođača
 6. Provoditi kontrolna mjerenja za potrebe utvrđivanja ispravnosti strojeva
 7. Voditi knjigu stroja (o uporabi goriva, maziva, izvršenim pregledima i popravcima)
 8. Voditi evidenciju o rezultatima provedenih mjerenja i ispitivanja na stroju
 9. Primijeniti potrebne mjere sigurnosti i zaštite na radu
 10. Pratiti uvođenje novih zakonskih normi i propisa zaštite okoliša i održive gradnje
 11. Provoditi zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima zaštite okoliša
 12. Provoditi brigu o zaštiti okoliša racionalnim korištenjem energenata i maziva

 

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije priprematelj jednostavnih slastica provodi se redovitom nastavom u trajanju od 950 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu putem aplikacija za virtualno učenje (vođeni proces učenja i poučavanja) a učenje temeljeno na radu isključivo uživo, u specijaliziranim učionicima i/ili kod poslodavaca (ugostiteljskim objektima) s kojim Ustanova ima sklopljeni ugovor o suradnji.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom teorijskom nastavom i poučavanja u trajanju od 300 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 495 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od  165 sati.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje djelomične kvalifikacije priprematelj jednostavnih slastica koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

 • Završena osnovna škola
 • Važeća sanitarna iskaznica
 • Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za pripremu jednostavnih slanih jela.

Moduli i teme

Sigurnost na radu

 • Izvori opasnosti na poslovima slastičara
 • Osobna zaštitna sredstava
 • Pravila zaštite na radu
 • Zaštitna radna odjeća i obuća
 • Mjere sprječavanja ozljeda na radu
 • Prva pomoć
 • Postupanje u slučaju požara

Higijena u slastičarstvu

 • Osnove higijene u slastičarstvu
 • Higijena rada
 • Higijena hrane i prehrane
 • Metode konzerviranja namirnica

Radne procedure u slastičarstvu

 • Načela HACCP-a
 • HACCP evidencije
 • Načela HACCP-a
 • Zakonski okviri u slastičarnici

Namirnice u slastičarstvu i njihovo sladištenje

 • Šećeri
 • Čokolada
 • Namirnice životinjskog podrijetla
 • Začini i mirodije
 • Alkoholna i bezalkoholna pića
 • Ambalažiranje i deklariranje proizvoda
 • Skladištenje namirnica i gotovih proizvoda u slastičarstvu

Pripremanje radnog mjesta, uređaja, oprema i alata za rad u slastičarstvu

 • Slastičarski inventar i uređaji
  • Oprema slastičarnice
  • Termički uređaji
  • Uređaji za hlađenje i zamrzavanje
  • Strojevi, posuđe, pribor i alati u slastičarstvu
 • Normiranje
  • Normativi u slastičarstvu
  • Prilagodba normativa prema potrebnim količinama
 • Receptura
  • Priprema radnih zadataka prema recepturi
 • Mjerni uređaji
  • Mjerne jedinice
  • Mjerenje u slastičarstvu
 • Priprema namirnica
  • Tehnike priprema namirnica
  • Načini priprema namirnice prema recepturi
  • Odabir tehnike pripreme prema vrsti namirnice

Izrada jednostavnih slastica od različitih vrsta tijesta

 • Vrste tijesta u izradi slastica
  • Svojstva i upotreba slastica
  • Tehnološki postupci izrade slastica
  • Utvrđivanje organoleptičkih svojstava slastica
 • Izrada jednostavnih slastica od različitih vrsta tijesta
  • Lijevano ili tekuće tijesto
  • Vučeno tijesto
  • Krumpirovo tijesto
  • Domaće tijesto
  • Lisnato tijesto
  • Dizano tijesto
  • Prhko tijesto
  • Hrustavo tijesto
  • Medeno tijesto

Izrada jednostavnih slastica od različitih vrsta smjesa

 • Vrste biskvitnih smjesa
  • Svojstva i upotreba jednostavnih slastica od različitih smjesa
  • Tehnološki postupci izrade slastica od različitih smjesa

(topli i hladni način pripreme smjesa)

 • Jednostavne slastice od različitih smjesa
 • Izrada jednostavnih slastica
  • Lagane biskvitne smjese
  • Teške biskvitne smjese

Osnovne kreme, nadjevi i slastice od voća

 • Osnovne kreme i nadjevi
  • Vrste osnovnih krema i nadjeva
  • Svojstva i načini izrade osnovnih krema i nadjeva
  • Primjena osnovnih krema i nadjeva
  • Tehnološki postupci izrade krema i nadjeva
  • Izrada osnovnih krema i nadjeva
 • Slastice od voća
  • Tehnološki postupci izrade slastica od voća
  • Izrada osnovnih slastica od voća

Ukrašavanje i serviranje jednostavnih slastica

 • Oblikovanje i ukrašavanje jednostavnih slastica
  • Osnovne tehnike oblikovanja i ukrašavanja slastica
  • Alati i pribor za oblikovanje i ukrašavanje jednostavnih slastica
  • Izrada jednostavnih dekoracija za slastice
  • Oblikovanje slastica pomoću različitih  kalupa i alata
 • Serviranje jednostavnih slastica
  • Posuđe i pribor za serviranje jednostavnih slastica
 • Organoleptička svojstva slastica

Zbrinjavanje otpada u slastičarstvu

 • Ekologija
  • Pojam ekologija
  • Abiotički i biotički činitelji
  • Čovjekov utjecaj na prirodu
  • Zaštita prirode
  • Održivi razvoj
 • Zbrinjavanje otpada
  • Vrste otpada
  • Korisno zbrinjavanje otpada
  • Recikliranje otpada
  • Razvrstavanje otpada po vrstama

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Izmjeriti i pripremiti namirnice prema recepturi i normativima
 2. Odabrati sastojke za pripremu pojedinačnih slastica poštivajući recept i normative
 3. Pripremiti osnovna tijesta, slastičarske smjese i kreme
 4. Primijeniti postupke pečenja, kuhanja, zagrijavanja, smrzavanja i druge toplinske obrade slastica
 5. Koristiti adekvatne tehnike guljenja, usitnjavanja, mljevenja, rezanja, ribanja i usitnjavanja namirnica za upotrebu u slasticama
 6. Rezati i oblikovati slastice
 7. Puniti i ukrasiti slastice
 8. Servirati slasticu uvažavajući vrstu i namjenu slastice
 9. Održavati, skladištiti i pravilno deklarirati gotove slastičarske proizvode
 10. Koristiti namirnice biljnog i životinjskog podrijetla kod izrade slastica
 11. Skladištiti namirnice obzirom na vrstu namirnice
 12. Koristiti opremu i uređaje na siguran i ispravan način
 13. Adekvatno zbrinuti zdravstveno neispravne namirnice
 14. Koristiti postupke adekvatnog zbrinjavanje po okolinu štetnih materijala
 15. Poštivati postupke zaštite okoliša pri izradi slastica
 16. Poštivati zdravstvene, sigurnosne higijenske i druge propise povezane s hranom
 17. Održavati sigurno higijensko i pouzdano radno okruženje korištenjem adekvatnih postupaka održavanja osobne higijene i poštivanjem propisa o zaštiti na radu

 

 

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije priprematelj jednostavnih slanih jela provodi se redovitom nastavom u trajanju od 1275 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom teorijskom nastavom u ustanovi, u trajanju od  290 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 855 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 130 sati. Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije priprematelj jednostavnih slanih jela koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

 • Završena osnovna škola
 • Važeća sanitarna iskaznica
 • Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za pripremu jednostavnih slanih jela.

Moduli i teme

Sigurnost na radu

 • Uloga zaštite na radu u ugostiteljstvu
 • Identifikacije izvora opasnosti na radnom mjestu
 • Korištenje zaštitnih sredstava i opreme
 • Primjena propisa i načela zaštite na radu u ugostiteljstvu
 • Higijensko postupanje prilikom ozljede na radu

Higijena radnog prostora

 • Važnost higijene u ugostiteljstvu
 • Oprema i sredstva za čišćenje
 • Rad s alatima
 • Postavljanje standarda u radnom prostoru
 • Sigurnost i zaštita na radu
 • Kontrola kvalitete

Kuhinjska oprema i uređaji

 • Sitni kuhinjski inventar
 • Posuđe u kuharstvu
 • Alati u kuharstvu
 • Upotreba posuđa i alata i pripremi jela
 • Kuhinjski strojevi za mehaničku pripremu jela
 • Upotreba kuhinjskih strojeva za mehaničku pripremu hrane.
 • Termičkih uređaji u pripremi jela
 • Korištenje termičkih uređaja za termičku pripremu jela
 • Sastavljanje i rastavljanje kuhinjskih strojeva

Ugostiteljska kuhinja

 • Glavne i sporedne kuhinjske prostorije
 • Odabir prostorije za obradu namirnica
 • Radni procesi u kuhinjskim prostorijama
 • Alat, pribor i oprema
 • Skladištenje namirnica
 • Provjera ispravnosti
 • Priprema za skladištenje
 • Pravilno smještanje namirnica u skladišni prostor
 • Kontrola datuma i ambalaže
 • Kontrola uvjeta skladišta

Živežne namirnice

 • Namirnice biljnog i životinjskog porijekla
 • Mesa i termička obrada
 • Planiranje i priprema prema recepturi
 • Procjena svježine i ispravnosti namirnica

Priprema namirnica za obradu

 • Osnove mjernih jedinica
 • Korištenje pribora za mjerenje
 • Mjerenje namirnica
 • Matematičke operacije u kuharstvu
 • Priprema namirnica: čišćenje, pranje, ljuštenje i rezanje
 • Priprema radnog prostora u kuhinji
 • Primjena metoda i načina obrade namirnica prema recepturama i uputama
 • Odlaganje neiskorištenih namirnica

Osnove obrade živežnih namirnica

 • Vrste slanih jela i njihova uloga
 • Priprema jednostavnih slanih jela
 • Organoleptička svojstva tijekom i nakon pripreme jela
 • Alati i pribor za pripremu
 • Razlikovanje i upoznavanje s alatima za mehaničku obradu namirnica.
 • Primjena mehaničkih procesa u obradi namirnica.
 • Higijena alata i strojeva za obradu namirnica.
 • Termička obrada namirnica.
 • Sigurnost i zakonske odredbe.
 • Praktična primjena

Zbrinjavanje otpada

 • Osnovni koncepti zbrinjavanja otpada
 • Važnost ispravnog zbrinjavanja posebnih vrsta otpada
 • Posljedice neprimjerenog zbrinjavanja otpada
 • Razdvajanje otpada i propisi

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Pripremiti i odabrati potrebnu opremu, alat i strojeve te uređaje prema zahtjevima radnog procesa u ugostiteljskoj kuhinji
 2. Pripremiti radni prostor kuhinje prema nalogu kuhara
 3. Izvršiti pomoćne poslove prema nalogu (pranje, čišćenje i dezinficiranje ugostiteljskih prostora
 4. Primijeniti odgovarajuće tehnike i tehnologije rada prema namirnicama i jelu koje se izrađuje
 5. Mehanički pripremiti povrće, meso, ribu i ostale namirnice za korištenje u jelima
 6. Koristiti tehnike i alate mehaničke pripreme namirnica prema vrsti i namjeni namirnice
 7. Gotoviti jela odabirom pravilne termičke obrade prema zakonitostima struke
 8. Koristiti opremu i sredstva za čišćenje u kuhinji prema vrsti i namjeni kuhinjske opreme i površina
 9. Koristiti postupke održavanja higijene radnog prostora i opreme prema standardima rada u kuhinji
 10. Provoditi zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima zaštite okoliša i održivog razvoja
 11. Nositi propisanu radnu odjeću prilikom izvršavanja zadataka
 12. Održavati urednost i čistoću pribora, posuđa, opreme i uređaja u ugostiteljskim prostorijama
 13. Održavati radni prostor u skladu s postojećim propisima ugostiteljskog objekta i higijensko sanitarnim propisima
 14. Sudjelovati u skladištenju namirnica

 

 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije osnove ugostiteljskog posluživanja provodi se redovitom nastavom u trajanju od 300 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom teorijskom nastavom u ustanovi, u trajanju od  115 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 162 sata, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 23  sata

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije osnove ugostiteljskog posluživanja koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

 • Posjedovanje kvalifikacije za zanimanje konobar, kuhar ili slastičar
 • Važeća sanitarna iskaznica
 • Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova ugostiteljskog posluživanja

Moduli i teme

Osnove ugostiteljskog posluživanja

 • Izvori opasnosti na radnom mjestu
 • Osobna zaštitna sredstva
 • Pravila zaštite na radu
 • Opasnost od požara
 • Uloga i značaj zaštite na radu
 • Opasnosti na mjestu rada
 • Radna odjeća i obuća kuharskog osoblja
 • Zaštita radnog okoliša
 • Higijenski minimum u ugostiteljstvu
 • Vrste obroka
 • Sredstva ponude jela i pića
 • Poslužni sustavi u ugostiteljstvu
 • Pripremni i završni radovi
 • Pravila posluživanja

 Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Primijeniti pravila rada na siguran način
 2. Primijeniti pravila zaštite od požara
 3. Primijeniti pravila zaštite okoliša
 4. Primijeniti pravila prve pomoći
 5. Zbrinuti otpadne materijale i dijelove prema pravilima struke i specifičnosti zanimanja
 6. Primjenjivati načela HACCP sustava u poslovanju odjela hrane i pića
 7. Obaviti pripremne radove u poslužnom odjelu prije početka dnevnog poslovanja
 8. Poštivati organizaciju rada i organizacijsku strukturu na radnom mjestu
 9. Poznavati osnovne načine posluživanja jela
 10. Samostalno poslužiti jelo prema određenom načinu posluživanja
 11. Samostalno dopremiti i poslužiti piće i napitak prema pravilima struke

 

 

 

 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije Osnove obrade živežnih namirnica provodi se redovitom nastavom u trajanju od 300 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom teorijskom nastavom u ustanovi, u trajanju od  115 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 162 sata, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 23  sata.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije Osnove obrade živežnih namirnica koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

 • Posjedovanje kvalifikacije za zanimanje konobar, kuhar ili slastičar
 • Važeća sanitarna iskaznica
 • Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova obrade živežnih namirnica

Moduli i teme

Osnove obrade živežnih namirnica

 • Uloga i značaj zaštite na radu
 • Opasnosti na mjestu rada
 • Radna odjeća i obuća kuharskog osoblja
 • Zaštita radnog okoliša
 • Higijenski minimum u ugostiteljstvu
 • Organizacija rada u kuhinji
 • Podjela živežnih namirnica
 • Oprema, alat, strojevi i uređaji u ugostiteljskoj kuhinji
 • Tehnološki postupci prigotovljavanja živežnih namirnica
 • Mogući izvori opasnosti pri radu sa strojevima i termičkim uređajima
 • Prva pomoć
 • Racionalno korištenje namirnica

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Pripremiti radno mjesto u skladu s potrebama radnog procesa uvažavajući higijenu u kuhinji
 2. Osigurati provođenje higijenskih standarda kroz cjelokupni proizvodni i poslužni proces u kuhinji
 3. Koristiti kuhinjsku opremu i uređaje na ispravan i siguran način
 4. Provoditi zaštitu na radu u kuhinji
 5. Pripremiti i odabrati potrebnu opremu, alat i strojeve te uređaje prema zahtjevima radnog procesa u ugostiteljskoj kuhinji
 6. Primijeniti odgovarajuće tehnike i tehnologije rada prema namirnicama i jelu koje se izrađuje
 7. Gotoviti jela odabirom pravilne termičke obrade prema zakonitostima struke
 8. Racionalno koristiti namirnice i potrošni materijal

 

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije poslužitelj hrane i pića provodi se redovitom nastavom u trajanju od 1000 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom teorijskom nastavom u ustanovi, u trajanju od  330 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 595 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 75 sati. Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje djelomične kvalifikacije poslužitelj hrane i pića koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

 • Posjedovanje kvalifikacije za zanimanje konobar, kuhar ili slastičar
 • Važeća sanitarna iskaznica
 • Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za posluživanje hrane i pića

Moduli i teme

Sigurnost na radu

 • Uloga zaštite na radu u ugostiteljstvu
 • Identifikacije izvora opasnosti na radnom mjestu
 • Korištenje zaštitnih sredstava i opreme
 • Primjena propisa i načela zaštite na radu u ugostiteljstvu
 • Higijensko postupanje prilikom ozljede na radu

Higijena u ugostiteljstvu

 • Uvod u osobnu higijenu u ugostiteljstvu
 • Prevencija zaraznih bolesti u ugostiteljstvu
 • Rad s radnom odjećom i obućom
 • Korištenje odgovarajuće opreme i instrumenata za čišćenje i dezinfekciju
 • Povezivanje higijene s kvalitetom usluge
 • Važnost higijene u ugostiteljstvu
 • Oprema i sredstva za čišćenje
 • Rad s alatima
 • Postavljanje standarda u radnom prostoru
 • Sigurnost i zaštita na radu
 • Kontrola kvalitete
 • Sredstva za čišćenje i dezinfekciju u ugostiteljstvu
 • Rukovanje aparatima i sredstvima za čišćenje i dezinfekciju

Osnove ugostiteljskog posluživanja

 • Oprema i inventar u ugostiteljstvu
 • Vrste obroka
 • Sredstva ponude jela i pića
 • Faze radnog procesa
 • Poslužni sustavi
 • Uvod u prostorije za posluživanje gostiju
 • Vrste pomoćnih prostorija
 • Restorani i Bifei
 • Banketi
 • Terase i vanjski prostori

Pripremni radovi u ugostiteljskom prostoru

 • Pripremni radovi u konobarskoj pripremnici
 • Inventar u poslužnom odjelu
 • Održavanje inventara u poslužnom odjelu
 • Higijena u poslužnom odjelu
 • Pripremni radovi u blagovaonici
 • Inventar u blagovaonici
 • Postavljanje postava
 • Održavanje inventara u blagovaonici
 • Higijena u blagovaonici
 • Pripremni radovi u točioniku pića
 • Inventar u točioniku pića
 • Održavanje inventara u točioniku pića
 • Higijena u točioniku pića

Posluživanje gosta

 • Različiti načini posluživanja i vrsta pripreme jela
 • Pripremni i završni radovi u posluživanju hrane i pića
 • Postavljanje postava u prolaznom restoranu
 • Posluživanje gostiju hrane i pića
 • Posluživanje prema vrsti obroka
 • Tehnike posluživanja za različite vrste obroka
 • Organizacija radnog prostora
 • Estetika u posluživanju
 • Komunikacija s gostom u pansionskom restoranu
 • Završni radovi za posluživanje hrane i pića u pansionskom restoranu

Poslovni bonton u turizmu i ugostiteljstvu

 • Osnove poslovnog bontona
 • Poslovna komunikacija
 • Međukulturalna komunikacija
 • Pravila ponašanja u specifičnim prigodama
 • Komunikacijski proces

Zbrinjavanje otpada

 • Osnovni koncepti zbrinjavanja otpada
 • Važnost ispravnog zbrinjavanja posebnih vrsta otpada
 • Posljedice neprimjerenog zbrinjavanja otpada
 • Razdvajanje otpada i propisi

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Razlikovati vrste i namjenu prostorija u ugostiteljskom objektu
 2. Primijeniti pravila za održavanje osobne higijene, higijene radnog prostora i odgovarajuće radne odjeće
 3. Održavati urednost i čistoću pribora, posuđa, opreme i uređaja u ugostiteljskim prostorijama
 4. Izvršiti pomoćne poslove prema nalogu (pranje, čišćenje i dezinficiranje ugostiteljskih prostora)
 5. Izvršiti završne radove u prostorijama i prostorima ugostiteljskog odjela
 6. Obaviti pripremne radove u poslužnom odjelu prije početka dnevnog poslovanja
 7. Objasniti postupak pripreme pića i napitaka
 8. Prezentirati i dekorirati piće u odgovarajućim čašama
 9. Rukovati aparatima i sitnim inventarom sukladno pravilima ugostiteljskog objekta
 10. Primijeniti pravila bontona u poslovnoj komunikaciji
 11. Primijeniti i pratiti zakonske odredbe o hrani
 12. Provoditi zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima zaštite okoliša i održivog razvoja
 13. Nositi propisanu radnu odjeću prilikom izvršavanja zadataka
 14. Održavati radni prostor u skladu s postojećim propisima ugostiteljskog objekta i higijensko sanitarnim propisima

 

 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije Rezbarenje namirnica od neiskorištenih ostataka hrane provodi se redovitom nastavom u trajanju od 175 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom teorijskom nastavom u ustanovi, u trajanju od  44 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 100 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 31 sat. 

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije Rezbarenje namirnica od neiskorištenih ostataka hrane koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

 

Uvjet upisa

 • Posjedovanje kvalifikacije za zanimanje konobar, kuhar ili slastičar
 • Važeća sanitarna iskaznica

Moduli i teme

Rezbarenje namirnica od neiskorištenih ostataka hrane

 • Oznake kvalitete
 • Zero waste – kuhinja s manje otpada
 • Planiranje naručivanja namirnica – naruči onoliko koliko je potrebno
 • Kako iskoristiti višak hrane u kuhinji
 • Identifikacija izvora otpada u kuhinji
 • Sigurnost hrane
 • Skladištenje otpada od hrane
 • Izrada jela iz neiskorištenih namirnica
 • Alati i pribor za rezbarenje
 • Pripremanje namirnica za carving
 • Vještine izrade
 • Tehnike carving metode
 • Kreativnost i inovativnost u dizajnu
 • Prezentacija

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Pripremiti i odabrati potrebnu opremu, alat i strojeve te uređaje prema zahtjevima radnog procesa u ugostiteljskoj kuhinji
 2. Nadzirati i koordinirati tijek radnog procesa u kuhinji
 3. Utvrditi sklad / nesklad okusa u samom jelu
 4. Brzo i efikasno rješiti nepredviđene situacija tijekom proizvodnog procesa
 5. Racionalno koristiti namirnice i potrošni materijal
 6. Koordinirati, usmjeravati i nadgledati proces proizvodnje jela
 7. Uvoditi nove trendove i nove tehnike rada u kuhinju temeljem novih gastronomskih spoznaja
 8. Primijeniti odgovarajuće tehnike i tehnologije rada prema namirnicama i jelu koje se izrađuje
 9. Očuvati nutricionistički sastav namirnica kroz implementaciju novih tehnika i tehnologija rada

 

 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije priprema i ukrašavanje složenih slastica, provodi se redovitom nastavom u trajanju od 175 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom teorijskom nastavom i poučavanja u trajanju od 35 sati, dijelom praktičnom nastavom u trajanju od 120 sati a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 20 sati.. Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije priprema i ukrašavanje složenih slastica koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

 • Posjedovanje kvalifikacije za zanimanje kuhar ili slastičar
 • Važeća sanitarna iskaznica

Moduli i teme

Priprema ukrašavanje i serviranje složenih slastica

 • Inovacije u slastičarstvu
  • Priprema osnovnih tijesta, slastičarskih smjesa i krema na inovativni način
  • Načini izrade slastica na inovativan način
  • Svojstva inovativnih postupaka
  • Tehnološki postupci izrade modernih slastica
 • Izrada složene slastice na moderan način
  • Organoleptička svojstva inovativnih slastica
 • Oblikovanje složenijih slastica
  • Kalupi i pribor za oblikovanje
  • Načini oblikovanja
 • Ukrašavanje složenijih slastica
  • Pribor za ukrašavanje složenijih slastica
  • Tehnike ukrašavanja složenijih slastica
 • Serviranje složenijih slastica
  • Posuđe i pribor za serviranje složenijih slastica
  • Načini serviranja složenijih slastica
 • Organoleptička svojstva složenih slastica

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Razlikovati energetsku i nutritivnu vrijednost pojedinih namirnica, njihova svojstva, učinak na čovjeka i način upotrebe
 2. Odabrati sastojke za pripremu pojedinačnih slastica poštivajući recept i normative
 3. Pripremiti osnovna tijesta, slastičarske smjese i kreme
 4. Kontrolirati kvalitetu izrađene slastice organoleptičkom kontrolom
 5. Rezati i oblikovati slastice
 6. Puniti i ukrasiti slastice
 7. Servirati slasticu uvažavajući vrstu i namjenu slastice
 8. Samostalno odabrati primjerene uređaje i pribor za rad i racionalno ih upotrebljavati

 

 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije Priprema hrvatskih tradicionalnih jela.

provodi se redovitom nastavom u trajanju od 325 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom teorijskom nastavom u ustanovi, u trajanju od  40 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 205 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 80 sati. Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije Priprema hrvatskih tradicionalnih jela koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

 

Uvjet upisa

 • Posjedovanje kvalifikacije za zanimanje kuhar
 • Važeća sanitarna iskaznica

Moduli i teme

Trendovi u gastronomiji

 • Suvremeni oblici prehrane
 • Gastronomska kultura – gastronomski trendovi
 • Hrvatska nacionalna gastronomija
 • Tehnike prigotavljanja jela za gastronomsku ponudu
 • Priprema tradicionalnih hrvatskih jela na suvremen način

Hrvatska gastronomija

 • Svjetska kuhinja
 • Utjecaj svjetske kuhinje na hrvatsku gastronomiju
 • Specifičnosti gastronomskih regija
 • Izrada jelovnika
 • Gotovljenje tradicionalnih hrvatskih jela

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Primijeniti pravila za održavanja osobne higijene i poslovnog odijevanja
 2. Planirati i organizirati potrebne resurse za obavljanje zadataka u kuhinji
 3. Nabaviti namirnice uvažavajući jelovnike, menije i potrošnju ugostiteljskog objekta
 4. Skladištiti namirnice prema vrsti namirnice, standardima i pravilima skladištenja u kuhinji
 5. Procijeniti potrebnu nabavu i naručiti namirnice kratkog roka trajanja
 6. Organizirati i upravljati resursima tijekom rada u kuhinji
 7. Kontrolirati i provjeriti pripremljenost namirnica za daljnju obradu
 8. Planirati minimalne zalihe namirnica i ostale robe u kuhinji
 9. Primijeniti osnove ekonomije i poduzetništva u ugostiteljstvu

 

 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije priprema jednostavnih slatkih jela, provodi se redovitom nastavom u trajanju od 225 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom teorijskom nastavom i poučavanja u trajanju od 55 sati, dijelom praktičnom nastavom u trajanju od 118 sati a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 52 sati.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije Priprema jednostavnih slatkih jela koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

 

Uvjet upisa

 • Završena osnovna škola
 • Važeća sanitarna iskaznica
 • Liječnička potvrda

Moduli i teme

Priprema i izrada jednostavnih slatkih jela

 • Pravci i trendovi u slastičarstvu
 • Slastičarski strojevi i alati
 • Slastičarske sirovine
 • Biskviti i tijesta
 • Kreme, glazure, nadjevi i umaci
 • Izrada jednostavnih slatkih jela
 • Prezentacija slastica
 • Hrvatska tradicionalna slatka jela
 • Oblikovanje i ukrašavanje jednostavnih slastica
 • Serviranje jednostavnih slastica
 • Posuđe i pribor za serviranje jednostavnih slastica
 • Organoleptička svojstva inovativnih slastica
 • Osnove higijene u slastičarstvu
 • Higijena rada
 • Higijena radnog prostora
 • Higijena hrane i prehrane

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Odabrati sastojke za pripremu pojedinačnih slastica poštivajući recept i normative
 2. Samostalno odabrati primjerene uređaje i pribor za rad i racionalno ih upotrebljavati
 3. Pripremiti osnovna tijesta, slastičarske smjese i kreme
 4. Primijeniti postupke pečenja, kuhanja, zagrijavanja, smrzavanja i druge toplinske obrade slastica
 5. Kontrolirati kvalitetu izrađene slastice organoleptičkom kontrolom
 6. Rezati i oblikovati slastice
 7. Puniti i ukrasiti slastice
 8. Servirati slasticu uvažavajući vrstu i namjenu slastice
 9. Skladištiti namirnice obzirom na vrstu namirnice
 10. Promicati gastronomsku kulturu i zdrav način ishrane

Održavati sigurno higijensko i pouzdano radno okruženje korištenjem adekvatnih postupaka održavanja osobne higijene i poštivanjem propisa o zaštiti na radu

 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije priprema i posluživanje barskih mješavina provodi se redovitom nastavom u trajanju od 175 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom teorijskom nastavom u ustanovi, u trajanju od  47 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 93 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 35 sati. Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije Priprema i posluživanje barskih mješavina koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

 • Završena osnovna škola
 • Važeća sanitarna iskaznica
 • Liječnička potvrda
 • Navršenih 18 godina

Moduli i teme

Priprema, prezentiranje i posluživanje barskih mješavina

 • Povijest barskih mješavina (koktel)
 • Vrste i tipovi barova
 • Oprema bara
 • Netradicionalni barski alati
 • Vrste barskih mješavina
 • Namirnice u baru i dekoracije koktela
 • Tehnike pripremanja barskih mješavina
 • Trendovi u miksologiji
 • Posluživanje i prezentiranje barskih mješavina
 • Osobna higijena
 • Higijena radnog prostora
 • Zaštitna radna odjeća i obuća u ugostiteljstvu
 • Sanitarno higijenski standardi
 • Zarazne bolesti

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Procijeniti pravilno vrijeme preuzimanje narudžbe
 2. Objasniti postupak pripreme pića i napitaka
 3. Prezentirati i dekorirati piće u odgovarajućim čašama
 4. Primijeniti osnovne tehnike miksologije
 5. Rukovati aparatima i sitnim inventarom sukladno pravilima ugostiteljskog objekta
 6. Koristiti vještinu aktivnog slušanja kod rješavanja prigovora gosta
 7. Nositi propisanu radnu odjeću prilikom izvršavanja zadataka
 8. Održavati radni prostor u skladu s postojećim propisima ugostiteljskog objekta i higijensko sanitarnim propisima

 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije Priprema jela uz potpuno iskorištavanje namirnica. provodi se redovitom nastavom u trajanju od 200 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom teorijskom nastavom u ustanovi, u trajanju od  54 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 110 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 36  sati. Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije Priprema jela uz potpuno iskorištavanje namirnica koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

Završena najmanje trogodišnja srednja škola smjera kuhar ili slastičar

Moduli i teme

Priprema jela uz potpuno iskorištavanje namirnica

 • Uvod u gospodarenje otpadom
 • Kategorizacija otpada
 • Zašto trebamo reciklirati
 • Povezanost otpada s ugostiteljstvom
 • Racionalno korištenje namirnica
 • Ekološka sredstva za higijenu radnog prostora
 • Oznake kvalitete
 • Zero waste – kuhinja s manje otpada
 • Planiranje naručivanja namirnica – naruči onoliko koliko je potrebno
 • Kako iskoristiti višak hrane u kuhinji
 • Identifikacija izvora otpada u kuhinji
 • Izrada jela iz neiskorištenih namirnica
 • Sigurnost hrane
 • Skladištenje otpada od hrane

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Primijeniti odgovarajuće tehnike i tehnologije rada prema namirnicama i jelu koje se izrađuje
 2. Racionalno koristiti namirnice i potrošni materijal
 3. Uvoditi nove trendove i nove tehnike rada u kuhinju temeljem novih gastronomskih spoznaja
 4. Pravovremeno donijeti odluke temeljem zahtjeva proizvodnog procesa u kuhinji
 5. Gotoviti jela odabirom pravilne termičke obrade prema zakonitostima struke
 6. Educirati zaposlenike da se odgovorno odnose prema okolišu te da u svoje aktivnosti uključe i brigu o okolišu
 7. Povećati recikliranje i ponovnu uporabu
 8. Zbrinuti otpadne materijale i dijelove prema pravilima struke i specifičnosti zanimanja
 9. Primijeniti pravila zaštite zdravlja po HACCP standardima

 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije Priprema jela za posebne oblike prehrane provodi se redovitom nastavom u trajanju od 175 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom teorijskom nastavom u ustanovi, u trajanju od  50 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 105 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 20  sati. Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije Priprema jela za posebne oblike prehrane koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

 

Uvjet upisa

Završena najmanje trogodišnja srednja škola smjera kuhar

 

Moduli i teme

Priprema jela za posebne oblike prehrane

 • Prehrana po dobnim skupinama
 • Hrana i suplementi
 • Stilovi prehrane
 • Prehrana i bolesti
 • Pretilost – bolest 21.stoljeća
 • Alergije, vrste alergija i izvori alergena u hrani
 • Sredstva ponude s naznačenim sastavom jela
 • Usklađivanje nutritivne i energetske vrijednosti u izradi jela
 • Osnove nutricionizma
 • Ekološka hrana – odakle je hrana koju jedem?
 • Dodaci prehrani
 • Jelo bez glutena
 • Jelo za posebne medicinske namjene
 • Jelo namijenjeno redukciji tjelesne mase
 • Jelo namijenjeno osobama oboljelih od šećerne bolesti
 • Jelo s malom, smanjenom i/ili izmijenjenom količinom hranjivih sastojaka
 • Jelo sa značajnim sadržajem, bogata i/ili obogaćena hranjivim sastojcima
 • Jelo sa smanjenom ili povećanom energetskom vrijednosti

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Pripremiti i odabrati potrebnu opremu, alat i strojeve te uređaje prema zahtjevima radnog procesa u ugostiteljskoj kuhinji
 2. Racionalno koristiti namirnice i potrošni materijal
 3. Očuvati nutricionistički sastav namirnica kroz implementaciju novih tehnika i tehnologija rada
 4. Predložiti novu funkcionalnu hranu, hranu za posebne prehrambene potrebe i dodatke prehrani u timu
 5. Izbalansirati nutritivni sastav funkcionalne hrane, hrane za posebne, dijetetske prehrambene potrebe i dodatke prehrani prema uputi
 6. Primijeniti načela uravnoteženog kombiniranja namirnica u jelu poštujući pravila struke
 7. Sastaviti jelovnik i meni za posebne prehrambene potrebe uvažavajući organizacijski proces rada u kuhinji i dostupnost namirnica
 8. Prepoznati aditive i alergene u namirnicama temeljem deklaracije proizvoda
 9. Osmisliti jelo uz izbalansiran izbor nutrijenata

 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije pranje i održavanja odjeće, rublja i stolnog rublja u smještajnom objektu provodi se redovitom nastavom u trajanju od 100 sati.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom teorijskom nastavom i poučavanja u ustanovi u trajanju od 40 sati, a dijelom učenjem temeljnim na radu u smještajnim objektima različite vrste i kategorije u trajanju od 60 sati.

U okviru vođenog procesa učenja i poučavanja predviđene su i vježbe u specijaliziranim prostorima ustanove gdje se kroz situacijsku i problemsku nastavu simuliraju uvjeti iz svijeta rada.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije pranje i održavanje odjeće, rublja i stolnog rublja u smještajnom objektu koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

Završena osnovna škola

Moduli i teme

Pranje i održavanja odjeće, rublja i stolnog rublja u smještajnom objektu

 1. Vrste materijala i sredstva za pranje i održavanje odjeće i rublja
 • Vrste materijala odjeće i rublja
 • Vrste sredstva za pranje i održavanje odjeće i rublja
 • Ekološka sredstva za pranje i održavanje odjeće i rublja
 1. Postupci održavanja odjeće i rublja
 • Postupci održavanja odjeće i rublja
 • Protokoli smještajnog objekta pri pranju i peglanju odjeće gosta
 1. Zaštita na radu i zaštita okoliša 
 • Osnovna i posebna načela zaštite na radu u smještajnim objektima
 • Vrste opasnosti i rizika pri pranju i održavanju rublja u smještajnom objektu
 • Primjena odgovarjućih vrsta osobnih zaštitnih sredstva i primjena načela zaštite na radu u obavljanju poslova
 • Zaštita i briga o okolišu
 • Ekološko zbrinjavanje otpada u smještajnom objektu

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. koristiti postupke održavanja različitih vrsta odjeće i rublja prema vrsti materijala
 2. odabrati odgovarajuće sredstvo za pranje određene vrste odjeće, rublja i stolnog rublja smještajnog objekta prema vrsti materijala
 3. održavati stolno rublje smještajnog objekta sukladno vrsti materijala
 4. razvrstavati otpad u domaćinstvu smještajnog objekta na odgovarajući način
 5. primijeniti protokole smještajnog objekta pri pranju i glačanju odjeće gostiju
 6. primijeniti načela zaštite na radu u domaćinstvu smještajnog objekta

 

 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije lasersko rezanje i graviranje drva, drvnih i nedrvnih materijala. izvodi se redovitom nastavom u trajanju od 150 sati. Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u ustanovi u trajanju od 40 sati, učenjem temeljenim na radu, u trajanju od 90 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima, u trajanju od 20 sati.

Učenjem temeljenim na radu, simulacijama realnih radnih situacija i/ili projektnih aktivnosti u izradi proizvoda od drva i drvnih materijala, polaznik stječe suvremene (digitalne) strukovne vještine u razradi nacrta, primjeni 2D/3D CAD crtanja i izradi drvnih proizvoda uz primjenu laserskog rezača za rezanje i graviranje te u izradi modela drvnih proizvoda iz ponude drvodjeljskih tvrtki, a u svrhu promocije drvnih proizvoda i tvrtke na tržištu.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije Pranje i održavanje odjeće, rublja i stolnog rublja u smještajnom objektu koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

 

Uvjet upisa

Završena najmanje trogodišnja srednja škola iz sektora Šumarstvo i drvna tehnologija, Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija i podsektorima Graditeljstvo i Druge usluge.

 

Moduli i teme

Lasersko rezanje i graviranje

 • Nacrti jednostavnih proizvoda
 • Nacrti detalja i motiva na elementima proizvoda
 • Zadavanje naredbi u grafičkom editoru prema odabranoj dokumentaciji (nacrti, crteži i sheme)
 • Unošenje parametara za obradu laserskim rezanjem i graviranjem
 • Postupak simulacije obrade laserskim rezanjem i graviranjem
 • Praktična izrada uzoraka probnih detalja i motiva na elementima proizvoda
 • Grafički predlošci za primjenu lasera u obradi drvnih i nedrvnih materijala
 • Konstruiranje jednostavnih proizvoda prema grafičkom predlošku
 • Izrada likovnih motiva za lasersko graviranje
 • Unošenje parametara obrade laserom i provjera točnosti
 • Izrada jednostavnih proizvoda laserskim rezanjem
 • Ukrašavanjem površina laserskim graviranjem

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. primijeniti aplikacijske programe za 2D i 3D crtanje proizvoda od drva
 2. primijeniti IKT u prodajnom i nabavnom poslovanju te u promociji proizvoda od drva
 3. obrađivati drvo i drvne materijale na NC i CNC strojevima uz primjenu različitih tehnika obrade
 4. primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te zaštite okoliša sukladno propisima pri obradi drva uz primjenu NC i CNC tehnologije

 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije upravljanje CNC strojevima u stolarstvu (glodanje, bušenje, piljenje) izvodi se redovitom nastavom u trajanju od 200 sati. Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u ustanovi u trajanju od 40 sati, učenjem temeljenim na radu, u trajanju od 125 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima, u trajanju od 35 sati.

Učenjem temeljenim na radu, simulacijama realnih radnih situacija i/ili projektnih aktivnosti u izradi proizvoda od drva i drvnih materijala, polaznik stječe suvremene (digitalne) strukovne vještine u razradi nacrta, primjeni 2D CAD crtanja i izradi drvnih proizvoda na kompjuterski upravljanim strojevima (CNC).

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije upravljanje CNC strojevima u stolarstvu (glodanje, bušenje, piljenje) koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

Završena najmanje trogodišnja srednja škola iz sektora Šumarstvo i drvna tehnologija

Moduli i teme

Upravljanje CNC strojevima za glodanje, bušenje i piljenje u proizvodnji drvnih proizvoda

 • Nacrti drvnih proizvoda
 • Krojne liste i sheme krojenja
 • Nacrti detalja (elemenata) proizvoda
 • Zadavanje naredbi u grafičkom editoru prema odabranoj dokumentaciji (nacrti, krojne liste, sheme)
 • Izrada programskih tablica s geometrijskim i tehnološkim parametrima prema odabranoj dokumentaciji
 • Unošenje parametara alatu za obradu elemenata proizvoda (drvnih materijala)
 • Postupak simulacije obrade
 • Praktična izrada probnog uzorka elementa drvnog proizvoda
 • Grafički predlošci za primjenu u izradi proizvoda od drva
 • Konstruiranje drvnog proizvoda prema grafičkom predlošku u CAD-u
 • Formati datoteka u CNC obradi drva i učitavanje u upravljačku jedinicu CNC stroja
 • Izmjena parametara i provjera točnosti
 • Simulacija rada prema parametrima obrade definiranim pomoću CAD-a
 • Nacrti i predlošci raznih vrsta drvnih proizvoda
 • Programi za obradu konstrukcijskih elemenata raznih vrsta drvnih proizvoda
 • Obilježja (tehnička i estetska) materijala za izradu elemenata raznih drvnih proizvoda
 • Aktiviranje uređaja za hitno zaustavljanje stroja i zone rada
 • Postavljanje obradaka i obrada materijala na CNC stroju
 • Kontrola točnosti i pravila rada na siguran način pri upravljanju CNC strojem

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. primijeniti aplikacijske programe za 2D i 3D crtanje proizvoda od drva
 2. primijeniti aplikacijske programe za izradu tehnološke dokumentacije za proizvodnju namještaja i drugih proizvoda od drva
 3. koristiti programske pakete za upravljanje CNC strojevima za obradu drva i drvnih materijala
 4. obrađivati drvo i drvne materijale na NC i CNC strojevima uz primjenu različitih tehnika obrade
 5. primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te zaštite okoliša sukladno propisima pri obradi drva uz primjenu NC i CNC tehnologije

 

 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije programiranje numerički upravljanih alatnih strojeva - tokarilice provodi se redovitom nastavom u trajanju od 275 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom teorijskom nastavom i poučavanja u trajanju od 60 sati, dijelom praktičnom nastavom u trajanju od 160 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od  55  sati.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije programiranje numerički upravljanih  alatnih strojeva - tokarilice koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

Završena najmanje trogodišnja srednja škola iz sektora strojarstva, brodogradnje i metalurgije  ili prethodno završen program formalnog obrazovanja iz područja CNC tehnologije

Moduli i teme

Razrada tehničko tehnološke dokumentacije

 • Tehnološka dokumentacija
 • Operacijski list
 • Plan stezanja
 • Plan rezanja

Programiranje numerički upravljanih alatnih strojeva

 • G funkcije
 • Ciklusi kod tokarenja
 • Pokretanje simulacijskog programa
 • Radno područje Machine
 • Radno područje Parametar
 • Radno područje Program
 • Simulacija obrade (3D View)

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Izraditi jednostavni operacijski list
 2. Izraditi plan stezanja sirovca, izratka
 3. Izraditi jednostavni plan rezanja s određenim reznim alatima
 4. Unijeti program u upravljačku jedinicu
 5. Izraditi složeni CNC program
 6. Pokrenuti simulacije programa služeći se stručnom terminologijom na stranom jeziku

 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije programiranje numerički upravljanih alatnih strojeva - glodalice provodi se redovitom nastavom u trajanju od 275 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom teorijskom nastavom i poučavanja u trajanju od 60 sati, dijelom praktičnom nastavom u trajanju od 160 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od  55  sati.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije programiranje numerički upravljanih  alatnih strojeva - glodalice koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

Završena najmanje trogodišnja srednja škola iz sektora strojarstva, brodogradnje i metalurgije  ili prethodno završen program formalnog obrazovanja iz područja CNC tehnologije

Moduli i teme

Razrada tehničko tehnološke dokumentacije

 • Tehnološka dokumentacija
 • Operacijski list
 • Plan stezanja
 • Plan rezanja

Programiranje numerički upravljanih alatnih strojeva

 • G funkcije
 • Ciklusi kod glodanja
 • Pokretanje simulacijskog programa
 • Radno područje Machine
 • Radno područje Parametar
 • Radno područje Program
 • Simulacija obrade (3D View)

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Izraditi jednostavni operacijski list
 2. Izraditi plan stezanja sirovca, izratka
 3. Izraditi jednostavni plan rezanja s određenim reznim alatima
 4. Unijeti program u upravljačku jedinicu
 5. Izraditi složeni CNC program
 6. Pokrenuti simulacije programa služeći se stručnom terminologijom na stranom jeziku

 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije posluživanje NUAS - tokarilice provodi se redovitom nastavom u trajanju od 175 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom teorijskom nastavom i poučavanja u trajanju od 30 sati, dijelom praktičnom nastavom u trajanju od 110 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od  35  sati.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije posluživanje numerički upravljanih  alatnih strojeva - tokarilice koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

 

Uvjet upisa

Završena najmanje trogodišnja srednja škola

Moduli i teme

Sektorska jezgra za posluživanje NUAS

 • Standardi tehničkog crtanja uz primjenu
  - vrste crta, kotiranje, mjerila, formati crteža
 • Tolerancije oblika i položaja
 • Ravnine projekcije: tlocrt, nacrt i bokocrt
 • Presjek
 • Prostorno predočavanje
 • Mjere zaštite na radu
  Mjere zaštite od požara
 • Propisi o zaštiti okoliša

Posluživanje NUAS – tokarilice

 • Uključivanje stroja
 • Određivanje nul točke obratka kod tokarenja
  - metodom dodira
 • Stezne naprave, stezanja
 • Umjeravanje alata
 • Sirovac, stezanje
 • Osnove tehnologije tokarenja
 • Definicija postupka
 • Podjela postupka
  - Režimi rada
  -  Alati za tokarenje
 • Izvođenje programa kod tokarenja
 • Karakteristična putanja alata – tokarskog noža

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Koristiti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način
  2. Postaviti nul točke obratka
  3. Stezati i centrirati sirovac, obradak prema planu stezanja ili tehnološkoj dokumentaciji
  4. Pustiti stroj u rad u skladu prema pravilniku o radu na siguran način
  5. Obradak nadzirati proces obrade vizualno i auditivno
  6. Kontinuirano kontrolirati mjere i kvalitetu izrade tijekom obrade metala

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije posluživanje NUAS - glodalice provodi se redovitom nastavom u trajanju od 175 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom teorijskom nastavom i poučavanja u trajanju od 30 sati, dijelom praktičnom nastavom u trajanju od 110 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od  35  sati.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije posluživanje numerički upravljanih  alatnih strojeva - glodalice koje se upisuje u e-radnu knjižicu

Uvjet upisa

Završena najmanje trogodišnja srednja škola

Moduli i teme

Sektorska jezgra za posluživanje NUAS

 • Standardi tehničkog crtanja uz primjenu
  - vrste crta, kotiranje, mjerila, formati crteža
 • Tolerancije oblika i položaja
 • Ravnine projekcije: tlocrt, nacrt i bokocrt
 • Presjek
 • Prostorno predočavanje
 • Mjere zaštite na radu
  Mjere zaštite od požara
 • Propisi o zaštiti okoliša

 

Posluživanje NUAS – glodalice

 

 • Uključivanje stroja
 • Određivanje nul točke obratka kod glodanja
  - metodom dodira
 • Stezne naprave, stezanja
 • Umjeravanje alata
 • Sirovac, stezanje
 • Osnove tehnologije glodanja
 • Definicija postupka
 • Podjela postupka
 • Režimi rada
 • Alati za glodanje
 • Izvođenje programa kod glodanja
 • Karakteristična putanja alata – glodala

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Koristiti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način
  2. Postaviti nul točke obratka
  3. Stezati i centrirati sirovac, obradak prema planu stezanja ili tehnološkoj dokumentaciji
  4. Pustiti stroj u rad u skladu prema pravilniku o radu na siguran način
  5. Nadzirati proces obrade vizualno i auditivno
  6. Kontinuirano kontrolirati mjere i kvalitetu izrade tijekom obrade metala

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije osnovno održavanje sustava klimatizacije i ventilacije provodi se redovitom nastavom u trajanju od 150 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u realnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom teorijskom nastavom i poučavanja u trajanju od 36 sati, dijelom praktičnom nastavom u trajanju od 94 sata, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od  20 sati.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije osnovno održavanje sustava klimatizacije i ventilacije koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

Završena osnovna škola

Moduli i teme

Osnovno održavanje sustava klimatizacije i ventilacije

 • Osnovni pojmovi, dijelovi nacrta i planovi instalacija klimatizacije i ventilacije
 • Raspored instalacija sustava klimatizacije
 • Razlika između klimatizacijskih i ventilacijskih sustava
 • Vrste ventilacije
 • Potreba za klimatizacijom i energetska učinkovitost
 • Osnovno održavanje filtera, sustava klimatizacije i ventilacije

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Uočiti kvar na opremi, sustavima i prijaviti ga nadređenima
 2. Podesiti sustave, hlađenja, ventilacije prema zahtjevima korisnika služeći se tehničkim specifikacijama sustava
 3. Izvesti intervencije manjeg opsega i složenosti na sustavima hlađenja, ventilacije koristeći se uputama
 4. Voditi evidencije o obavljanim radovima i intervencijama radi održavanja
 5. Uspostaviti suradnju s odgovarajućim servisima vezano uz kvarove koji nadilaze mogućnosti samostalnog popravka
 6. Primijeniti postupke zaštite na radu i zaštite od požara u svakodnevnom radu
 7. Osigurati adekvatno zbrinjavanje po okolinu štetnog otpada koji nastaje kod radova u / na objektu

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije održavanje sunčevih toplinskih sustava provodi se redovitom nastavom u trajanju od 225 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u realnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u ustanovi, putem predavačke nastave i demonstacijskih vježbi u trajanju od 50 sati, praktičnom nastavom u praktikumu za strojarstvo i/ili kod poslodavca koji ima registriranu odgovarajuću djelatnost, uz sklopljen ugovor o suradnji (ugovor o poslovnoj suradnji) u trajanju od 140 sati te putem samostalnih aktivnosti polaznika, u trajanju od 35 sata

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije održavanje sunčevih toplinskih sustava koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

Završena osnovna škola

Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Moduli i teme

Održavanje sunčevih toplinskih sustava

 • Princip rada sunčevih toplinskih sustava
 • Priključivanje sunčevog toplinskog sustava:
 • Tlačna proba sustava
 • Radna tekućina sunčevog toplinskog kolektora
 • Diferencijalna automatika
 • Puštanje u rad sunčevog toplinskog sustava
 • KvarovI sunčevog toplinskog sustava
 • Najčešći kvarovi u mogući uzroci
 • Demontaža neispravnih elemenata sunčevog toplinskog sustava
 • Popravak ili zamjena elementa
 • Testiranje sunčevog toplinskog sustava nakon otklanjanja kvara
 • Preventivno i tekuće održavanje sunčevih toplinskih sustava
 • Dokumentacija održavanja kvalitete rada sunčevpg toplinskog sustava:
 • garancija za kvalitetnu izvedbu sunčevpg toplinskog sustava
 • izjava o sukladnosti materijala i opreme
 • ugovor o održavanju opreme
 • Plan mjera za poboljšanja u poslovima održavanja sunčevpg toplinskog sustava

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Poznavati standarde kvalitete, metode kontrole kvalitete materijala i proizvoda i sustave provjere kvalitete
 2. Znati napraviti tlačnu probu sustava
 3. Poznavati puštanje u rad solarnog toplovodnog sustava
 4. Znati montirati solarne kolektore na ravnom i/ili kosom krovu
 5. Znati spojiti solarni toplovodni sustav za pripremu tople vode (PTV), radijatorsko ili podno grijanje i zagrijavanje bazena
 6. Spajati dijelove solarnog toplovodnog sustava prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji

 

 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije održavanje dizalica topline provodi se redovitom nastavom u trajanju od 225 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u realnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u ustanovi, putem predavačke nastave i demonstacijskih vježbi u trajanju od 50 sati, praktičnom nastavom u praktikumu za strojarstvo i/ili kod poslodavca koji ima registriranu odgovarajuću djelatnost, uz sklopljen ugovor o suradnji (ugovor o poslovnoj suradnji) u trajanju od 140 sati te putem samostalnih aktivnosti polaznika, u trajanju od 35 sata

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije održavanje dizalica topline koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

Završena osnovna škola

Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Moduli i teme

Održavanje dizalica topline

 • Princip rada dizalica topline
 • Radne tvari kompresijskih dizalica topline
 • Priključivanje dizalice topline
 • na zatvoreni sustav grijanja radijatorima
 • na zatvoreni sustav s podnim grijanjem
 • sa sustavom za PTV
 • Tlačna proba i vakumiranje sustava dizalice topline
 • Puštanje u rad dizalice topline
 • varovi sustava s dizalicom topline:
 • Najčešći kvarovi i mogući uzroci
 • Demontaža neispravnih elemenata
 • Popravak ili zamjena elementa
 • Održavanje dizalica topline
 • zrak voda
 • voda voda
 • tlo voda
 • zrak zrak
 • Spajanje sustava dizalica topline sa sustavom grijanja ovisno o izvoru topline
 • Testiranje sustava s dizalicom topline nakon otklanjanja kvara
 • Preventivno i tekuće održavanje dizalica topline
 • Dokumentacija održavanja kvalitete rada dizalica topline:
 • garancija za kvalitetnu izvedbu dizalica topline
 • izjava o sukladnosti materijala i opreme
 • ugovor o održavanju opreme
 • Plana mjera za poboljšanja u poslovima održavanja dizalica topline

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Poznavati elemente dizalica topline
 2. Poznavati radne tvari
 3. Znati spojiti dizalicu topline na zatvoreni sustav grijanja radijatorskim ili podnim grijanjem i sustavom za PTV
 4. Poznavati načine povezivanja dizalice topline sa sobnim termostatom
 5. Poznavati puštanje u rad dizalice topline
 6. Procijeniti opseg i vrstu kvara, te utvrditi njihov utjecaj na dizalice topline
 7. Znati dijagnosticirati kvar sustava i otkloniti nepravilnosti rada dizalice topline
 8. Poznavati načine preventivnog i tekućeg održavanja dizalica topline
 9. Poznavati standarde kvalitete, metode kontrole kvalitete materijala i proizvoda i sustave provjere kvalitete

 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije montiranje sunčevih toplinskih kolektora i sustava provodi se redovitom nastavom u trajanju od 200 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u realnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u ustanovi, putem predavačke nastave i demonstacijskih vježbi u trajanju od 60 sati, praktičnom nastavom u praktikumu za strojarstvo i/ili kod poslodavca koji ima registriranu odgovarajuću djelatnost, uz sklopljen ugovor o suradnji (ugovor o poslovnoj suradnji) u trajanju od 98 sati te putem samostalnih aktivnosti polaznika, u trajanju od 42 sata

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije montiranje sunčevih toplinskih kolektora i sustava koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

 

Uvjet upisa

Završena osnovna škola

Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Moduli i teme

Montiranje sunčevih toplinskih kolektora i sustava

 • Norme i propisi za postavljanje sunčevog toplinskog sustava
 • Sunčana geometrija
 • Elementi sunčevog toplinskog sustava i radne tekućine
 • Rad sunčevog toplinskog sustava
 • Vrste sunčevog toplinskog sustava
 • Općenito o sunčevim toplinskim kolektorima
 • Vrste nekoncentriranih sunčevih toplinskih kolektora
 • Princip rada vrste nekoncentriranih sunčevih toplinskih kolektora
 • Vrste koncentriranih sunčevih toplinskih kolektora
 • Princip rada vrste koncentriranih sunčevih toplinskih kolektora
 • Princip rada sunčevih zračnih kolektora
 • Priprema nosača sunčevih toplinskih sustava
 • Montaža sunčevih kolektora
 • Montaža seta ulaza hladne vode, spremnika, seta izlaza tople vode i ekspanzijske posude
 • Spajanje sunčevog toplinskog sustava sa sustavom grijanja i PTV
 • Testiranje sustava

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Poznavati standarde kvalitete, metode kontrole kvalitete materijala i proizvoda i sustave provjere kvalitete
 2. Znati montirati solarne kolektore na ravnom i/ili kosom krovu
 3. Pripremiti i prilagoditi pojedine nosače solarnih kolektora prema mjestu ugradnje
 4. Znati montirati set ulaza hladne vode, spremnik, set izlaza tople vode i ekspanzijsku posudu
 5. Znati spojiti solarni toplovodni sustav za pripremu tople vode (PTV), radijatorsko ili podno grijanje i zagrijavanje bazena
 6. Znati povezati solarni toplovodni sustav na postojeći sustav za grijanje i PTV
 7. Poznavati punjenje kolektorskog kruga mješavinom glikola i vode
 8. Znati spojiti vod za recirkulaciju
 9. Znati napraviti tlačnu probu sustava
 10. Znati namjestiti parametre na diferencijalnoj automatici
 11. Poznavati puštanje u rad solarnog toplovodnog sustava

Program obrazovanja održavanje energetske elektronike za obnovljive izvore energije provodi se redovitom nastavom u trajanju od 225 sati uz mogućnost provođenja teorijskog dijela programa online.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 90 sati, praktičnom nastavom u trajanju od 90 sati i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 45 sati.

Praktična nastava obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije održavanje energetske elektronike za obnovljive izvore energije koje se upisuje u e-radnu knjižicu

Uvjet upisa

Završena srednja škola za elektrotehničara

Moduli i teme

Održavanje energetske elektronike za obnovljive izvore energije

 1. Propisi i norme za obnovljive izvore energije
 2. Karakteristike obnovljivih izvora energije
 3. Sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije
 4. Rad i upravljanje
 5. Energetski potencijal obnovljivih izvora energije
 6. Jednostavni sustavi obnovljivih izvora energije
 7. Obnovljivi izvori energije i nove tehnologije
 8. Utjecaj obnovljivih izvora energije na okoliš
 9. Osnove energetske elektronike
 10. Uređaji energetske elektronike
 11. Energetska elektronika u vjetroelektranama
 12. Energetska elektronika u mikroturbinama
 13. Energetska elektronika u solarnim kolektorima

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Planirati i organizirati vlastiti rad prema zakonskom okviru za proizvodnju toplinske energije iz obnovljivih izvora i pravilniku o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije
 2. Izraditi sheme elektroničkih sklopova i/ili uređaja
 3. Koristiti alate za izradu podloga za izradu elektroničkih sklopova i/ili uređaja pomoću računala temeljem pripremljenog idejnog rješenja
 4. Simulirati rad sklopova i/ili uređaja
 5. Znati namjestiti parametre na diferencijalnoj automatici
 6. Provjeriti sastav dimnih plinova
 7. Poznavati elemente radne i tehnološke dokumentacije
 8. Pratiti i primjenjivati trendove u razvoju novih tehnologija i materijala

Program obrazovanja montiranje i spajanje sunčevih toplinskih sustava i kolektora provodi se redovitom nastavom u trajanju od 200 sati uz mogućnost provođenja teorijskog dijela programa online.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 44 sati, praktičnom nastavom u trajanju od 100 sati i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 56 sati.

Praktična nastava obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije montiranje i spajanje sunčevih toplinskih sustava i kolektora koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

Završena najmanje trogodišnja srednja škola tehničkog usmjerenja, svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova montiranja i spajanja sunčevih toplinskih kolektora i sustava.

 

Moduli i teme

Montiranje i spajanje sunčevih i toplinskih sustava

 • Sunčevo zračenje
 • Izmjena topline
 • Statika toplovodnih sustava
 • Čvrstoća toplovodnih sustava
 • Nosivi dijelovi konstrukcija toplovodnih sustava
 • Osnovni dijelovi solarnih toplovodnih sustava
 • Sunčani toplinski sustavi
 • Karakteristike sustava za grijanje
 • Karakteristike sustava za pripremu tople vode
 • Karakteristike sustava za zagrijavanje bazena
 • Spajanje sunčevih toplinskih sustava i sustava za grijanje i pripremu tople vode
 • Povezivanje sunčevih toplinskih sustava i sustava za grijanje i pripremu tople vode

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Znati montirati solarne kolektore na ravnom i/ili kosom krovu
 2. Pripremiti i prilagoditi pojedine nosače solarnih kolektora prema mjestu ugradnje
 3. Znati montirati set ulaza hladne vode, spremnik, set izlaza tople vode i ekspanzijsku posudu
 4. Znati spojiti solarni toplovodni sustav za pripremu tople vode (PTV), radijatorsko ili podno grijanje i zagrijavanje bazena
 5. Znati povezati solarni toplovodni sustav na postojeći sustav za grijanje i PTV
 6. Znati spojiti vod za recirkulaciju

 

 

Program obrazovanja priključivanje i puštanje u rad dizalica topline provodi se redovitom nastavom u trajanju od 200 sati uz mogućnost provođenja teorijskog dijela programa online.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 72 sata, praktičnom nastavom u trajanju od 88 sati i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 40 sati.

Praktična nastava obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima te u radnom procesu u kontroliranim uvjetima.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije priključivanje i puštanje u rad dizalica topline koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

Završena osnovna škola

Moduli i teme

Priključivanje i puštanje u rad dizalica topline

 • Norme i propisi za dizalice topline i radne tvari
 • Vrste dizalica topline
 • Elementi dizalica topline
 • Radne tvari dizalica topline
  • Sintetičke tvari
  • Utjecaj radnih tvari na okoliš
  • Radne tvari i njihove ekološki prihvatljive zamjene
 • Načini rada dizalice topline
 • Spajanje dizalice topline na zatvoreni sustav grijanja
 • Hidrauličko spajanje
 • Tlačna proba instalacija
 • Vakumiranje sustava
 • Puštanje toplinske dizalice u rad
 • Garancija
 • Početni ugovor
 • Analiza posla

 

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Znati čitati projektnu i tehničku dokumentaciju
 2. Poznavati norme i propise za dizalice topline
 3. Odrediti redoslijed spajanja elemenata i sustava
 4. Poznavati elemente dizalica topline
 5. Poznavati radne tvari
 6. Znati spojiti dizalicu topline na zatvoreni sustav grijanja radijatorskim ili podnim grijanjem i sustavom za PTV
 7. Poznavati načine povezivanja dizalice topline sa sobnim termostatom
 8. Poznavati puštanje u rad dizalice topline
 9. Poznavati spajanje dizalice topline na dodatni akumulacijski spremnik ili hidrauličnu skretnicu
 10. Pridržavati se normi osiguranja opće kvalitete
 11. Poznavati postupke za utvrđivanje i praćenje kvalitete usluge
 12. Poznavati standarde kvalitete, metode kontrole kvalitete materijala i proizvoda i sustave provjere kvalitete

Program obrazovanja dijagnostika i servisiranje električnih vozila provodi se redovitom nastavom uživo ili online u trajanju od 175 sati.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 16 sati, praktičnom nastavom u trajanju od 92 sata i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 67 sati.

Praktična nastava obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije dijagnostika i servisiranje električnih vozila koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

Završena najmanje trogodišnja srednja škola za automehatroničara, automehaničara ili autoelektričara, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova.

 

Moduli i teme

Rad na siguran način s električnim vozilima

 • Izvori opasnosti pri radu s visokonaponskim sustavima
 • Postupak isključivanja visokonaponskog sustava EV
 • Postupak uključivanja EV u visokonaponsko stanje
 • Ispitivanje funkcionalnosti VN sustava
 • Ekološki savjesno gospodarenje električnom energijom
 • Ispravno skladištene otpadnih dijelova i materijala povezanih s električnim vozilima

 

Servisiranje i održavanje električnih vozila

 • Digitalne tehnologije za održavanje EV
 • Karakteristike različitih sustava EV
 • Princip rada pojedinih elemenata sustava  EV
 • Alati i oprema u radu s EV
 • Metode spajanja sustava
 • Dijagnostika grešaka na visokonaponskim sustavima EV
 • Zamjena komponenata EV
 • Postupci održavanja EV

 

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Provoditi aktivnosti specijalizirane zaštite na radu prije početka rada, s posebnim naglaskom na automobile pokretane električnim izvorom napona opasnog po život (hibridni i električni automobili)
 2. Primjenjivati propise o zaštiti od opasnog napona, strujnog udara i požara
 3. Primjenjivati pravila pružanja prve pomoći u slučaju ozljeda od strujnog udara i/ili požara
 4. Prikupljati i razvrstavati otpad (opasni otpad, neopasni otpad)
 5. Odlagati otpad na propisan način
 6. Koristiti učinkovito i racionalno energiju
 7. Pravilno rukovati standardnim i specijalnim alatima za popravak električnih i hibridnih vozila
 8. Redovito servisirati/dijagnosticirati kvar i popraviti komponente na hibridnom i električnom vozilu
 9. Odspojiti/spojiti električno vozilo s izvora napona opasnog po život
 10. Servisirati/popraviti elektromotor na električnom vozilu
 11. Zamijeniti popraviti izvor energije, bateriju na električnom vozilu

 

Program obrazovanja dijagnostika i servisiranje hibridnih električnih vozila provodi se redovitom nastavom uživo ili online u trajanju od 175 sati.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 16 sati, praktičnom nastavom u trajanju od 92 sata i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 67 sati.

Praktična nastava obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije dijagnostika i servisiranje hibridnih električnih vozila koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

Završena najmanje trogodišnja srednja škola za automehatroničara, automehaničara ili autoelektričara, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova

Moduli i teme

Rad na siguran način s hibridnim električnim vozilima

 • Izvori opasnosti pri radu s visokonaponskim sustavima
 • Postupak isključivanja visokonaposnkog sustava HEV
 • Postupak uključivanja HEV u visokonaponsko stanje
 • Ispitivanje funkcionalnosti VN sustava
 • Ekološki savjesno gospodarenje električnom energijom
 • Ispravno skladištene otpadnih dijelova i materijala povezanih s hibridnim električnim vozilima

 

Servisiranje i održavanje hibridnih vozila

 • Digitalne tehnologije za održavanje HEV
 • Karakteristike različitih hibridnih sustava
 • Princip rada pojedinih elemenata sustava HEV
 • Alati i oprema u radu s HEV
 • Metode spajanja hibridnih sustava
 • Dijagnostika grešaka na visokonaponskim sustavima HEV
 • Zamjena komponenata HEV
 • Postupci održavanja HEV

 

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Provoditi aktivnosti specijalizirane zaštite na radu prije početka rada, s posebnim naglaskom na automobile pokretane električnim izvorom napona opasnog po život (hibridni i električni automobili)
 2. Primjenjivati propise o zaštiti od opasnog napona, strujnog udara i požara
 3. Primjenjivati pravila pružanja prve pomoći u slučaju ozljeda od strujnog udara i/ili požara
 4. Prikupljati i razvrstavati otpad (opasni otpad, neopasni otpad)
 5. Odlagati otpad na propisan način
 6. Koristiti učinkovito i racionalno energiju
 7. Pravilno rukovati standardnim i specijalnim alatima za popravak električnih i hibridnih vozila
 8. Redovito servisirati/dijagnosticirati kvar i popraviti komponente na hibridnom i električnom vozilu
 9. Odspojiti/spojiti električno hibridno vozilo s izvora napona opasnog po život
 10. Servisirati/popraviti elektromotor na hibridnom električnom vozilu
 11. Zamijeniti popraviti izvor energije, bateriju na hibridnom vozilu

Program obrazovanja servisiranje i održavanje baterija HEV/EV provodi se redovitom nastavom uživo ili online u trajanju od 50 sati.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 8 sati, praktičnom nastavom u trajanju od 32 sata i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 10 sati.

Praktična nastava obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije servisiranje i održavanje baterija HEV/EV koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

Završena najmanje trogodišnja srednja škola za automehatroničara, automehaničara ili autoelektričara, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova.

Moduli i teme

Rad na siguran način s hibridnim električnim vozilima i električnim vozilima

 • Izvori opasnosti pri radu s visokonaponskim sustavima
 • Postupak isključivanja visokonaposnkog sustava HEV
 • Postupak uključivanja HEV u visokonaponsko stanje
 • Ispitivanje funkcionalnosti VN sustava
 • Ekološki savjesno gospodarenje električnom energijom
 • Ispravno skladištene otpadnih dijelova i materijala povezanih s HEV i EV

Servisiranje i održavanje baterija HEV/EV

 • specijalizirana oprema za ispitivanje visokog napona
 • konstrukcija automobilskih visokonaponskih baterija
 • oštećenja baterije i visokonaponskog priključka i kabela
 • sigurna radna vrijednost baterije
 • uklanjanje baterije
 • testiranje baterije
 • servis baterije
 • puštanje baterije u pogon
 • ekološko zbrinjavanje i reciklaža komponenti baterija

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Provoditi aktivnosti specijalizirane zaštite na radu prije početka rada, s posebnim naglaskom na automobile pokretane električnim izvorom napona opasnog po život (hibridni i električni automobili)
 2. Primjenjivati propise o zaštiti od opasnog napona, strujnog udara i požara
 3. Primjenjivati pravila pružanja prve pomoći u slučaju ozljeda od strujnog udara i/ili požara
 4. Prikupljati i razvrstavati otpad (opasni otpad, neopasni otpad)
 5. Odlagati otpad na propisan način
 6. Koristiti učinkovito i racionalno energiju
 7. Pravilno rukovati standardnim i specijalnim alatima za popravak hibridnih vozila
 8. Redovito servisirati/dijagnosticirati kvar i popraviti komponente na hibridnom vozilu
 9. Odspojiti/spojiti električno hibridno vozilo s izvora napona opasnog po život
 10. Servisirati/popraviti elektromotor na hibridnom električnom vozilu
 11. Zamijeniti popraviti izvor energije, bateriju na električnom/hibridnom vozilu

 

Program obrazovanja inteligentni transportni sustavi u željezničkom prometu provodi se redovitom nastavom u trajanju od 100 sati uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa online.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 30 sati, praktičnom nastavom u trajanju od 50 sati i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 20 sati.

Praktična nastava obuhvaća situacijsko učenje i izvršenje konkretnih radnih zadaća u stvarnim ili simuliranim uvjetima.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije inteligentni transportni sustavi u željezničkom prometu koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

 

Uvjet upisa

Završena osnovna škola, liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za strojovođu.

Moduli i teme

Inteligentni transportni sustavi u željezničkom prometu

 • Arhitektura inteligentnih transportnih sustava u željezničkom prometu
 • Inteligentni transportni sustav za podršku procesu upravljanja željezničkim prometom
 • Inteligentni transportni sustav za vožnju vlaka
 • Inteligentni transportni sustav za informiranje korisnika željezničkog prometa
 • Prednosti korištenja inteligentnih transportnih sustava u željezničkom prometu
 • Mogućnost primjene umjetne inteligencije u željezničkom prometu

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Poznavati vrste vagona i njihove tehničke, tehnološke i eksploatacijske značajke za prijevoz putnika i robe
 2. Samostalno provjeravati uređaje bitne za utvrđivanje ispravnosti sustava vlaka
 3. Poznavati željeznička vozila i njihove tehničke, tehnološke i eksploatacijske značajke za prijevoz putnika i robe
 4. Samostalno utvrditi masu vlaka i kočenost vagona uz primjenu odgovarajućih uređaja, alata i aplikacija
 5. Komunicirati s korisnicima usluge i suradnicima u željezničkom prometu primjenjujući odgovarajuće  uređaje
 6. Samostalno primjenjivati propise o zaštiti na radu i zaštiti od požara sukladno pravilima struke i specifičnostima zanimanja
 7. Pružati podršku osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti tijekom ulaska/izlaska iz vlaka i tijekom putovanja uz samostalno korištenje uređaja na kolodvoru i u vlaku (rampe za osobe s invaliditetom)

 

Program obrazovanja digitalna pismenost u željezničkom prometu provodi se redovitom nastavom uživo ili online u trajanju od 200 sati.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 70 sati, praktičnom nastavom u trajanju od 50 sati i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 80 sati.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije digitalna pismenost u željezničkom prometu koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

 

Uvjet upisa

Završena osnovna škola

Moduli i teme

Digitalna pismenost u željezničkom prometu

 • Internetski pretraživači
 • Izrada digitalnog sadržaja
 • Komunikacija u digitalnom okruženju
 • Sigurnost u digitalnom okruženju

Poslovno komuniciranje

 • Vrste i oblici poslovne komunikacije
 • Uporaba komunikacijskih sredstava i uporaba računala
 • Pisana poslovna komunikacija
 • Načela uspješne poslovne komunikacije i poslovni bonton

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Komunicirati sa suradnicima tijekom vožnje vlaka primjenjujući odgovarajuće uređaje po pravilima poslovnog bontona na propisani način
 2. Komunicirati sa suradnicima koristeći stručnu terminologiju značajnu za proces vožnje vlaka na propisan način
 3. Komunicirati sa suradnicima u službenom mjestu tijekom manevarskih vožnji/poslova primjenjujući odgovarajuće uređaje na propisan način
 4. Dojavljivati informacije o ispravnosti signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja odgovarajućim službama (suradnicima)
 5. Samostalno pisati izvješća o uočenim nepravilnostima na vučnom vozilu u svrhu istražnog postupka ili popravka uočenih nepravilnosti

 

Program obrazovanja rukovanje ručnom mehanizacijom u logističkom skladištu provodi se redovitom nastavom u trajanju od 125 sati uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa online.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 20 sati, praktičnom nastavom u trajanju od 100 sati i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 5 sati.

Praktična nastava obuhvaća izvršenje konkretnih radnih zadaća.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje ručnom mehanizacijom u logističkom skladištu koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

Završena osnovna škola, navršenih 18 godina, liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje ručnom mehanizacijom.

 

Moduli i teme

Rukovanje skladišnom opremom i transportnom mehanizacijom

 • Vrste ručne mehanizacije
 • Ekologija u logističkom skladištu
 • Priprema ručne mehanizacije za rad
 • Rukovanje ručnom mehanizacijom u logističkom skladištu
 • Održavanje i utvrđivanje kvarova na ručnoj mehanizaciji
 • Digitalno vođenje radne, servisne i tehničke dokumentacije za ručnu mehanizaciju
 • Izvori opasnosti i mjere zaštite na radu kod rukovanja ručnom mehanizacijom

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Samostalno manipulirati robom sukladno internim procedurama i svojstvima robe
 2. Znati postupke i redoslijed izvođenja radnji pri manipulaciji robom u logističkom skladištu
 3. Odabrati ručnu mehanizaciju sukladno značajkama tereta
 4. Samostalno i odgovorno rukovati ručnom mehanizacijom pri premještanju robe
 5. Obavljati poslove koristeći zaštitnu opremu i uređaje sukladno propisima o sigurnosti i zaštiti na radu
 6. Primjenjivati dokumentaciju o ručnoj mehanizaciji i uređajima u svakodnevnom radu
 7. Zbrinjavati otpad primjenom uspostavljenih pravila o zbrinjavanju otpada

 

Program obrazovanja rukovanje viličarom u skladišnom prostoru provodi se redovitom nastavom u trajanju od 150 sati uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa online.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 24 sata, praktičnom nastavom u trajanju od 117 sati i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 9 sati.

Praktična nastava obuhvaća izvršenje konkretnih radnih zadaća.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje viličarom u skladišnom prostoru koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

 

Uvjet upisa

Završena osnovna škola, navršenih 18 godina, vozačka dozvola B kategorije, liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje viličarom.

Moduli i teme

Rukovanje viličarom u skladišnom prostoru

 • Digitalne tehnologije za rukovanje viličarom
 • Ekologija u logističkom skladištu
 • Priprema viličara za rad
 • Rukovanje viličarom u skladišnom prostoru
 • Održavanje i servisiranje viličara
 • Radna, servisna i tehnička dokumentacija viličara
 • Izvori opasnosti i mjere zaštite na radu kod rukovanja viličarom

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Samostalno manipulirati robom, pakirati, ambalažirati i označavati robu sukladno internim procedurama i svojstvima robe
 2. Znati postupke i redoslijed izvođenja radnji pri manipulaciji robom u skladištu
 3. Samostalno odabrati i pravilno koristiti odgovarajuća sredstava i opremu za provedbu radnih aktivnosti na robi u skladištu
 4. Odabrati prekrcajnu mehanizaciju sukladno značajkama tereta
 5. Samostalno i odgovorno rukovati ručnom mehanizacijom i motornim viličarom pri premještanju robe
 6. Obavljati poslove koristeći zaštitnu opremu i uređaje sukladno propisima o sigurnosti i zaštiti na radu
 7. Zbrinjavati otpad primjenom uspostavljenih pravila o zbrinjavanju otpada

 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije šišanje pasa provodi se redovitom nastavom u trajanju od 225 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskim dijelom nastave u trajanju od 90 sati, praktičnim dijelom nastave u trajanju od 110 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od  25 sati.

Praktični dio nastave odvija se u specijaliziranom praktikumu ustanove gdje se rješavaju problemske situacije i simulacija stvarnih radnih  zadaća kao i sam radni proces, šišanje pasa na modelima. Polaznici se u okviru praktičnog dijela nastave upućuju u  salone za šišanje pasa.

Svakom polazniku nakon uspješno završene provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije šišanje pasa

Uvjet upisa

 • Minimalno završena srednja trogodišnja škola
 • navršenih 18 godina
 • liječnička svjedodžba medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova šišanje pasa

Moduli i teme

OSNOVE ANATOMIJE I FIZIOLOGIJE PASA

 1. Habitus i građa mišićnog sustava pojedinih pasmina pasa
 2. Anatomija šape
 3. Građa kože i dlake
 4. Mehanizmi termoregulacije
 5. Utjecaj  enzima i hormona na kvalitetu dlačnog pokrova
 6. Anatomska struktura zubi i čeljusti
 7. Mehanika žvakanj

ZAŠTITA NA RADU SA ŽIVOTINJAMA

 1. Tehnike pristupa pojedinih pasminama pasa
 2. Tehnike obuzdavanja životinja različite ćudi
 3. Tehnike  pristupa i obuzdavanja pri šišanju pasa
 4. Zbrinjavanje otpada u salonima za šišanje pasa

KOZMETIKA PASA

 1. Pribor i opremu za uređivanje kože i kožnih derivata pasa (kategorizacija pribora i opreme te način i postupci korištenja).
 2. Karakteristike različitih tipova dlake
 3. Kinološki standardi u stiliziranju različitih pasmina pasa
 4. Priprema pasmina pasa za natjecanja
 5. Specifičnosti tehnika trimanja i šišanja pojedinih pasmina
 6. Uređivanje pasa prema kinološkom standardu

 

 

 

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. primijeniti temeljna načela zaštite zdravlja životinja uz osiguranje njihove dobrobiti
 2. koristiti zaštitnu opremu i primijeniti propisane sigurnosne mjere u radnom okruženju
 3. primijeniti postupke obuzdavanja u skladu sa standardom i dobrobiti životinje
 4. primijeniti tehniku obrađivanja i njege krzna, prilagođeno vrsti i pasmini u skladu sa standardom i namjenom
 5. zbrinuti otpad i nusproizvode u skladu s protokolom

Program obrazovanja ekološka proizvodnja ljekovitog bilja provodi se redovitom nastavom u trajanju od 150 sati uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa online.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 50 sati, praktičnom nastavom u trajanju od 85 sati i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 15 sati.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije ekološka proizvodnja ljekovitog bilja koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

Završena osnovna škola, navršenih 18 godina, liječnička svjedodžba medicine rada.

Moduli i teme

Osnove ekološke proizvodnje i tehnologije uzgoja ljekovitog bilja

 • Rasprostranjenost ljekovitog bilja u Republici Hrvatskoj
 • Ekološki faktori koji utječu na proizvodnju ljekovitog bilja
 • Osnove tehnologije uzgoja ljekovitog bilja.
 • Zaštita na radu, zaštita okoliša i Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede
 • Primjena osnovnih alata, uređaji i oprema za ekološku proizvodnju ljekovitog bilja na siguran način
 • Primjena osnovnih agrotehničke mjere u uzgoju ljekovitog bilja
 • Priprema tla za proizvodnju ljekovitog bilja
 • Načini primjene alata i uređaja za obradu tla kod pojedinih vrsta ljekovitog bilja
 • Osnove sjetve, sadnje i razmnožavanja ljekovitog bilja
 • Žetva i berba ljekovitog bilja
 • Gnojidba tla u proizvodnji ljekovitog bilja
 • Osnovni postupci navodnjavanja tla za uzgoj ljekovitog bilja

Osnove ekološke zaštite ljekovitog bilja

 • Bolesti, štetnici i korovi ljekovitog bilja
 • Ekološki prihvatljiva sredstva i mjere za zaštitu ljekovitog bilja
 • Ekološki pripravci za zaštitu ljekovitog bilja
 • Uređaji i strojevi za aplikaciju sredstava i pripravaka za zaštitu ljekovitog bilja

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Koristiti vrtni i ručni alat poštujući mjere zaštite pri radu
 2. Provoditi proces biljne proizvodnje kontinuirano prema pravilima struke na konvencionalan i/ili ekološki način samostalno i u timu
 3. Provesti proces osnovne obrade tla na proizvodnim površinama
 4. Provesti dopunsku obradu tla na njivi
 5. Izvršiti tehnološki proces sjetve i/ili sadnje poljoprivrednih kultura
 6. Procijeniti stanje kultura za određivanje vremena za žetvu i/ili berbu
 7. Provesti žetvu i/ili berbu poljoprivrednih kultura
 8. Prepoznati korove u usjevu/nasadima
 9. Prepoznati bolesti na biljkama
 10. Prepoznati štetnike na biljkama
 11. Primijeniti sredstva za zaštitu bilja sukladno karakteristikama i uputama sprječavajući fitotiksičnost i toksičnost
 12. Pravilno koristiti uređaje i strojeve za aplikaciju sredstava za zaštitu bilja
 13. Sudjelovati u pripremi ekoloških pripravaka za zaštitu bilja

 

 

Program obrazovanja ekološka proizvodnja povrća provodi se redovitom nastavom u trajanju od 150 sati uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa online.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 35 sati, praktičnom nastavom u trajanju od 100 sati i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 15 sati.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije ekološka proizvodnja povrća koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

Završena osnovna škola, navršenih 18 godina, liječnička svjedodžba medicine rada

Moduli i teme

Planiranje ekološkog povrtnjaka i mehanizacija

 • Agroekološki uvjeti za proizvodnju povrća
 • Sigurnost na radu u poljoprivredi  i zaštita zdravlja i okoliša
 • Osnovna i dopunska obrada tla za ekološki uzgoj povrća
 • Povrtne kulture

Osnovni tehnološki proces ekološke proizvodnje povrća

 • Osnovna obilježja povrćarskih kultura
 • Priprema tla za ekološki uzgoj povrćarskih kultura
 • Plodored povrćarskih kultura
 • Osnovni tehnološki postupci sjetve i sadnje u ekološkom povrtnjaku
 • Gnojidba za ekološki uzgoj povrća
 • Njega povrća i planiranje berbe ekološki uzgojenog povrća
 • Procjena kvalitete ekološki uzgojenog povrća
 • Ekološki i konvencionalni način uzgoja povrća
 • Supstrati za sjetvu i sadnju odabranih povrtnih kultura
 • Priprema sjemena i presadnica povrtnih kultura
 • Osnovne tehnike sjetve, sadnje i uzgoja presadnica povrća
 • Njega i zaštita presadnica povrćarskih kultura
 • Bolesti i štetnici povrćarskih kultura
 • Osnovne preventivne mjere zaštite povrćarskih kultura
 • Ekološki prihvatljivi pripravci za zaštitu povrćarskih kultura
 • Primjena osnovnih mjera zaštite povrćarskih kultura u skladu s ekološkim principima
 • Određivanje tehnološke zrelosti povrća
 • Klasifikacija povrća prema zadanim standardima
 • Načini berbe povrća
 • Odabir odgovarajuće ambalaže s obzirom na povrćarsku kulturu i ekološke standarde
 • Procjena uroda povrća

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Provesti proces osnovne obrade tla na proizvodnim površinama
 2. Izvršiti tehnološki proces sjetve i/ili sadnje poljoprivrednih kultura
 3. Provesti mjere njege u biljnoj proizvodnji na konvencionalan i ekološki način
 4. Provesti žetvu i/ili berbu poljoprivrednih kultura
 5. Koristiti vrtni i ručni alat poštujući mjere zaštite pri radu
 6. Voditi radni proces prema propisanim standardima i normativima
 7. Provoditi uzgojne mjere i zahvate na biljnim kulturama

Program obrazovanja ekološka proizvodnja voća provodi se redovitom nastavom u trajanju od 125 sati uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa online.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 40 sati, praktičnom nastavom u trajanju od 65 sati i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 20 sati.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije ekološka proizvodnja voća koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

Završena osnovna škola, navršenih 18 godina, liječnička svjedodžba medicine rada.

Moduli i teme

Osnove ekološke proizvodnje i uzgoja voća

 • Građa voćaka
 • Fenološki ciklus razvoja i uzgojni oblici voćaka
 • Odabir vrsti i sorti voćaka
 • Plan za podizanje voćnjaka
 • Agroekološki uvjeti i agrotehničke uzgojne mjere u uzgoju voća
 • Zakonske odrednice ekološke proizvodnje voća
 • Sigurnost na radu u poljoprivredi  i zaštita zdravlja i okoliša
 • Priprema tla i podloge za sadnju voćaka
 • Ekološka obrada tla u voćnjaku
 • Ručni i strojni uređaji za obradu tla
 • Postavljanje nasada voćaka
 • Gnojidba po ekološkim principima i praćenje rasta voćaka

Ekološka zaštita i njega voćaka

 • Štetnici, korovi i bolesti voćaka
 • Postupci prevencije i kontrole bolesti i štetnika u ekološkom uzgoju voćaka
 • Ekološka sredstva za zaštitu voćaka
 • Ekološki pripravci te oprema i strojevi u ekološkoj zaštiti voćaka
 • Ekološki pristupi suzbijanja štetnika u voćarskoj proizvodnji
 • Zbrinjavanje otpada u provođenju zaštite voćaka
 • Pomološka svojstva pojedinih voćnih vrsta
 • Fenofaze rasta i razvoja voćaka
 • Fiziološki procesi rasta i rodnosti voćaka
 • Razmnožavanje voćaka
 • Agrotehničke i pomotehničke mjere
 • Rezidba voćaka

Berba voća

 • Berba voća
 • Sortiranje voća
 • Kvaliteta plodova
 • Procesi dozrijevanja voća nakon berbe

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Provesti proces osnovne obrade tla na proizvodnim površinama
 2. Provesti dopunsku obradu tla na njivi
 3. Izvršiti tehnološki proces sjetve i/ili sadnje poljoprivrednih kultura
 4. Provoditi proces biljne proizvodnje kontinuirano prema pravilima struke na konvencionalan i/ili ekološki način samostalno i u timu
 5. Koristiti vrtni i ručni alat poštujući mjere zaštite pri radu
 6. Primijeniti agrotehničke zahvate u uzgoju voća, povrća, cvijeća, ratarskih kultura, na otvorenom i u zaštićenom proizvodnom prostoru
 7. Provesti žetvu i/ili berbu poljoprivrednih kultura
 8. Razlikovati simptome napada štetnih organizama na usjevima/nasadima
 9. Primijeniti ekološke pripravke u zaštiti bilja

 

Program obrazovanja klasične ručne masažne tehnike provodi se redovitom nastavom u trajanju od 300 sati uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa online.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 50 sati, praktičnom nastavom u trajanju od 190 sati i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 60 sati.

Praktični dio nastave obuhvaća izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim ili stvarnim uvjetima.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije klasične i ručne masažne tehnike koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

Završena najmanje trogodišnja srednja škola

Moduli i teme

Primjena klasičnih ručnih masažnih tehnika

 • Osnovna građa i funkcije ljudskog tijela
  • Organi i organski sustavi
  • Sustav organa za kretanje
  • Građa i funkcija mišića
 • Osnove građe i funkcije kože
  • Osnove građe i funkcije kože
  • Oštećenja i promjene na koži
  • Njega i preventivna zaštita kože
 • Povijesni razvoj masaže
 • Definicija i vrste masažnih tehnika
  • Djelovanje masaže na ljudski organizam
  • Kontraindikacije za masažu
 • Tehnike klasične ručne masaže
 • Primjena klasične ručne masaže po regijama
 • Relaksirajuća masaža
 • Sportska masaža
 • Anticelilitna masaža
 • Gestal masaža
 • Primjena mjera zaštite na radu
 • Zbrinjavanje otpad na propisan način
 • Komunikacija na radnom mjestu masera

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Pripremiti klijenta s obzirom na vrstu masaže i dio tijela koji se masira
 2. Primjenjivati higijenske mjere dezinfekcije prostora, radnog mjesta, pribora i opreme
 3. Primijeniti procedure i pravila za izvođenje klasične ručne masaže: smjer, pritisak, ritam, vrijeme
 4. Prepoznati indikacije i kontraindikacije klasičnu ručnu masažu
 5. Izvoditi pokrete klasične ručne masaže: glađenje, trljanje, gnječenje i skup pokreta (lupkanja, sjeckanje, vibracije, štipkanja)
 6. Povezati pokrete klasične ručne masaže za pojedine dijelove tijela: dekolte, vrat, lice, vlasište, leđa, ruke, noge, stopala, trbuh
 7. Izvoditi klasičnu ručnu masažu cijelog tijela u zadanom vremenu
 8. Primijeniti odgovarajuće preparate za klasičnu ručnu masažu i procijeniti potrebnu količinu preparata za masažu lica i tijela
 9. Razlikovati sportsku i relaksirajuću klasičnu ručnu masažu
 10. Planirati i upravljati vremenom za izvođenje ciljanog tretmana
 11. Planirati postupke zaštite okoliša
 12. Pravilno zbrinuti sve vrste otpada u radnom prostoru

 

 

Program obrazovanja primjena prirodne kozmetike provodi se redovitom nastavom u trajanju od 125 sati uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa online.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 30 sati, praktičnom nastavom u trajanju od 70 sati i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 25 sati.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije primjena prirodne kozmetike koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

Završena osnovna škola

Moduli i teme

Primjena prirodne kozmetike

 • Značaj prirodne kozmetike, standardi i pravila za izradu prirodne kozmetike
 • Djelovanje prirodne kozmetike na zdravlje kože i njezinih adneksa
 • Aktivne tvari u prirodnoj kozmetici
 • Pripravci prirodne kozmetike
 • Građa i uloga biljaka, biljnih tkiva i organa
 • Morfološki i razvojni kriteriji biljaka
 • Osnovna pravila skupljanja, sušenja i čuvanja ljekovitog bilja
 • Biljne droge u proizvodnji kozmetičkih pripravaka

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Prepoznati tip i stanje kože kozmetičkom analizom
 2. Primijeniti odgovarajuće kozmetičke preparate, pribor, opremu, aparate i uređaje za izvođenje tretmana njege kože lica i tijela
 3. Provoditi odgovarajući tretman njege kože lica i tijela
 4. Izraditi pripravke prirodne kozmetike
 5. Održavati osobnu higijenu i higijenu radnog mjesta
 6. Pravilno zbrinuti sve vrste otpada u radnom prostoru

 

Program obrazovanja čišćenje radnog prostora provodi se redovitom nastavom u trajanju od 275 sati.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 50 sati, praktičnom nastavom u trajanju od 150 sati i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 75 sati.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije čišćenje radnog prostora koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

Završena osnovna škola

Moduli i teme

Čišćenje radnog prostora

 • Čišćenje interijera i eksterijera
 • Održavanje opreme za čišćenje
 • Zaštitna sredstva i oprema
 • Rukovanje strojevima i alatima
 • Dezinfekcija
 • Potrošni materijal
 • Radna dokumentacija
 • Čišćenje, pranje, dezinfekcija
 • Osobna higijena
 • Radna higijena
 • Kvaliteta

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Čistiti unutarnji i vanjski prostor sukladno sanitarno-higijenskim propisima na mjestu rada
 2. Čistiti sanitarije i sanitarnu opremu prema planu čišćenja
 3. Upotrijebiti dezinfekcijska sredstva u skladu s uputama i dezinficirati prostore prema planu čišćenja
 4. Provesti higijenske postupke održavanja pribora i uređaja za čišćenje
 5. Pravilno rukovati opremom uvažavajući mjere zaštite na radu
 6. Preuzeti, evidentirati i stručno pohraniti sredstva za čišćenje u skladu s uputama
 7. Koristiti zaštitna sredstva i opremu pri radu i djelovati u skladu s propisima o zaštiti na radu i zaštiti okoliša
 8. Rukovati alatima i strojevima za čišćenje na siguran način
 9. Odvojiti i razvrstati otpad sukladno pravilima o razvrstavanju otpada
 10. Poštivati pravila za održavanje kvalitete kroz odgovoran pristup radu

 

Program obrazovanja pripravljanje kozmetičkih proizvoda provodi se redovitom nastavom u trajanju od 200 sati uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave online.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 60 sati, praktičnom nastavom u trajanju od 120 sati i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 20 sata.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije pripravljanje kozmetičkih proizvoda koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

Završena najmanje trogodišnja srednja škola za kozmetičara

Moduli i teme

Izrada prirodnih kozmetičkih proizvoda

 • Kozmetički proizvodi za održavanje čistoće tijela
 • Kreme za njegu kože lica
 • Losioni i gelovi za njegu kože
 • Maske i pakiranja za njegu kože
 • Kozmetički proizvodi za njegu ruku i nogu
 • Dječja kozmetika
 • Muška kozmetika
 • Mirisni pripravci
 • Kozmetički proizvodi za zaštitu kože lica i tijela
 • Kozmetički proizvodi za uljepšavanje lica i tijela
 • Neželjene reakcije koje mogu izazvati kozmetički proizvodi na koži
 • Industrijska proizvodnja kozmetičkih proizvoda
 • Primjena pravila zaštite na radu
 • Opasnosti u radu s kozmetičkim proizvodima
 • Opasnosti u radu s aparatima i uređajima
 • Postupanje u slučaju požara
 • Utjecaj otpada na okoliš i njegovo zbrinjavanje

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. izraditi pripravke prirodne kozmetike
 2. pripremiti kozmetičke preparate za upotrebu s obzirom na vrstu usluge
 3. primijeniti pravila zaštite na radu s obzirom na kozmetičku djelatnost
 4. održavati osobnu higijenu i higijenu radnog mjesta
 5. pravilno zbrinuti sve vrste otpada u radnom prostoru

 

Program obrazovanja osnovno računalno modeliranje cipela i modnih dodataka provodi se redovitom nastavom u trajanju od 175 sati.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 53 sata, praktičnom nastavom u trajanju od 98 sati i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 24 sata.

Praktični dio nastave obuhvaća simulacije realnih radnih situacija kroz koje se kod polaznika potiče razvijanje digitalnih vještina konstruiranja i inovativnosti.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije osnovno računalno modeliranje cipela i modnih dodataka koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

Završena osnovna škola

Moduli i teme

Osnovno računalno modeliranje obuće i modnih dodataka

 • Sitna galanterija prema namjeni
 • Priprema radnog mjesta, alata, pribora i materijala
 • Modno skiciranje proizvoda sitne galanterije
 • Pravila tehničkog i kostrukcijskog crtanja sitne kožne galanterije
 • Konstruiranje proizvoda sitne galanterije
 • Modeliranje proizvoda sitne galanterije
 • Primjena mjera zaštite na radu i zaštite okoliša kod ručnog konstruiranja i modeliranja proizvoda sitne galanterije
 • Oglavak i derbi kroj cipela
 • Kalup za oglavak i derbi kroj cipela
 • Izrada kopija kalupa i temeljne tabanice
 • Izrada osnove modela cipele oglavak i derbi kroja (konstrukcija)
 • Modeliranje cipele oglavak i derbi kroja
 • Primjena mjera zaštite na radu i zaštite okoliša u konstruiranju i modeliranju cipela oglavak i derbi kroja
 • Osnovne funkcije CAD/CAM/CIM programa za računalno crtanje i konstruiranje u izradi cipela i modnih dodataka
 • Primijena osnovnih alata CAD programa računalnog crtanja obuće i modnih dodataka
 • Računalno modeliranje gornjih dijelova obuće prema zadanom modelu
 • Računalno modeliranje modnih dodataka prema zadanom modelu
 • Primjena mjera zaštite na radu i zaštite okoliša u osnovnom računalnom modeliranju obuće i modnih dodataka

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Konstruirati proizvode sitne galanterije
 2. Modelirati proizvode sitne galanterije
 3. Izraditi osnovu modela cipele oglavak i derbi kroja
 4. Modelirati obuću oglavak i derbi kroja
 5. Primijeniti osnove računalnog modeliranja obuće i modnih  dodataka

 

Program obrazovanja CAD konstrukcija, modeliranje i gradiranje modnih klasika provodi se redovitom nastavom u trajanju od 225 sati.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 88 sati, praktičnom nastavom u trajanju od 125 sati i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 12 sati.

Praktični dio nastave obuhvaća simulacije realnih radnih situacija i projektnih aktivnosti.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije CAD konstrukcija, modeliranje i gradiranje modnih klasika koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

 

Uvjet upisa

Završena najmanje trogodišnja srednja škola u sektoru Moda, tekstil i koža ili sektoru Umjetnost

Moduli i teme

CAD konstrukcija, modeliranje i gradiranje modnih klasika

 • Aktualni modni trendovi ženske odjeće
 • Modne specifičnosti klasične ženske odjeće
 • Tehnički crtež klasične ženske odjeće (suknja, hlače, haljina)
 • Sustav veličina i mjere za žensku odjeću (suknja, hlače, haljina)
 • CAD alati u modeliranju krojeva odjevnih predmeta
 • CAD konstrukcija temeljnog kroja suknje
 • CAD modeliranje klasične suknje
 • CAD konstrukcija temeljnog kroja ženskih hlača
 • CAD modeliranje ženskih klasičnih hlača
 • CAD konstrukcija temeljnog kroja haljine i rukava
 • CAD modeliranje klasične haljine
 • CAD konstrukcija krojeva podstave (suknja, ženske hlače, haljina)
 • CAD izrada krojnih slika klasične ženske odjeće (suknja, hlače, haljina)
 • Aktualni modni trendovi muške odjeće
 • Modne specifičnosti klasične muške odjeće
 • Tehnički crtež klasične muške odjeće (hlače, košulja, blejzer)
 • Sustav veličina i mjere za mušku odjeću (hlače, košulja, blejzer)
 • CAD konstrukcija temeljnog kroja muških hlača
 • CAD modeliranje klasičnih muških hlača
 • CAD konstrukcija temeljnog kroja muške košulje
 • CAD konstrukcija temeljnog kroja muškog blejzera
 • CAD modeliranje muškog blejzera
 • CAD izrada krojnih slika klasične muške odjeće (hlače, košulja, blejzer)
 • Specifičnosti ručnog modeliranja odjevnih predmeta
 • CAD alati u modeliranju krojeva odjevnih predmeta
 • CAD oblikovanje linije kroja dodavanjem volumena
 • CAD modeliranje i oblikovanje urezanih džepova
 • CAD modeliranje krojnih dijelova odjevnih predmeta s različitim mogućnostima premještanja ušitaka
 • CAD modeliranje krojnih dijelova odjevnih predmeta s razdjelnim šavovima
 • CAD modeliranje asimetričnih modela odjevnih predmeta
 • CAD modeliranje različitih oblika ovratnika
 • CAD gradiranje krojeva ženskih modnih klasika (suknja, hlače)
 • CAD gradiranje krojeva modela mini kolekcije haljina
 • CAD gradiranje krojeva muških modnih klasika (hlače, košulja, blejzer)
 • Izrada tabela mjera gotovih odjevnih predmeta u CAD-u
 • CAD uklapanje viševeličinskih krojnih slika odjevnih predmeta

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. analizirati sezonske modne trendove, teme, boje i tekstilne i kožne materijale
 2. konstruirati temeljni kroj modnih klasika u CAD programu
 3. modelirati kroj modela modnih klasika na osnovu modne/tehničke skice u CAD programu
 4. gradirati krojeve modnih klasika u CAD programu
 5. izraditi tabele gotovih mjera odjevnog predmeta (razmjernik) u tabličnom programu

 

Program obrazovanja digitalna potpora u modnoj prodaji provodi se redovitom nastavom u trajanju od 200 sati uz mogućnost provođenja nekih teorijskih dijelova programa online.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 60 sati, praktičnom nastavom u trajanju od 130 sati i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 10 sati.

Praktični dio nastave obuhvaća simulacije realnih radnih situacija i projektnih aktivnosti.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije digitalna potpora u modnoj prodaji koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

Završena najmanje trogodišnja srednja škola u sektoru Moda, tekstil i koža ili sektoru Umjetnost

Moduli i teme

Digitalna potpora u modnoj prodaji

 • IKT-e u modnom poslovanje
 • Korisnički programski alati za obradu podataka u području modnog poslovanja
 • Digitalni alate za komunikaciju i kolaboraciju u modnom poslovanju
 • Informatička oprema i uređaji u modnom prodajnom prostoru
 • Softverski alati za komunikaciju i suradnju s kupcima, dobavljačima i proizvođačima
 • Internetska prodajna stranica
 • Digitalna komunikacija sa kupcima
 • Sigurnosti i mogućnosti zaštite poslovnih podataka i informacija u modnom poslovanju
 • Zaštite okoliša i zdravlja korisnika u osobnom radu na računalu
 • Autorska prava i srodna prava u korištenju internetskih sadržaja u modnom poslovanju
 • Infografika modnog sadržaja primjenom digitalnih alata
 • Alati  za izradu modnih poslovnih izvješća
 • Oblikovanje modnih sadržaja primjenom digitalnih alata
 • Digitalni alati u izradi tematskih multimedijalnih modnih slika
 • Dizajn interaktivnih banera za modne web platforme
 • Tematski modni vizualni sadržaji
 • Društveno odgovorna modna prodaja
 • Obilježja održivih modnih proizvoda
 • Tržište održive i etičke mode
 • Kupaci održivih modnih proizvoda
 • Zakonska regulativa prodaje održivih modnih proizvoda
 • Suvremeni pristup prodaji u modnom poslovanju
 • Utjecaj digitalnih tehnologija na prodaju modnih proizvoda
 • Pronalaženje novih kupaca
 • Transakcijska prodaja i prodaja temeljena na razvoju odnosa s kupcima

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Koristiti uređaje za elektroničko poslovanje u području modnog poslovanja
 2. Koristiti alate za izradu osnovnih digitalnih modnih slika
 3. Koristiti informacijske alate za obradu i vizualizaciju podataka
 4. Koristiti digitalne alate za komunikaciju i suradnju
 5. Razmotriti koncept održivog razvoja te njegove primjene u modnom poslovanju
 6. Primijeniti online prodaju modnih proizvoda

Program obrazovanja digitalni alati u modnom poslovanju i predstavljanju modnog proizvoda provodi se redovitom nastavom u trajanju od 125 sati uz mogućnost provođenja teorijskog dijela programa online.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 55 sati, praktičnom nastavom u trajanju od 62 sata i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 8 sati.

Praktični dio nastave obuhvaća simulacije realnih radnih situacija kojima se potiče razvijanje digitalnih vještina, razvijanje stvaralaštva, kreativnosti i inovativnosti.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije digitalni alati u modnom poslovanju i predstavljanju modnog proizvoda koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

Završena najmanje trogodišnja srednja škola u sektoru Moda, tekstil i koža ili sektoru Umjetnost.

 

Moduli i teme

Digitalni alati u modnom poslovanju i predstavljanju modnog proizvoda

 • Osnovni pojmovi IKT-a u poslovanju modne tvrtke
 • Informacije i komunikacije u poslovanju modne tvrtke
 • Baze podataka modne tvrtke
 • Tablične kalkulacije u poslovanju modne tvrtke
 • Komunikacija na društvenim mrežama
 • Prezentacije u poslovanju modne tvrtke
 • Modni stilovi
 • Struktura modne kolekcije
 • Modna ilustracija
 • Digitalni alati za modno ilustriranje
 • Modni i tehnički crteži odjeće digitalnim alatima

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Koristiti digitalne alate u modnom poslovanju
 2. Izraditi digitalnu modnu ilustraciju prema primjeru
 3. Izraditi digitalni modni portfolio

 

Program obrazovanja zeleni koncepti modnog dizajna provodi se redovitom nastavom u trajanju od 125 sati.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 25 sati, praktičnom nastavom u trajanju od 94 sata i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 6 sati.

Praktični dio nastave obuhvaća simulacije realnih radnih situacija i projektnih aktivnosti .

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije zeleni koncepti modnog dizajna koje se upisuje u e-radnu knjižicu

Uvjet upisa

Završena najmanje trogodišnja srednja škola u sektoru Moda, tekstil i koža ili sektoru Umjetnost

Moduli i teme

Zeleni koncepti modnog dizajna

 • Zaštita na radu u modnom ateljeu/radionici
 • Ekološki koncepti modnih trendova i brendova
 • Ekološki prihvatljivi modni materijali
 • Pravci eko-dizajna u suvremenoj modi (recikliranje, redizajn, upcycling, zero waste)
 • Kreativni koncepti - redizajn stare odjeće
 • Primjena recikliranih materijala u oblikovanju modnih proizvoda
 • Kreativni proces transformiranja tekstilnog otpada (upcycling)
 • Primjena strategija održive modne prakse bez ostataka materijala (zero waste)

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. sudjelovati u aktivnostima promicanja odgovornog upravljanja prirodnim resursima u modnom poslovanju
 2. primijeniti propise o zaštiti okoliša u modnom poslovanju
 3. prilagoditi dizajn komunikacije modnog projekta ciljevima održivog razvoja
 4. uspostaviti interdisciplinarna partnerstva u razvoju modne komunikacije projekta
 5. primijeniti interdisciplinarne prakse u razvoju društveno angažirane modne komunikacije
 6. voditi komunikaciju modnog projekta po načelima društveno odgovornog poslovanja i poslovne etike

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije snimanje i obrada digitalnog videa provodi se redovitom nastavom u trajanju od 175 sati, uz mogućnost izvođenja programa na daljinu u realnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskim dijelom nastave u trajanju od 60 sati, praktičnim dijelom nastave u trajanju od 63 sata, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od  52 sati.

Praktični dio nastave obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima.

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije snimanje i obrada digitalnog videa

Uvjet upisa

Minimalno završena srednja trogodišnja škola

Moduli i teme

Snimanje digitalnog videa

 1. Namjenski video
 2. Kadriranje i kompozicija
 3. Snimanje interakcije
 4. Planovi i rakursi
 5. Scenarij i knjiga snimanja
 6. Izrada scenarija
 7. Alati za snimanje i osnovne funkcije kamere
 8. Formati kamera i objektivi
 9. Mikrofoni
 10. Terensko i studijsko snimanje
 11. Rasvjeta za različite videoprodukcije
 12. Rasvjeta u studiju
 13. Svjetlosna atmosfera
 14. Korištenje green screena
 15. Planiranje izrade video materijala
 16. Izrada i prezentacija video materijala

Montaža i vizualni efekti

 1. Procesi u postprodukciji
 2. Koraci u montaži
 3. Osnovni alati u montaži videa
 4. Obrada audio zapisa
 5. Alati za obradu slike
 6. Osnovni grafički elementi
 7. Kategorije vizualnih efekata
 8. Uloga pokretne grafike
 9. Programi za izradu i uređivanje pokretne grafike
 10. Primjena programa za izradu i uređivanje pokretne grafike
 11. Finaliziranje projekta
 12. Dodatne postavke za finaliziranje projekta

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Sudjelovati u izradi operacijskog plana medijskog proizvoda
 2. Istražiti i prilagoditi prostorne, svjetlosne i zvučne uvjete u kojima će se proizvoditi medijski sadržaj
 3. Primijeniti teorijska i praktična znanja u području audiovizualnih i informacijsko-komunikacijskih tehnologija
 4. Planirati raspoloživost sklopovske i programske potpore na temelju specifikacije krajnjeg medijskog proizvoda
 5. Samostalno snimiti video prema zahtjevima medijskog projekta / naručitelja
 6. Montirati i obraditi video prema zahtjevu medijskog projekta / naručitelja
 7. Konvertirati i uskladiti formate, kompresije, kontejnere, standarde boja i broadcast standarde
 8. Napraviti compositing i color korekciju slike prema zahtjevima medijskog projekta/naručitelja
 9. Odabrati odgovarajući format i spremiti audiovizualni sadržaj te izraditi sigurnosne kopije snimljenog audiovizualnog sadržaja
 10. Spremiti montirani medijski sadržaj za distribuciju i objavu na različitim medijskim platformama i izraditi sigurnosne kopije

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije oblaganje predgotovljenim materijalima provodi se redovitom nastavom u trajanju od 225 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online  prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskim dijelom nastave u trajanju od 60 sati, praktičnim dijelom nastave u trajanju od 110 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 55 sati.

Učenje temeljeno na radu obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima. Uključuje razdoblja učenja na radnome mjestu kod poslodavca.

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije  oblaganje predgotovljenim materijalom

Uvjet upisa

Minimalno završena osnovna škola i liječničko uvjerenje za poslove oblaganja predgotovljenim materijalima

Moduli i teme

OBLAGANJE PREDGOTOVLJENIM MATERIJALIMA

 • Vrste gotovih elemenata za oblaganje
 • Način upotrebe, označavanja i pakiranja gotovih elemenata
 • Svojstva gotovih oblagačkih elemenata prema normama kvalitete
 • Gotovi oblagački elementi i materijali prema porijeklu, sastavu i svojstvima
 • Alati, uređaji i pribor za pripremu podloge za oblaganje gotovim elementima
 • Alati, uređaji i pribor za oblaganje gotovim elementima
 • Sigurnost na radu i pravilno rukovanje alatima i opremom
 • Demonstracija upotrebe alata za oblaganje gotovim elementima
 • Priprema podloge prije oblaganja pločastim materijalima
 • Obrada pločastih materijala obloge
 • Ugradnja obloga na podove i zidove
 • Izrada estetskih elemenata i kompozicija zidnih i podnih površina
 • Priprema alata i materijala za izvođenje radova
 • Oblaganje gotovim elementima
 • Procjena kvalitete izvedenih radova i popravke
 • Sortiranje, skladištenje preostalog materijala, čišćenje radnog prostora i zbrinjavanje otpada.

Zaštita na radu u poslovima tehnike građenja

 • Pravila, obveze i odgovornosti poslodavaca i radnika u sustavu zaštite na radu
 • Vrste opasnosti i štetnosti za čovjeka tijekom gradnje
 • Postupci zaštite na radu tijekom gradnje
 • Osobna zaštitna sredstva i oprema tijekom gradnje
 • Pružanje prve pomoći tijekom građevinskih radova

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Stvoriti uvjete za rad na siguran način
 2. Primijeniti potrebne mjere i sredstva zaštite na radu
 3. Odabrati materijale za oblaganje (kamen, drvo, pvc obloge, staklo, dekorativne smole, stiropor, iveral ploče, guma, pluto, tekstil, gips, kartonske ploče)
 4. Odabrati vrste obloga, pregledati ih i sortirati
 5. Odabrati odgovarajući način za pričvršćivanje raznih vrsta obloga
 6. Koristiti se ljepilom po proizvođačevim uputama
 7. Primijeniti obloge za polaganje s obzirom na tehničku dokumentaciju
 8. Obraditi elemente oko otvora u podu ili zidu

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije oblaganje keramikom provodi se redovitom nastavom u trajanju od 300 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskim dijelom nastave u trajanju od 70 sati, praktičnim dijelom nastaave u trajanju od 170 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 60 sati.

Učenje temeljeno na radu obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima. Uključuje razdoblja učenja na radnome mjestu kod poslodavca.

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije oblaganje keramikom.

Uvjet upisa

Minimalno završena osnovna škola.

 

Moduli i teme

Oblaganje keramikom

 • Vezivni materijali u oblaganju keramikom
 • Mortovi: svojstva i primjena
 • Ljepila za keramiku: karakteristike i primjena
 • Mase za brtvljenje u oblaganju keramikom: primjena i svojstva
 • Upoznavanje s alatima, uređajima i priborom za polaganje keramičke obloge
 • Sigurnost na radu i pravilno rukovanje alatima i opremom
 • Demonstracija upotrebe alata za polaganje keramičke obloge
 • Zbrinjavanje otpadnih materijala u skladu s propisima
 • Vrste strojeva i uređaja za obradu keramičkih pločica
 • Sigurnost pri radu s uređajima za obradu keramičkih pločica
 • Tehnike rezanja keramičkih pločica različitim strojevima
 • Tehnike bušenja keramičkih pločica različitim strojevima
 • Održavanje i servisiranje strojeva za obradu keramičkih pločica
 • Postavljanje keramičkih pločica u mortu i ljepilu
 • Obrada pločica – ručni i strojni postupci rezanja, brušenja i bušenja
 • Ugradnja karakterističnih elemenata za oblaganje – lajsne, bordure, ukrasni elementi
 • Estetski elementi i kompozicije prilikom oblaganja
 • Fugiranje – postupak i svrha, vrste fugirnih masa, način aplikacije i održavanje
 • Racionalno korištenje materijala i energije u poslovima oblaganja.
 • Priprema radnog prostora, alata i materijala za izvođenje radova
 • Kontrola kvalitete materijala i proizvoda za oblaganje
 • Tehnike jednostavnog oblaganja poda i zida u interijeru i eksterijeru
 • Obrada elemenata oko otvora u podu ili zidu i oblaganje stupova različitih presjeka
 • Primjena fugiranja i kitanja obložene površine te procjena kvalitete izvedenih radova i popravci
 • Sortiranje, skladištenje preostalog materijala i zbrinjavanje otpada.

 

 

Zaštita na radu u poslovima tehnike građenja

 • Pravila, obveze i odgovornosti poslodavaca i radnika u sustavu zaštite na radu
 • Vrste opasnosti i štetnosti za čovjeka tijekom gradnje
 • Postupci zaštite na radu tijekom gradnje
 • Osobna zaštitna sredstva i oprema tijekom gradnje
 • Pružanje prve pomoći tijekom građevinskih radova

 

 

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Provjeriti raspoloživost planiranih alata, uređaja i pribora
 2. Provjeriti raspoloživost planiranih materijala
 3. Upoznati specifikacije materijala i tehnološke upute za primjenu
 4. Provjeriti ispravnost alata i uređaja za rad poštujući potrebne mjere sigurnosti i zaštite na radu
 5. Izmjeriti i izrezati pločice na potrebnu dimenziju
 6. Pripremiti i nanijeti lijepilo na površine oblaganja
 7. Zalijepiti pločice na površine oblaganja
 8. Obraditi prostor između pločica (fugirati)
 9. Stvoriti uvjete za rad na siguran način
 10. Primijeniti potrebne mjere i sredstva zaštite na radu

 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje utovarivačem provodi se redovitom nastavom u trajanju od 250 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskim dijelom nastave u trajanju od 80 sati, praktičnim dijelom nastave u trajanju od 120 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 50 sati.

Praktični dio nastave obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima. Uključuje razdoblja učenja na radnome mjestu kod poslodavca.

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje utovarivačem.

Uvjet upisa

 • minimalno završena osnovna škola
 • najmanje 18 godina starosti
 • liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje utovarivačem
 • vozačka dozvola odgovarajuće kategorije

Moduli i teme

ZAŠTITA NA RADU U GRADITELJSTVU

 • Pravila, obveze i odgovornosti poslodavaca i radnika u sustavu zaštite na radu
 • Vrste opasnosti i štetnosti za čovjeka tijekom gradnje
 • Postupci zaštite na radu tijekom gradnje
 • Osobna zaštitna sredstva i oprema tijekom gradnje
 • Pružanje prve pomoći tijekom građevinskih radova
 • Osnove ekologije i zaštite okoliša
 • Utjecaj pojedinih materijala  i tehnologija na okoliš pri gradnji
 • Mjere zaštite okoliša prilikom projektiranja, građenja i korištenja građevine
 • Pravilnici, sudionici i obveze sudionika u gospodarenju otpadom
 • Vrste i kategorizacija građevinskog otpada
 • Postupci održivog  gospodarenja otpadom, pripadajući tehnološki procesi i količine otpada

 

ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH STROJEVA

 • Upute za održavanje građevinskog stroja
 • Dnevni pregledi i kontrolna mjerenja građevinskog stroja
 • Postupci ispitivanja ispravnosti električnih uređaja i hidrauličnog sustava stroja
 • Montaža i demontaža gusjenica

 

 

RADOVI UTOVARIVAČEM

 • Dijelovi utovarivača s tehničkim karakteristikama
 • Alati i dodatna oprema utovarivača
 • Grafički prikaz sastavnih dijelova utovarivača
 • Izračun učinka utovarivača za izvođenje aktivnosti
 • Izračun cijene radnog sata utovarivača
 • Pripremne radnje prije pokretanja utovarivača
 • Kretanje i manevriranje utovarivačem
 • Zemljani radovi s utovarivačem
 • Radovi s utovarivačem  u zemljanim radovima, u šumi i preradi drveta

 

 

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Odrediti potrebnu količinu i vrste potrošnog materijala (goriva, maziva i sl.) za rad stroja
 2. Provesti probne radnje manipulacije strojem na mjestu
 3. Primijeniti upute iz priručnika za rukovanje i održavanje stroja
 4. Rukovati bagerom/dozerom/grejderom/utovarivačem pri iskopu i utovaru zemljanih masa
 5. Provesti dnevni pregled i radnje tekućeg održavanja stroja i opreme skladu sa uputama proizvođača
 6. Provoditi kontrolna mjerenja za potrebe utvrđivanja ispravnosti strojeva
 7. Voditi knjigu stroja (o uporabi goriva, maziva, izvršenim pregledima i popravcima)
 8. Voditi evidenciju o rezultatima provedenih mjerenja i ispitivanja na stroju
 9. Primijeniti potrebne mjere sigurnosti i zaštite na radu
 10. Pratiti uvođenje novih zakonskih normi i propisa zaštite okoliša i održive gradnje
 11. Provoditi zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima zaštite okoliša
 12. Provoditi brigu o zaštiti okoliša racionalnim korištenjem energenata i maziva

 

 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje skrejperom provodi se redovitom nastavom u trajanju od 200 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskim dijelom nastave u trajanju od 67 sati, praktičnim dijelom nastave u trajanju od 93 sata, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 40 sati.

Praktični dio nastave obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima. Uključuje razdoblja učenja na radnome mjestu kod poslodavca.

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje skrejperom.

Uvjet upisa

 • minimalno završena osnovna škola
 • najmanje 18 godina starosti
 • liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje skrejperom
 • vozačka dozvola odgovarajuće kategorije

Moduli i teme

ZAŠTITA NA RADU U GRADITELJSTVU

 • Pravila, obveze i odgovornosti poslodavaca i radnika u sustavu zaštite na radu
 • Vrste opasnosti i štetnosti za čovjeka tijekom gradnje
 • Postupci zaštite na radu tijekom gradnje
 • Osobna zaštitna sredstva i oprema tijekom gradnje
 • Pružanje prve pomoći tijekom građevinskih radova
 • Osnove ekologije i zaštite okoliša
 • Utjecaj pojedinih materijala  i tehnologija na okoliš pri gradnji
 • Mjere zaštite okoliša prilikom projektiranja, građenja i korištenja građevine
 • Pravilnici, sudionici i obveze sudionika u gospodarenju otpadom
 • Vrste i kategorizacija građevinskog otpada
 • Postupci održivog  gospodarenja otpadom, pripadajući tehnološki procesi i količine otpada

 

ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH STROJEVA

 • Upute za održavanje građevinskog stroja
 • Dnevni pregledi i kontrolna mjerenja građevinskog stroja
 • Postupci ispitivanja ispravnosti električnih uređaja i hidrauličnog sustava stroja
 • Montaža i demontaža gusjenica

 

 

SKREJPERI

 • Dijelovi skrejpera s tehničkim karakteristikama
 • Alati i dodatna oprema skrejpera
 • Grafički prikaz sastavnih dijelova skrejpera
 • Izračun učinka skrejpera za izvođenje aktivnosti
 • Izračun cijene radnog sata skrejpera
 • Pripremne radnje prije pokretanja skrejpera
 • Kretanje i manevriranje skrejperom
 • Zemljani radovi s skrejperom
 • Radovi s skrejperom  kod zemljanih radova širokog spektra

 

 

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Odrediti potrebnu količinu i vrste potrošnog materijala (goriva, maziva i sl.) za rad stroja
 2. Provesti probne radnje manipulacije strojem na mjestu
 3. Primijeniti upute iz priručnika za rukovanje i održavanje stroja
 4. Rukovati bagerom/dozerom/grejderom/utovarivačem pri iskopu i utovaru zemljanih masa
 5. Provesti dnevni pregled i radnje tekućeg održavanja stroja i opreme skladu sa uputama proizvođača
 6. Provoditi kontrolna mjerenja za potrebe utvrđivanja ispravnosti strojeva
 7. Voditi knjigu stroja (o uporabi goriva, maziva, izvršenim pregledima i popravcima)
 8. Voditi evidenciju o rezultatima provedenih mjerenja i ispitivanja na stroju
 9. Primijeniti potrebne mjere sigurnosti i zaštite na radu
 10. Pratiti uvođenje novih zakonskih normi i propisa zaštite okoliša i održive gradnje
 11. Provoditi zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima zaštite okoliša
 12. Provoditi brigu o zaštiti okoliša racionalnim korištenjem energenata i maziva

 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje valjkom provodi se redovitom nastavom u trajanju od 250 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskim dijelom nastave u trajanju od 80 sati, praktičnim dijelom nastave u trajanju od 120 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 50 sati.

Praktični dio nastave obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima. Uključuje razdoblja učenja na radnome mjestu kod poslodavca.

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje valjkom.

Uvjet upisa

 • minimalno završena osnovna škola
 • najmanje 18 godina starosti
 • liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje valjkom
 • vozačka dozvola odgovarajuće kategorije

Moduli i teme

ZAŠTITA NA RADU U GRADITELJSTVU

 • Pravila, obveze i odgovornosti poslodavaca i radnika u sustavu zaštite na radu
 • Vrste opasnosti i štetnosti za čovjeka tijekom gradnje
 • Postupci zaštite na radu tijekom gradnje
 • Osobna zaštitna sredstva i oprema tijekom gradnje
 • Pružanje prve pomoći tijekom građevinskih radova
 • Osnove ekologije i zaštite okoliša
 • Utjecaj pojedinih materijala  i tehnologija na okoliš pri gradnji
 • Mjere zaštite okoliša prilikom projektiranja, građenja i korištenja građevine
 • Pravilnici, sudionici i obveze sudionika u gospodarenju otpadom
 • Vrste i kategorizacija građevinskog otpada
 • Postupci održivog  gospodarenja otpadom, pripadajući tehnološki procesi i količine otpada

 

ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH STROJEVA

 • Upute za održavanje građevinskog stroja
 • Dnevni pregledi i kontrolna mjerenja građevinskog stroja
 • Postupci ispitivanja ispravnosti električnih uređaja i hidrauličnog sustava stroja
 • Montaža i demontaža gusjenica

STROJEVI ZA FINO RAVNANJE

 • Dijelovi valjka s tehničkim karakteristikama
 • Alati i dodatna oprema valjka s primjenom
 • Grafički prikaz sastavnih dijelova valjka
 • Izračun učinka valjka za izvođenje aktivnosti
 • Izračun cijene radnog sata valjka
 • Pripremne radnje prije pokretanja valjka
 • Kretanje i  manevriranje valjkom
 • Upravljanje valjkom kod zemljanih i asfaltnih radova

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Odrediti potrebnu količinu i vrste potrošnog materijala (goriva, maziva i sl.) za rad stroja
 2. Provesti probne radnje manipulacije strojem na mjestu
 3. Primijeniti upute iz priručnika za rukovanje i održavanje stroja
 4. Rukovati valjkom za zbijanje zemljanih masa
 5. Provesti dnevni pregled i radnje tekućeg održavanja stroja i opreme skladu sa uputama proizvođača
 6. Provoditi kontrolna mjerenja za potrebe utvrđivanja ispravnosti strojeva
 7. Voditi knjigu stroja (o uporabi goriva, maziva, izvršenim pregledima i popravcima)
 8. Voditi evidenciju o rezultatima provedenih mjerenja i ispitivanja na stroju
 9. Primijeniti potrebne mjere sigurnosti i zaštite na radu
 10. Pratiti uvođenje novih zakonskih normi i propisa zaštite okoliša i održive gradnje
 11. Provoditi zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima zaštite okoliša
 12. Provoditi brigu o zaštiti okoliša racionalnim korištenjem energenata i maziva

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje grejderom provodi se redovitom nastavom u trajanju od 250 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskim dijelom nastave u trajanju od 80 sati, praktičnim dijelom nastave u trajanju od 120 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 50 sati.

Praktični dio nastave obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima. Uključuje razdoblja učenja na radnome mjestu kod poslodavca.

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje grejderom.

 

Uvjet upisa

 • minimalno završena osnovna škola
 • najmanje 18 godina starosti
 • liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje grejderom
 • vozačka dozvola odgovarajuće kategorije

Moduli i teme

ZAŠTITA NA RADU U GRADITELJSTVU

 • Pravila, obveze i odgovornosti poslodavaca i radnika u sustavu zaštite na radu
 • Vrste opasnosti i štetnosti za čovjeka tijekom gradnje
 • Postupci zaštite na radu tijekom gradnje
 • Osobna zaštitna sredstva i oprema tijekom gradnje
 • Pružanje prve pomoći tijekom građevinskih radova
 • Osnove ekologije i zaštite okoliša
 • Utjecaj pojedinih materijala  i tehnologija na okoliš pri gradnji
 • Mjere zaštite okoliša prilikom projektiranja, građenja i korištenja građevine
 • Pravilnici, sudionici i obveze sudionika u gospodarenju otpadom
 • Vrste i kategorizacija građevinskog otpada
 • Postupci održivog  gospodarenja otpadom, pripadajući tehnološki procesi i količine otpada

 

ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH STROJEVA

 • Upute za održavanje građevinskog stroja
 • Dnevni pregledi i kontrolna mjerenja građevinskog stroja
 • Postupci ispitivanja ispravnosti električnih uređaja i hidrauličnog sustava stroja
 • Montaža i demontaža gusjenica

 

 

RADOVI GREJDEROM

 • Dijelovi grejdera s tehničkim karakteristikama
 • Alati i dodatna oprema grejdera s primjenom
 • Grafički prikaz sastavnih dijelova grejdera
 • Izračun učinka grejdera za izvođenje aktivnosti
 • Izračun cijene radnog sata grejdera
 • Pripremne radnje prije pokretanja grejdera
 • Kretanje i  manevriranje grejderom
 • Upravljanje grejderom kod zemljanih radova grubog i finog ravnanja
 • Upravljanje grejderom kod čišćenja snijega s prometnice

 

 

 

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Odrediti potrebnu količinu i vrste potrošnog materijala (goriva, maziva i sl.) za rad stroja
 2. Provesti probne radnje manipulacije strojem na mjestu
 3. Primijeniti upute iz priručnika za rukovanje i održavanje stroja
 4. Rukovati bagerom/dozerom/grejderom/utovarivačem pri iskopu i utovaru zemljanih masa
 5. Provesti dnevni pregled i radnje tekućeg održavanja stroja i opreme skladu sa uputama proizvođača
 6. Provoditi kontrolna mjerenja za potrebe utvrđivanja ispravnosti strojeva
 7. Voditi knjigu stroja (o uporabi goriva, maziva, izvršenim pregledima i popravcima)
 8. Voditi evidenciju o rezultatima provedenih mjerenja i ispitivanja na stroju
 9. Primijeniti potrebne mjere sigurnosti i zaštite na radu
 10. Pratiti uvođenje novih zakonskih normi i propisa zaštite okoliša i održive gradnje
 11. Provoditi zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima zaštite okoliša
 12. Provoditi brigu o zaštiti okoliša racionalnim korištenjem energenata i maziva

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje finišerom provodi se redovitom nastavom u trajanju od 250 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskim dijelom nastave u trajanju od 80 sati, praktičnim dijelom nastave u trajanju od 120 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 50 sati.

Praktični dio nastave obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima. Uključuje razdoblja učenja na radnome mjestu kod poslodavca.

 

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje finišerom.

Uvjet upisa

 • minimalno završena osnovna škola
 • najmanje 18 godina starosti
 • liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje finišerom

vozačka dozvola odgovarajuće kategorije

Moduli i teme

ZAŠTITA NA RADU U GRADITELJSTVU

 • Pravila, obveze i odgovornosti poslodavaca i radnika u sustavu zaštite na radu
 • Vrste opasnosti i štetnosti za čovjeka tijekom gradnje
 • Postupci zaštite na radu tijekom gradnje
 • Osobna zaštitna sredstva i oprema tijekom gradnje
 • Pružanje prve pomoći tijekom građevinskih radova
 • Osnove ekologije i zaštite okoliša
 • Utjecaj pojedinih materijala  i tehnologija na okoliš pri gradnji
 • Mjere zaštite okoliša prilikom projektiranja, građenja i korištenja građevine
 • Pravilnici, sudionici i obveze sudionika u gospodarenju otpadom
 • Vrste i kategorizacija građevinskog otpada
 • Postupci održivog  gospodarenja otpadom, pripadajući tehnološki procesi i količine otpada

 

ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH STROJEVA

 • Upute za održavanje građevinskog stroja
 • Dnevni pregledi i kontrolna mjerenja građevinskog stroja
 • Postupci ispitivanja ispravnosti električnih uređaja i hidrauličnog sustava stroja
 • Montaža i demontaža gusjenica

 

 

FINIŠER

 • Dijelovi finišera s tehničkim karakteristikama
 • Alati i dodatna oprema finišera
 • Grafički prikaz sastavnih dijelova finišera
 • Nivelacija projektirane visine i debljine sloja kod rada s finišerom
 • Izračun cijene radnog sata finišera
 • Pripremne radnje prije pokretanja finišera
 • Kretanje i manevriranje finišerom
 • Upravljanje letve ravnjače i pužnog sklopa kod finišera
 • Upravljanje finišerom kod asfaltnih radova nivelacije ugradnje BNS-a i zastora

 

 

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Odrediti potrebnu količinu i vrste potrošnog materijala (goriva, maziva i sl.) za rad stroja
 2. Provesti probne radnje manipulacije strojem na mjestu
 3. Primijeniti upute iz priručnika za rukovanje i održavanje stroja
 4. Rukovati ostalim strojevima za proizvodnju i preradu građevinskog materijala
 5. Provesti dnevni pregled i radnje tekućeg održavanja stroja i opreme skladu sa uputama proizvođača
 6. Provoditi kontrolna mjerenja za potrebe utvrđivanja ispravnosti strojeva
 7. Voditi knjigu stroja (o uporabi goriva, maziva, izvršenim pregledima i popravcima)
 8. Voditi evidenciju o rezultatima provedenih mjerenja i ispitivanja na stroju
 9. Primijeniti potrebne mjere sigurnosti i zaštite na radu
 10. Pratiti uvođenje novih zakonskih normi i propisa zaštite okoliša i održive gradnje
 11. Provoditi zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima zaštite okoliša
 12. Provoditi brigu o zaštiti okoliša racionalnim korištenjem energenata i maziva

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje dozerom provodi se redovitom nastavom u trajanju od 250 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskim dijelom nastave u trajanju od 80 sati, praktičnim dijelom nastave u trajanju od 120 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 50 sati.

Praktični dio nastave obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima. Uključuje razdoblja učenja na radnome mjestu kod poslodavca.

 

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje dozerom.

Uvjet upisa

 • minimalno završena osnovna škola
 • najmanje 18 godina starosti
 • liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje dozerom
 • vozačka dozvola odgovarajuće kategorije

Moduli i teme

ZAŠTITA NA RADU U GRADITELJSTVU

 • Pravila, obveze i odgovornosti poslodavaca i radnika u sustavu zaštite na radu
 • Vrste opasnosti i štetnosti za čovjeka tijekom gradnje
 • Postupci zaštite na radu tijekom gradnje
 • Osobna zaštitna sredstva i oprema tijekom gradnje
 • Pružanje prve pomoći tijekom građevinskih radova
 • Osnove ekologije i zaštite okoliša
 • Utjecaj pojedinih materijala  i tehnologija na okoliš pri gradnji
 • Mjere zaštite okoliša prilikom projektiranja, građenja i korištenja građevine
 • Pravilnici, sudionici i obveze sudionika u gospodarenju otpadom
 • Vrste i kategorizacija građevinskog otpada
 • Postupci održivog  gospodarenja otpadom, pripadajući tehnološki procesi i količine otpada

 

ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH STROJEVA

 • Upute za održavanje građevinskog stroja
 • Dnevni pregledi i kontrolna mjerenja građevinskog stroja
 • Postupci ispitivanja ispravnosti električnih uređaja i hidrauličnog sustava stroja
 • Montaža i demontaža gusjenica

 

 

DOZER

 • Dijelovi dozera s tehničkim karakteristikama
 • Alati i dodatna oprema dozera
 • Grafički prikaz sastavnih dijelova dozera
 • Izračun učinka dozera za izvođenje aktivnosti
 • Izračun cijene radnog sata dozera
 • Pripremne radnje prije pokretanja dozera
 • Kretanje i manevriranje dozerom
 • Zemljani radovi s dozerom
 • Radovi s dozerom  kod asfaltnih radova

 

 

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Odrediti potrebnu količinu i vrste potrošnog materijala (goriva, maziva i sl.) za rad stroja
 2. Provesti probne radnje manipulacije strojem na mjestu
 3. Primijeniti upute iz priručnika za rukovanje i održavanje stroja
 4. Rukovati bagerom/dozerom/grejderom/utovarivačem pri iskopu i utovaru zemljanih masa
 5. Provesti dnevni pregled i radnje tekućeg održavanja stroja i opreme skladu sa uputama proizvođača
 6. Provoditi kontrolna mjerenja za potrebe utvrđivanja ispravnosti strojeva
 7. Voditi knjigu stroja (o uporabi goriva, maziva, izvršenim pregledima i popravcima)
 8. Voditi evidenciju o rezultatima provedenih mjerenja i ispitivanja na stroju
 9. Primijeniti potrebne mjere sigurnosti i zaštite na radu
 10. Pratiti uvođenje novih zakonskih normi i propisa zaštite okoliša i održive gradnje
 11. Provoditi zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima zaštite okoliša
 12. Provoditi brigu o zaštiti okoliša racionalnim korištenjem energenata i maziva

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije geoinformacijska infrastruktura provodi se redovitom nastavom u trajanju od 125 sati.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskim dijelom nastave u ustanovi u trajanju od 100 sati i dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od  25 sati.

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije geoinformacijska infrastruktura.

Uvjet upisa

Minimalno završena četverogodišnja srednja škola u sektorima:

 • Šumarstvo i drvna tehnologija
 • Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija
 • Elektrotehnika i računarstvo
 • Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
 • Promet i logistika
 • Temeljne prirodne znanosti
 • Temeljne tehničke znanosti
 • Informacije i komunikacije
 • Sigurnost i obrana

Moduli i teme

Geoinformacije

 • Razvoj GIS-a
 • Osnovni elementi GIS-a
 • Specifična strojna i programska oprema GIS-a
 • Primjena GIS-a za jednostavnu obradu podataka
 • Prostorni podaci i njihova primjena
 • Infrastruktura prostornih podataka
 • Otvoreni podaci javnog sektora
 • Geoinformatička podrška za rad s prostornim i otvorenim podacima

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. prikupiti podatke primjenom geoinformatičkih postupaka
 2. prikupiti podatke potrebne za izradbu proizvoda iz službenih državnih evidencija
 3. numerički obraditi podatke
 4. grafički obraditi podatke
 5. primijeniti geodetske i geoinformatičke postupke pri izradi i održavanju prostorne baze podataka
 6. obraditi podatke primjenom geoinformatičkih postupaka
 7. predočiti podatke u obliku planova, karata i kartama srodnih prikaza
 8. prikazati podatke primjenom geoinformatičkih postupaka
 9. primijeniti IKT u izradi i održavanju prostorne baze podataka
 10. primijeniti IKT u prikupljanju, obradi i prikazivanju prostornih podataka

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije napredna primjena CAD-a u geodeziji provodi se redovitom nastavom u trajanju od 75 sati, uz mogućnost izvođenja programa na daljinu u realnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskim dijelom nastave u trajanju od 50 sati i dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od  25 sati.

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije napredna primjena CAD-a u geodeziji

Uvjet upisa

Minimalno završena četverogodišnja srednja škola

Moduli i teme

Napredna primjena CAD-a u geodeziji

 • Napredni postupci prikupljanja prostornih podataka
 • Napredno modeliranje prostornih podataka
 • Vizualizacija prostornih podataka
 • Prikupljanje podataka iz prostornih modela
 • Transformacija koordinatnih sustava

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. numerički obraditi podatke
 2. grafički obraditi podatke
 3. obraditi podatke primjenom geoinformatičkih postupaka
 4. prikazati podatke primjenom geoinformatičkih postupaka
 5. primijeniti IKT u prikupljanju, obradi i prikazivanju prostornih podataka
 6. primijeniti licencirani softver
 7. provjeriti ispravnost informatičke i komunikacijske opreme i pribora

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije satelitsko pozicioniranje provodi se redovitom nastavom u trajanju od 75 sati, uz mogućnost izvođenja programa na daljinu u realnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskim dijelom nastave u trajanju od 25 sati, praktičnim dijelom nastave u trajanju od 35 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od  15 sati.

Praktični dio nastave podrazumijeva izmjeru odnosno prikupljanje podataka na terenu metodama satelitskog pozicioniranja u realnom okruženju.

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije satelitsko pozicioniranje

Uvjet upisa

Minimalno završena četverogodišnja srednja škola u sektorima:

 • Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija
 • Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
 • Elektrotehnika i računarstvo
 • Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
 • Promet i logistika
 • Temeljne tehničke znanosti
 • Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika
 • Sigurnost i obrana

Moduli i teme

Satelitsko pozicioniranje

 • Globalni navigacijski satelitski sustav (GNSS)
 • Matematičko-fizikalne osnove satelitskog pozicioniranja
 • Uređaji za satelitsko pozicioniranje i instrumentarij
 • Podvrste i inačice satelitskog pozicioniranja, CROPOS
 • Metode satelitskog pozicioniranja
 • Uređaji i instrumentarij za satelitsko pozicioniranje
 • Satelitsko pozicioniranje na terenu
 • Prijenos i obrada GNSS podataka izmjere

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. planirati instrumentarij i pribor potreban za obavljanje stručnih geodetskih poslova
 2. prikupiti podatke geodetskom izmjerom
 3. prikupiti podatke primjenom geoinformatičkih postupaka
 4. numerički obraditi podatke
 5. grafički obraditi podatke
 6. obraditi podatke primjenom geoinformatičkih postupaka
 7. predočiti podatke multimedijskim i alfanumeričkim prikazom podataka
 8. prikazati podatke primjenom geoinformatičkih postupaka
 9. primijeniti IKT u planiranju i organizaciji geodetskih poslova
 10. primijeniti IKT kod postupaka geodetske izmjere

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije digitalna kartografija provodi se redovitom nastavom u trajanju od 75 sati, uz mogućnost izvođenja programa na daljinu u realnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskim dijelom nastave u trajanju od 25 sati, praktičnim dijelom nastave u trajanju od 35 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od  15 sati.

Praktični dio nastave podrazumijeva razradu i kreiranje problemskih rješenja, modeliranje radnih zadataka na različit način u realnim i/ili simuliranim uvjetima.

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije digitalna kartografija.

Uvjet upisa

Minimalno završena četverogodišnja srednja škola u sektorima:

 • Šumarstvo i drvna tehnologija
 • Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija
 • Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije
 • Elektrotehnika i računarstvo
 • Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
 • Promet i logistika
 • Temeljne prirodne znanosti
 • Temeljne tehničke znanosti
 • Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika
 • Sigurnost i obrana

 

Moduli i teme

Digitalna kartografija

 • Osnovni postupci u kartografiji
 • Topografska karta
 • Specifikacije i pravila u kartografiji
 • Tematska karta
 • Programska podrška u području digitalne kartografije

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. prikupiti podatke primjenom geoinformatičkih postupaka
 2. prikupiti podatke potrebne za izradbu proizvoda iz službenih državnih evidencija
 3. grafički obraditi podatke
 4. primijeniti geodetske i geoinformatičke postupke pri izradi i održavanju topografske i tematske karte
 5. obraditi podatke primjenom geoinformatičkih postupaka
 6. predočiti podatke u obliku planova, karata i kartama srodnih prikaza
 7. prikazati podatke primjenom geoinformatičkih postupaka
 8. primijeniti 3D modeliranje u kartografiji i fotogrametriji
 9. primijeniti IKT kod postupaka u kartografiji i fotogrametriji

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije gospodarenje otpadom provodi se redovitom nastavom u trajanju od 75 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskim dijelom nastave u trajanju od 33 sata, praktičnim dijelom nastave u trajanju od 30 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od  12 sati.

Praktični dio nastave odvija se u specijaliziranoj učionici i specijaliziranoj informatičkoj učionici gdje se izvode simulacije stvarnih problemskih situacija, kao i u prostorima poslodavaca, reciklažnim dvorištima, deponijama otpada i uredskim prostorima.

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije gospodarenje otpadom.

Uvjet upisa

Minimalno završena osnovna škola

Moduli i teme

Gospodarenje otpadom

 • Zakonska regulativa Republike Hrvatske za područje gospodarenja otpadom
 • Hijerarhija upravljanja otpadom
 • Čistija proizvodnja
 • Održivi razvoj i upravljanje otpadom
 • Procjena životnog ciklusa
 • Načela održivog razvitka
 • Osnovni principi sustava upravljanja okolišem
 • Usuglašavanje sa zakonskom regulativom i propisima
 • Sustav upravljanja okolišem ISO 14001
 • Sustav upravljanja okolišem i nezavisnog ocjenjivanja EMAS
 • Zdravlje i sigurnost na radu OHSAS 18001
 • Komunalni i industrijski otpad
 • Inertni i neopasni otpad
 • Opasni otpad
 • Posebne kategorije otpada
 • Emisije koje se javljaju tijekom skupljanja otpada i njihov utjecaj na okoliš
 • Reciklažna dvorišta
 • Prikupljanje otpada, razvrstavanje, recikliranje  otpada
 • Metode obrade otpada
 • Vrste odlagališta otpada
 • Odlaganje otpada
 • Postrojenja za zbrinjavanje otpadnih guma i ulja
 • Postrojenja za spaljivanje otpada
 • Emisije koje se javljaju tijekom skladištenja otpada i njihov utjecaj na okoliš

 

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Definirati pojmove, načela, ciljeve i strateške dokumente održivog gospodarenja otpadom
 2. Kategorizirati otpad po ključnim brojevima
 3. Voditi propisanu dokumentaciju otpadnih i opasnih tvari sukladno zakonskim propisima
 4. Interpretirati dokumentaciju potrebnu za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom
 5. Identificirati vrstu otpada i posebne kategorije otpada
 6. Primijeniti postupke skladištenja otpada po kategoriji, svojstvima i agregatnom stanju

sukladno zakonskoj regulativi

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije montiranje solarnih fotonaponskih sustava provodi se redovitom nastavom u trajanju od 175 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa online prijenosom u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskim dijelom nastave u trajanju od 25 sati, praktičnim dijelom nastave u trajanju od 115 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima, u trajanju od 35 sati.

Praktični dio nastave obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima. Uključuje razdoblja učenja na radnome mjestu kod poslodavca.

Svakom polazniku nakon uspješno provedene završne provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije montiranja solarnih fotonaponskih sustava.

Uvjet upisa

Minimalno završena srednja trogodišnja škola iz sektora strojarstvo, brodogradnja i metalurgija ili elektrotehnika i računarstvo

Moduli i teme

Zaštita na radu

 • Uvod u zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša
 • Pravila zaštite na radu na poslovima montiranja fotnaponskih sustava
 • Vrste i opseg opasnosti na poslovima montiranja fotonaponskh sustava
 • Osobna zaštitna sredstva na poslovima montiranja fotonaponskih sustava
 • Provedba postupaka zaštite na radu i pružanja prve pomoći
 • Zbrinjavanje otpada i recikabilni materijali i sredstva

 

Fotonaponski sustavi

 • Pretvorba sunčevog zračenja u električnu energiju
 • Foronaponski ćelije i fotonaponski moduli
 • Nosiva konstrukcija fotonaponskog sustava
 • Rad različitih fotonaponskih sustava
 • Načini spajanja fotonaponskih modula u fotonaponski sustav
 • Puštanje u rad autonomnog fotonaponskog sustava
 • Solarni fotonaponski sustavi obzirom na priključak na elektroenergetsku mrežu
 • Karakteristike elemenata fotonaponskog sustava i njihovo povezivanje
 • Sustav automskog podešavanja nagiba panela
 • Priključivanje fotonaponskog sustava na elektoenergetsku mrežu
 • Testiranje i puštanje u rad fotonaponskog sustava

 

 

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. ugraditi fotonaponske module na nosače za ravni ili kosi krov
 2. povezati fotonaponske module s ostalim dijelovima autonomnog fotonaponskog sustava npr regulatori punjenja, izmjenjivači, spremnici električne energije, ostala elektrooprema
 3. povezati fotonaponske module s ostalim dijelovima mrežno vezanog fotonaponskog sustava ( izmjenjivači, dvosmjerna električna brojila, ostala elektrooprema)
 4. pustiti u rad autonomni fotonaponski sustav pod nadzorom odgovorne osobe
 5. pustiti u rad mrežno vezani fotonaponski sustav pod nadzorom odgovorne osobe
 6. provesti mehanička i električna mjerenja kod fotonaponskih i sunčevih toplinskih sustava
 7. prepoznati i dijagnosticirati kvar kod fotonaponskih i sunčevih toplinskih sustava
 8. otkloniti kvar/zamijeniti neispravne uređaje/dijelove fotonaponskih i sunčevih toplinskih sustava
 9. sudjelovati u servisnom ispitivanju opreme i/ili uređaja i/ili cijelog fotonaponskog i sunčevog toplinskog sustava
 10. zamijeniti dijelove fotonaponskih i sunčevih toplinskih sustava prema planu održavanja za odabranu opremu

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije UX dizajniranje provodi se redovitom nastavom u trajanju od 70 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskim dijelom nastave u trajanju od 25 sati, praktičnim dijelom nastave u trajanju od 30 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 20 sati.

Praktični dio nastave obuhvaća situacijsko učenje i izvršenje konkretnih radnih zadaća u stavarnim i/ili simuliranim uvjetima.

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije UX dizajniranje

Uvjet upisa

Minimalno završena srednja trogodišnja škola iz sektora Elektrotehnike i računarstva, Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije, Informacije i komunikacije.

Moduli i teme

UX DIZAJNIRANJE

 • Korisničko iskustvo, potrošačko iskustvo, korisničko sučelje
 • Psihologija korisničkog iskustva
 • Istraživanje i analiza korisnika
 • Istraživanje i analiza konkurencije
 • Dizajn korisničkog iskustva
 • Mapa korisničkog iskustva
 • Multimedijalni sadržaji za izradu UX-a
 • Optimizacija multimedijalnih sadržaja za izradu UX-a
 • Suradnja u timu za izradu UX-a
 • Kanali za komunikaciju s korisnicima

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Povezati i integrirati različite programske produkte
 2. Oblikovati, izraditi i integrirati multimedijske dokumente
 3. Koristiti programske alate
 4. Riješiti probleme vezane uz dizajn kroz učinkovitu komunikaciju s članovima projektnog tima
 5. Koristiti alate za izradu skica (mockups) - (Balsamic Mockups, UX pin, Adobe Photoshop i sl.)
 6. Koristiti alate za izradu vizualnih elemenata dizajna - (Sketch, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma i sl.)
 7. Koristiti alate za prototipiranje (Origami Studio, Proto, Invision, Principle)
 8. Koristiti analogne i digitalne alate za izradu vizualnog koncepta web rješenja
 9. Koristiti modularan pristup izrade sučelja tako da elementi budu iskoristivi na raznim mjestima
 10. Komunicirati s klijentom ili suradnicima u skladu s pravilima kulture komuniciranja
 11. Komunicirati unutar i izvan organizacije neposredno i korištenjem suvremenih tehnologija
 12. Surađivati s drugim članovima tima za izradbu web projekta (backend programeri, sistemski administratori, marketing stručnjaci, QA inženjeri i dr.)
 13. Sudjelovati u usklađivanju operativnog plana projekta
 14. Komunicirati s ostalim dizajnerima u timu
 15. Savjetovati klijente u svezi izvedbe, tehnologija i kvalitete web rješenja
 16. Interpretirati vizualni identitet
 17. Predložiti i argumentirati promjene sa svrhom rješavanja problema
 18. Informirati suradnike i klijente o odabranim tehnologijama i zahtjevima za izvedbu web projekta

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije osnove izrade web stranica provodi se redovitom nastavom u trajanju od 125 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskim dijelom nastave u trajanju od 25 sati, praktičnim dijelom nastave u trajanju od 65 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 35 sati.

Praktični dio nastave obuhvaća situacijsko učenje i izvršenje konkretnih radnih zadaća u stavarnim i/ili simuliranim uvjetima.

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije Izrada web stranica.

Uvjet upisa

Minimalno završena srednja četverogodišnja škola u sektoru Elektrotehnika i računarstvo

Moduli i teme

Osnove izrade web stranica

 • Uvod u web stranice
 • Korisničko sučelje web stranice
 • Prezentacija web stranice
 • Uvod  u CSS
 • Responzivni dizajn
 • CSS dokumenti
 • Uvod u HTML
 • Greške u primjeni HTML-a
 • HTML dokument

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Odrediti tehnologije izradbe proizvoda temeljenih na web tehnologijama
 2. Koristiti analogne i digitalne alate za izradu vizualnog koncepta web rješenja
 3. Pisati HTML i CSS kôd
 4. Koristiti odgovarajuće HTML i CSS okvire za razvoj
 5. Organizirati i strukturirati sadržaj, značajke, funkcionalnost web lokacije
 6. Izraditi sučelja web projekta - strukturu aplikacije (raspored elemenata i sadržaja)

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije osnove backend programiranja provodi se redovitom nastavom u trajanju od 150 sati, uz mogućnost izvođenja programa na daljinu u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskim dijelom nastave od 30 sati, praktičnim dijelom nastave u trajanju od 90 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 30 sati.

Praktični dio nastave obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u stvarnim i/ili simuliranim radnim uvjetima.

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije osnove backend programiranja.

Uvjet upisa

Minimalno završena srednja četverogodišnja škola u sektoru Elektrotehnika i računarstvo

Moduli i teme

Backend programiranje

 • Odabir i podešavanje OS-a i IDE-a
 • Rad s Git-om
 • Podešavanje Apache i MySQL-a
 • Uvod u razvoj web aplikacija s PHP-om
 • Kako kodirati PHP aplikaciju
 • Rad s varijablama i operatorima
 • Primjena grananja, petlji, polja i funkcija
 • Kreiranje formi, dohvaćanje podataka iz forme i sesija
 • Uvod u MySQL
 • Rad s bazom i tablicama
 • Normalizacija baze podataka
 • Jednostavni i složeniji upiti
  Rad s  transakcijama, procedurama, okidačima i funkcijama
  Administriranje baze podataka
 • Domena i hosting
 • Migracija podataka na produkcijsko okruženje
 • Završno testiranje i preuzimanje projekta

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Oblikovati i izraditi web stranice
 2. Samostalno oblikovati i izraditi korisnička sučelja aplikacija
 3. Na temelju vlastitih ili tuđih modela i specifikacija samostalno napisati, testirati i dokumentirati program u zadanom programskom jeziku i razvojnoj okolini
 4. Samostalno kreirati SQL upite za rad s bazama podataka
 5. Programski povezati baze podataka s programima
 6. Izmijeniti i/ili popraviti pojedine dijelove programskog koda

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije Napredna izrada web stranica provodi se redovitom nastavom u trajanju od 175 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskim dijelom nastave u trajanju od 55 sati, praktičnim dijelom nastave u trajanju od 80 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 40 sati.

Učenje temeljeno na radu obuhvaća situacijsko učenje i izvršenje konkretnih radnih zadaća u stvarnim i/ili simuliranim uvjetima.

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije izrada web stranica.

Uvjet upisa

Minimalno završena srednja četverogodišnja škola u sektoru Elektrotehnika i računarstvo

Moduli i teme

Napredna izrada web stranica

 • Uvod u JavaScript
 • JavaScript biblioteke
 • Izrada web korisničkih sučelja
 • Napredne značajke CSS-a
 • Značajke CSS standarda
 • Izrada CSS dokumenta
 • Uređivanje web stranica
 • Skriptirane web stranice
 • Sustav za upravljanje sadržajem
 • Nadogradnja sustava za upravljanje sadržajem
 • Optimizacija web sjedišta
 • Rastersko crtanje
 • Datoteke i formati
 • Responzivni dizajn
 • „Mobile first“ dizajn
 • Prilagodba dizajna web stranice

 

 

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Primijeniti načela responzivnoga dizajna za web prilikom izrade web stranica
 2. Koristiti prihvaćene standarde i web tehnologije
 3. Koristiti odgovarajuće HTML i CSS okvire za razvoj
 4. Napisati validan JavaScript kod
 5. Organizirati i strukturirati sadržaj, značajke, funkcionalnost web lokacije
 6. Izraditi prijedlog dizajna web projekta u suradnji s članovima projektnog tima

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije montiranje fotonaponskih sustava provodi se redovitom nastavom u trajanju od 225 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u realnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskim dijelom nastave u trajanju od 55 sati, dijelom učenjem temeljenom na radu u trajanju od 115 sati a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 55 sati.

Učenje temeljeno na radu obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima.

Svakom polazniku, nakon uspješno završene završne provjere, izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije montiranje fotonaponskih sustava.

Uvjet upisa:

Minimalno završena srednja trogodišnja škola u sektoru Elektrotehnika i računarstvo i svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova montiranja fotonaponskih sustava

Moduli i teme:

Montiranje fotonaponskih sustava

 • Ohmov zakon
 • Mjerenje napona, jakosti struje, snage i električnog otpora
 • Temperaturna ovisnost električnog otpora
 • Mjerenje intenziteta osvjetljenosti površine
 • Mjerenje udaljenosti
 • Vrste i karakteristike fotonaponskih panela
 • Konstrukcije fotonaponskih sustava
 • Električne instalacije fotonaponskih sustava
 • Instalacija i montaža fotonaponskih sustava
 • Mjere zaštite na radu
 • Izvori opasnosti
 • Zaštita pri radu na visini

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 • Izraditi instalacije fotonaponskog sustava (podžbukno ili nadžbukno)
 • Izraditi uzemljenje i zaštitu fotonaponskog sustava
 • Provjeriti ispravnosti fotonaponske instalacije i izdati potvrdu o ispravnosti
 • Postavljati uređaje mrežnog fotonaponskog sustava - FN moduli, izmjenjivač DC/AC, brojilo
 • Prirediti ispitno i servisno izvješće

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije postavljanje pametne javne rasvjete provodi se redovitom nastavom u trajanju od 175 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave na daljinu u realnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskim dijelom nastave u trajanju od 40 sati, praktičnim dijelom nastave u trajanju od 115 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od  20 sati.

Praktični dio nastave obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima, a uključuje razdoblja učenja na radnome mjestu kod poslodavca.

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije postavljanje pametne javne rasvjete

Uvjet upisa

Minimalno završena srednja trogodišnja škola u sektoru Elektrotehnika i računarstvo

Moduli i teme

Postavljanje pametne javne rasvjete

 • Sustavi javne rasvjete
 • Priključivanje javne rasvjee na elektroenergetsku mrežu
 • LED svjetiljke
 • Pametna javna rasvjeta
 • Polaganje kabela za javnu rasvjetu
 • Montaža rasvjetnih stupova
 • Vrste svjetiljki javne rasvjete
 • Održavanje javne rasvjete
 • Priključak javne rasvjete na elektroenergetsku mrežu

Kompetencije koje se steknu po završetku

 1. Primijeniti znanja iz osnova elektrotehnike, električnih materijala i komponenata
 2. Samostalno sagledati prostorno rješenje vođenja i postavljanja kabela
 3. Samostalno spojiti kabele prema priključnim planovima
 4. Izraditi instalaciju za javnu rasvjetu
 5. Detektirati i otkloniti kvar rasvjete
 6. Rukovati atestiranim i ispravnim alatima u skladu s pravilima struke

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije upravljanje mobilnim robotima provodi se redovitom nastavom u trajanju od 75 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u realnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskim dijelom nastave u trajanju od 15 sati, praktičnim dijelom nastave u trajanju od 45 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od  15 sati.

Praktični dio nastave obuhvaća situacijsko učenje i izvršenje konkretnih radnih zadaća u stavarnim i/ili simuliranim uvjetima.

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije upravljanje mobilnim robotima

Uvjet upisa

Minimalno završena srednja trogodišnja škola

Moduli i teme

Upravljanje mobilnim robotima

 • Vrste robota
 • Sustavi napajanja robota
 • Upravljanje motorima robota
 • Modeliranje dijelova mobilnih robota
 • Upravljanje mobilnim robotima

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Sastaviti elemente elektroničkih sklopova i/ili uređaja
 2. Povezati elektroničke sklopove i/ili uređaje u funkcionalnu cjelinu
 3. Instalirati odgovarajuće korisničke programe
 4. Instalirati programske alate i aplikacije
 5. Izraditi sigurnosne kopije podataka
 6. Programirati mikroupravljače i/ili industrijska računala
 7. Programirati aplikacije
 8. Izraditi sheme elektroničkih sklopova i/ili uređaja
 9. Koristiti alate za izradu podloga za izradu elektroničkih sklopova i/ili uređaja pomoću računala temeljem pripremljenog idejnog rješenja

Simulirati rad sklopova i/ili uređaja

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije upravljanje IoT sustavima provodi se redovitom nastavom u trajanju od 200 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u realnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskim dijelom nastave  u trajanju od 40 sati, praktičnim dijelom nastave u trajanju od 110 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 50 sati.

Praktični dio nastave obuhvaća situacijsko učenje i izvršenje konkretnih radnih zadaća u stavarnim i/ili simuliranim uvjetima.

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije upravljanje IoT sustavima

Uvjet upisa

Minimalno završena srednja trogodišnja škola

Moduli i teme

IoT sustavi

 • Arhitektura Interneta stvari
 • Komunikacijski protokoli
 • IoT uređaji
 • IoT sustav alarmiranja
 • Korisnička sučelja
 • Analiza podataka
 • Izrada korisničkog sučelja
 • Automatizirani IoT sustav
 • Scenariji i obavijesti

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Sastaviti elemente elektroničkih sklopova i/ili uređaja
 2. Povezati elektroničke sklopove i/ili uređaje u funkcionalnu cjelinu
 3. Programirati mikroupravljače i/ili industrijska računala
 4. Programirati aplikacije
 5. Postaviti parametre aplikacije
 6. Odabrati dijelove sklopa/uređaja prema zadanim uvjetima i standardima
 7. Izraditi sheme elektroničkih sklopova i/ili uređaja
 8. Koristiti alate za izradu podloga za izradu elektroničkih sklopova i/ili uređaja pomoću računala temeljem pripremljenog idejnog rješenja

Simulirati rad sklopova i/ili uređaja

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije sigurnost informacijskih sustava provodi se redovitom nastavom u trajanju od 75 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u realnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskim dijelom nastave u trajanju od 20 sati, praktičnim dijelom nastave u trajanju od 40 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 15 sati.

Praktični dio nastve obuhvaća situacijsko učenje i izvršenje konkretnih radnih zadaća u stavarnim i/ili simuliranim uvjetima.

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije sigurnost informacijskih sustava

Uvjet upisa

Minimalno završena srednja trogodišnja škola

Moduli i teme

Sigurnost informacijskih sustava

 • Informacijski sustav
 • Načela sigurnosnih politika
 • Sigurnosni rizici
 • Fizička sigurnost
 • Alati za praćenje mrežnog prometa
 • Kriptografija
 •  Enkripcija
 •  Dekripcija
 •  Kriptografski algoritmi

 

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. interpretirati etičke osnove računalne sigurnosti
 2. primijeniti postupke i procedure za zaštitu osobnih podataka korisnika
 3. održavati zapise o sigurnosti i razinama pristupa imovini organizacije
 4. dijagnosticirati jednostavne probleme u radu računalnih sustava i mreža

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije objektno orijentirano programiranje provodi se redovitom nastavom u trajanju od 225 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u realnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskim dijelom nastave u trajanju od 45 sati, praktičnim dijelom nastave u trajanju od 90 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 90 sati.

Praktični dio nastave obuhvaća situacijsko učenje i izvršenje konkretnih radnih zadaća u stvarnim i/ili simuliranim uvjetima.

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije objektno orijentirano programiranje

Uvjet upisa

Minimalno završena srednja trogodišnja škola

Moduli i teme

Objektno orijentirano programiranje

 • Klase, konstruktori, metode
 • Enkapsulacija
 • Nasljeđivanje
 • Obrada iznimki
 • Agregiranje
 • Izradba forme
 • Događaji
 • Jednostavne kontrole korisničkog sučelja
 • Kontejnerske kontrole korisničkog sučelja
 • Validacija korisničkog unosa
 • Modalni i nemodalni prozori
 • Kontrole s više vrijednosti (ListBox, ComboBox)
 • Grid kontrola
 • Izbornici
 • Alatna i statusna traka

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 • odabrati odgovarajuće standardizirane algoritme za rješavanje jednostavnijih programskih i/ili sklopovskih problema
 • osmišljavati vlastite algoritme za rješavanje jednostavnijih programskih i/ili sklopovskih problema
 • odabrati programsku paradigmu za izradu algoritama
 • izraditi jednostavnije osmišljene i standardizirane algoritme u odabranom programskom jeziku
 • prilagoditi razvojno okruženje
 • izraditi korisničko sučelje manje razine složenosti
 • testirati komponente, međusobnu povezanost i funkcionalnost jednostavnog programskog sustava
 • izraditi elemente baze podataka
 • izraditi i povezati jednostavne poslovne procese unutar programskog sustava

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije mobilno programiranje provodi se redovitom nastavom u trajanju od 125 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u realnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskim dijelom nastave u trajanju od 30 sati, praktičnim dijelom nastave u trajanju od 50 sata, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od  45 sati.

Praktični dio nastave obuhvaća situacijsko učenje i izvršenje konkretnih radnih zadaća u stvarnim i/ili simuliranim uvjetima.

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije mobilno programiranje

Uvjet upisa

Minimalno završena srednja trogodišnja škola

Moduli i teme

Mobilno programiranje

 • Android Studio IDE
 • Podešavanje SDK i JDK
 • Emulator
 • Gradle Bild
 • Manifest
 • XML kod
 • Java kod
 • Widgeti
 • Multitasking
 • Geste
 • Pokreti
 • Baze podataka

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 • Sudjelovati u dizajniranju korisničkog sučelja
 • Sudjelovati u dizajniranju baze podataka
 • Oblikovati konceptualno jednostavnu bazu podataka i analizirati podatke
 • Pripremiti jednostavne scenarije uporabe i testne scenarije
 • Prilagoditi razvojno okruženje
 • Izraditi korisničko sučelje manje razine složenosti
 • Testirati komponente, međusobnu povezanost i funkcionalnost jednostavnog programskog sustava
 • Izraditi elemente baze podataka
 • Izraditi i povezati jednostavne poslovne procese unutar programskog sustava

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije klijentski operacijski sustavi provodi se redovitom nastavom u trajanju od 225 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u realnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskim dijelom nastave u trajanju od 45 sati, praktičnim dijelom nastave u trajanju od 90 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od  90 sati.

Praktični dio nastave obuhvaća situacijsko učenje i izvršenje konkretnih radnih zadaća u stvarnim i/ili simuliranim uvjetima.

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije klijentski operacijski sustavi

Uvjet upisa

Minimalno završena srednja trogodišnja škola

Moduli i teme

KLIJENTSKI OPERACIJSKI SUSTAVI

 • Korisničke postavke
 • Datotečni sustavi i particije
 • Računalni programi
 • Dijeljene mape i mapirani disk
 • Udaljeni rad na računalu
 • Održavanje operacijskog sustava
 • Kreiranje slike sustava za povrat podataka

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 • Instalirati operacijski sustav
 • Organizirati datoteke i dokumente
 • Nadograditi nove inačice korisničkih programa
 • Izraditi sigurnosne kopije podataka
 • Provoditi jednostavnije postupke zaštite računala
 • Pripremiti potrebne resurse i sredstva za instalaciju programskih sustava
 • Instalirati jednostavni programski sustav u skladu sa standardima i dobrim praksama
 • Izvesti jednostavno testiranje programskog sustava u produkcijskoj okolini

Program obrazovanja uporaba informacijskih tehnologija i multimedije u uredskom poslovanju provodi se redovitom nastavom u trajanju od 200 sati uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa i dijela praktične nastave online u realnom vremenu, dok se ostatak praktične nastave  provodi isključivo uživo, u učilištu i/ili kod poslodavaca.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 42 sata, praktičnim dijelom nastave od 105 sati i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 53 sata.

Praktični dio obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije uporaba informacijskih tehnologija i multimedije u uredskom poslovanju

Uvjet upisa

Minimalno završena srednja trogodišnja škola

Moduli i teme

Osnove informacijsko-komunikacijske tehnologije u uredskom poslovanju

 • Osnovni pojmovi informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • Hardver u uredskom poslovanju
 • Softver u uredskom poslovanju
 • Datoteke u uredskom poslovanju
 • Ergonomska načela u uredskom poslovanju
 • Internetske usluge i servisi
 • Pretraživanje informacija na internetu
 • Online poslovna suradnja
 • Opasnosti na internetu
 • Zaštita podataka

Korištenje uredskih aplikacija i multimedije

 • Izrada složenijih poslovnih dokumenata
 • Napredne mogućnosti u obradi teksta
 • Skupna pisma
 • Povezivanje dokumenata
 • Proračunske tablice u uredskom poslovanju
 • Uređivanje i oblikovanje tablica
 • Uporaba formula i funkcija
 • Slikovni prikaz brojčanih podataka
 • Programi za multimediju
 • Multimedijalna prezentacija u svrhu predstavljanja poslovnih podataka
 • Dizajniranje mrežne stranice
 • Softverski alati za vizualizaciju
 • Povezivanje dokumenata

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. primjenjivati osnovna načela i princip rada poslovnih aplikacija važnih za poslovanje malih i srednjih poduzeća
 2. koristiti poslovne aplikacije za uspješnu poslovnu komunikaciju
 3. koristiti poslovne aplikacije za upravljanje dokumentima / zapisima
 4. koristiti proračunske tablice u poslovanju malih i srednjih poduzeća
 5. organizirati datoteke i dokumente u poslovanju malih i srednjih poduzeća
 6. kreirati vlastite digitalne obrasce potrebne u poslovanju malih i srednjih poduzeća

Program obrazovanja Primjena aplikacijskog softvera u knjigovodstvu provodi se redovitom nastavom uživo u trajanju od 50 sati.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 10 sati, praktičnim dijelom nastave od 35 sati i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 5 sati.

Praktični dio obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim ili stvarnim uvjetima uz primjenu knjigovodstvenog softvera.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije primjena aplikacijskog softvera u knjigovodstvu.

Uvjet upisa

Minimalno završena srednja četverogodišnja škola u podsektoru ekonomija

Moduli i teme

Knjigovodstvo na računalu

 • Otvaranje poslovnih knjiga u knjigovodstvenom softveru
 • Evidencija promjena u poslovanju korištenjem knjigovodstvenog softvera

 

Uredska zaštita na radu

 • Ergonomski oblikovano radno mjesto
 • Ergonomska načela u uredskom poslovanju
 • Racionalno korištenje uredskog materijala
 • Zbrinjavanje uredskog otpada

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. ažurirati poslovne promjene u skladu s vremenom nastale promjene
 2. pripremati i slati popunjene obrasce putem e-aplikacija
 3. provesti knjiženja na osnovu knjigovodstvenih isprava te obrađivanje knjigovodstvenih i računovodstvenih podatka
 4. voditi razne evidencije i osiguravati njihovu točnost i ažurnost
 5. ažurirati izvještaje u aplikacijama primjenjivati ergonomska načela u uredskom poslovanju

Program obrazovanja Društveno odgovorno poslovanje provodi se redovitom nastavom u trajanju od 125 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa online u stvarnom vremenu, dok se praktični dio nastave provodi isključivo uživo, u učilištu i/ili kod poslodavaca.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 62 sata, praktičnim dijelom nastave od 38 sati i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 25 sati.

Praktični dio nastave obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima.

 

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije društveno odgovorno poslovanje.

Uvjet upisa

Završena srednja četverogodišnja škola

Moduli i teme

Osnove društveno odgovornog poslovanja

 • Društveno odgovorno poslovanje
 • Globalni ciljevi održivog razvoja
 • Poslovna etika i društveno odgovorno poslovanje

Održiva ekonomija

 • Globalizacija
 • Multikulturalno okruženje
 • Čimbenici nacionalnog identiteta
 • Brendiranje Republike Hrvatske i njezinih proizvoda
 • Jačanje otpornosti na krize
 • Zelena i digitalna tranzicija
 • Model cirkularne ekonomije
 • Europski zeleni plan i jačanje regionalne konkurentnosti

Uredska zaštita na radu

 • Ergonomski oblikovano radno mjesto
 • Ergonomska načela u uredskom poslovanju
 • Racionalno korištenje uredskog materijala
 • Zbrinjavanje uredskog otpada

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. predlagati poboljšanja u organizaciji poslovanja malih i srednjih poduzeća u kontekstu svoga djelokruga rada
 2. primjenjivati zakonsku regulativu za poticanje poduzetništva
 3. predlagati mogućnosti unapređenja poslovnih procesa i razvoja malih i srednjih poduzeća u svom djelokrugu rada
 4. primjenjivati standarde i norme za upravljanja kvalitetom u funkciji povećanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća
 5. kontrolirati i provoditi mjere zaštite na radu u poslovanju malih i srednjih poduzeća sukladno propisima
 6. primjenjivati načela poslovne etike u komunikaciji s poduzetničkim potpornim institucijama, državnim tijelima i svim ostalim poslovnim suradnicima
 7. doprinositi zaštiti okoliša racionalnim korištenjem uredskog materijala
 8. zbrinjavati uredski otpad sukladno zakonskim propisima
 9. primjenjivati ergonomska načela u uredskom poslovanju

Program obrazovanja za pokretanje poduzetničkog pothvata provodi se redovitom nastavom u trajanju od 225 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa online u stvarnom vremenu, dok se praktični dio nastave provodi isključivo uživo, u učilištu i/ili kod poslodavaca.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 75 sati, praktičnim dijelom nastave od 93 sata i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 57 sati.

Praktični dio nastave obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije pokretanje poduzetničkog pothvata.

Uvjet upisa

Završena srednja trogodišnja škola

Moduli i teme

Planiranje poduzetničkog pothvata

 • Važnost poduzetništva za razvoj gospodarstva
 • Povijesni razvoj poduzetništva
 • Teorije poduzetništva
 • Osobine i motivi dobrog poduzetnika
 • Temeljne odrednice za pokretanje poduzetničke aktivnosti
 • Pretpostavke za razvoj poduzetništva
 • Poduzetnička ideja i poslovna prilika
 • Izvori poduzetničkih ideja
 • Metode osmišljavanja poduzetničkih ideja
 • Kreativno rješavanje problema
 • Etape poduzetničkog pothvata
 • Razine poslovnog planiranja
 • Vrste planova u poslovnim organizacijama
 • Elementi procesa planiranja
 • Izrada poslovnog plana
 • Prag profitabilnosti
 • Rok povrata ulaganja
 • Ergonomska načela u uredskom poslovanju
 • Društva osoba
 • Društva kapitala
 • Specifičnosti obrta
 • Posebni pravni oblici pokretanja poduzetničke aktivnosti
 • Korištenje sudskog registra
 • Korištenje obrtnog registra

Pokretanje i upravljanje poduzetničkim pothvatom

 • Institucionalna potpora
 • Kredit kao oblik financiranja
 • Najam, lizing i franšizing kao oblici poduzetničkog pothvata
 • Ulaganje izvan posla
 • Institucionalna potpora
 • Kredit kao oblik financiranja
 • Najam, lizing i franšizing kao oblici poduzetničkog pothvata
 • Ulaganje izvan posla
 • Institucionalna potpora
 • Kredit kao oblik financiranja
 • Najam, lizing i franšizing kao oblici poduzetničkog pothvata
 • Ulaganje izvan posla

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. kontrolirati provedbu organizacije vlastitog rada u poslovanju malih i srednjih poduzeća
 2. primjenjivati zadana pravila i upute u svezi organizacije rada u poslovanju malih i srednjih poduzeća
 3. primjenjivati zakonsku regulativu za poticanje poduzetništava
 4. primjenjivati temeljne elemente i načela poslovnog planiranja
 5. primjenjivati osnovna načela i princip rada poslovnih aplikacija važnih za poslovanje malih i srednjih poduzeća
 6. koristiti portal otvorenih podataka EU s ciljem utvrđivanja prilika u okruženju
 7. sudjelovati u izradi poslovnih planova malih i srednjih poduzeća
 8. prikupljati informacije o mogućnostima implementacije poduzetničke idejepratiti realizaciju poslovnih planova malih i srednjih poduzeća

Program obrazovanja za Asistent za upravljanje projektima/Asistentica za upravljanje projektima provodi se redovitom nastavom u trajanju od 350 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa online u stvarnom vremenu, dok se praktični dio nastave provodi isključivo uživo, u učilištu i/ili kod poslodavaca.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 102 sata, praktičnim dijelom nastave od 118 sati i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 130 sati.

Praktični dio nastave obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim ili stvarnim uvjetima uz korištenje knjigovodstvenog softvera.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje djelomične kvalifikacije Asistent za upravljanje projektima/Asistentica za upravljanje projektima.

 

Uvjet upisa

Završena srednja četverogodišnja škola

Moduli i teme

Osnove EU fondova

 • Institucije i tijela Europske unije
 • Fondovi i programi EU i njihova namjena
 • Sustav upravljanja EU fondovima u Republici Hrvatskoj
 • Vrste projekta koji se financiraju sredstvima iz fondova EU
 • Pravni okvir za provedbu EU projekata

Osnove projektnog upravljanja

 • Obilježja programa i projekta
 • Metodologije vođenja projekta
 • Faze programskog i/ili projektnog ciklusa
 • Elementi i karakteristike faza programskog i/ili projektnog ciklusa
 • Karakteristike i uloge projektnog tima
 • Elementi projektne prijave
 • Identifikacija problema za izradu projektnog prijedloga
 • Faza analize pri izradi logičke matrice
 • Faza planiranja pri izradi logičke matrice
 • Logička matrica i njezina primjena
 • Dionici u projektnim aktivnostima
 • Intervencijska logika projekta
 • Upravljanje rizicima u projektnim aktivnostima
 • Proračun projekta
 • Plan promidžbe i vidljivosti projekta
 • Akcijski plan i terminsko planiranje projekta
 • Komunikacija s dionicima projekta
 • Administrativno vođenje projekta
 • Ergonomska načela u uredskom poslovanju
 • Monitoring  projekta
 • Evaluacija u projektima
 • Projektno izvještavanje

Osnove javne nabave

 • Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u RH
 • Vrste javne nabave
 • Plan nabave
 • Postupci javne nabave
 • Dokumentacija javne nabave

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. sudjelovati u planiranju i provedbi projektnih aktivnosti u narednom periodu/izvještajnom razdoblju
 2. planirati izradu potrebne dokumentacije vezanu uz projektne aktivnosti prema fazama projektnog prijedloga u svom području/djelokrugu rada
 3. odabirati načine komunikacije sa svim dionicima pri organizaciji rada, izvođenju poslovnih/projektnih aktivnosti i rješavanju problema
 4. osiguravati vidljivost projekta sukladno pravilima
 5. sudjelovati u praćenju troškova i osiguravanju likvidnosti u svim fazama projekta
 6. upravljati e-dokumentima u cilju pružanja administrativne podrške pri upravljanju projektom
 7. sudjelovati u izradi izvješća o postignutim mjerljivim ishodima projekta i ostvarenosti projektnih ciljeva
 8. identificirati faze provedbe projekta, svrhu, cilj i mjerljive ishode projekta
 9. sudjelovati u izradi projektnog prijedloga/projektne prijave za klijente (poduzetnike) provoditi propisane normativne akte, procedure i standarde u poslovanju u svojem području/djelokrugu rada
Često postavljena pitanja
🡪Vaučer predstavlja financijski instrument dodjele javnih sredstava za obrazovanje odraslih.
🡪Korisnik samostalno bira obrazovni program i pružatelja obrazovanja.
🡪Trošak programa obrazovanja u iznosu odobrenog vaučera isplaćuje se izravno odabranom pružatelju usluge obrazovanja.

🡪U slučaju da je trošak programa obrazovanja veći od iznosa vaučera, postoji mogućnost da razliku u visini iznosa podmiri korisnik ili poslodavac.
🡪Program obrazovanja može trajati:
– za nezaposlenu osobu do šest mjeseci
– za zaposlenu osobu do 10 mjeseci (zbog mogućnosti usklađivanja provedbe programa s radnim obvezama polaznika)

Vaučere mogu koristiti sve nezaposlene i zaposlene osobe s navršenih 15 godina života.

Korisnik vaučera ne može biti:

- osoba koja se nalazi u sustavu redovitog odgoja i obrazovanja
- osoba koja se nalazi u sustavu visokog obrazovanja i znanosti
- osoba koja je korisnik mirovine prema općem propisu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje.

Sustav omogućuje stjecanje mikrokvalifikacija i djelomičnih kvalifikacija
Vještine u ponudi su tražene na tržištu rada i izravno mogu unaprijediti Vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada
Samostalno odabirete program koji želite pohađati kao i pružatelja obrazovanja
Odobreni vaučer se može aktivirati u roku od 6 mjeseci od datuma odobrenja zahtjeva
Sustav je aplikativno podržan te se provodi s minimalnim administriranjem
Razvoj sustava vaučera prepoznat je i od strane Europske komisije te su u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osigurana značajna financijska sredstva
U slučaju da je trošak programa obrazovanja veći od iznosa vaučera, postoji mogućnost da se razlika u visini iznosa podmiri od strane korisnika ili poslodavca.
Zainteresirani će se za svoj vaučer moći prijaviti putem posebne aplikacije koju možete pronaći na sljedećem linku: https://vauceri.hzz.hr/

Za više informacija, prijave te dodatna pitanja obratiti nam se možete na email: studium@uciliste-studium.hr ili na:

Učilište Studium Vinkovci
099 801 5222

Neki od programa mogu se pohađati online, za više informacija o tome koji su to programi i kako se izvodi nastava molimo kontaktirajte nas!
Prijavi se
Za sve dodatne informacije o programima koje možete pohađati putem vaučera, kontaktirajte nas na e-mail: studium@uciliste-studium.hr ili popunite kontakt obrazac i odgovorit ćemo vam u najbržem mogućem roku.
Vauceri kontakt
Za više informacija o programim i besplatnim vaučerima za obrazovanje možete se javiti u Učilište Studium u vašem gradu

Zašto Studium?

Kao jedna od vodećih ustanova za obrazovanje odraslih omogućujemo svojim polaznicima vrhunske predavače i odlične uvjete rada.

Dugogodišnjim radom na području stjecanja novih kvalifikacija, osposobljavanja i usavršavanja svojih polaznika kontinuirano mijenjamo kvalitativnu strukturu radnog stanovništva i potencijalne radne snage na području Republike Hrvatske.

Ideja Studiuma je da s jedne strane polaznicima pruža kvalitetu, a s druge strane iznimno zadovoljstvo i pozitivno iskustvo.
PREDAVAČA
0
LOKACIJA
0
PROGRAMA
0
POLAZNIKA
0
0+
Prvi/a saznaj o novostima i promotivnim akcijama Učilišta Studium

#pokrenise #promijenisve
#usmjerikarijeruupravomsmjeru
©2024 Učilište Studium - ustanova za obrazovanje odraslih
Website by 
Ascentia Digital
menuchevron-downchevron-leftchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram