Zajednica
Djelatnici
Ana Gale
Ana Gale
ravnateljica
Marija Radoš
Marija Radoš
andragoška voditeljica
Ana-Marija Stošić
Ana-Marija Stošić
andragoška voditeljica
Ivana Peranović
Ivana Peranović
voditelj odjela za izradu i provedbu EU projekata
Andrea Maksimović
Andrea Maksimović
voditelj izrade i provedbe EU projekata
Marina Lerinc
Marina Lerinc
administrativni djelatnik
Snježana Thes
Snježana Thes
stručni savjetnik za razvoj i nabavu
Saša Novta Maganić
Saša Novta Maganić
koordinator poslovnice
Mateja Glavaš
Mateja Glavaš
koordinator za izradu i provedbu EU projekata
Anamarija Jurinić
Anamarija Jurinić
andragoški djelatnik
Dunja Skender Kuna
Dunja Skender Kuna
andragoški djelatnik
Filip Frančić
Filip Frančić
andragoški djelatnik
Iva Franić
Iva Franić
administracija
Jelena Tanacković
Jelena Tanacković
andragoški djelatnik
Marta Keglević
Marta Keglević
andragoški djelatnik
Valentina Đukić
Valentina Đukić
andragoški djelatnik
Tihomir Božić
diplomirani inženjer prometa
Antonio Starčević
inženjer prometa
Stjepan Jonjić
diplomirani inženjer elektrotehnike
Aleksej Klarić
diplomirani inženjer računalstva
Damir Matešić
diplomirani inženjer strojarstva
Vedran Škugor
diplomirani inženjer prometa
Davor Živković
diplomirani inženjer strojarstva
Vjekoslav Marković
diplomirani inženjer strojarstva
Josip Kolar
diplomirani inženjer elektrotehnike
Jurica Karakašić
diplomirani inženjer elektrotehnike
Miroslav Karan
diplomirani inženjer elektrotehnike
Sanja Stojanović
diplomirani inženjer elektrotehnike
Dinko Vujić
diplomirani inženjer poljoprivrede
Dragica Martinjak
diplomirani inženjer prehrambene tehnologije
Igor Havlik
diplomirani inženjer prehrambene tehnologije
Ines Pejić
diplomirani inženjer prehrambene tehnologije
Ivana Anić
diplomirani inženjer prehrambene tehnologije
Karla Matiša Vodopivec
diplomirani inženjer prehrambene tehnologije
Marina Rukavina
diplomirani inženjer šumarstva
Mirna Danček
diplomirani inženjer prehrambene tehnologije
Nada Dokuš Muškinja
diplomirani inženjer poljoprivrede
Silvija Novaković
diplomirani inženjer bilinogojstva
Snježana Koturić
diplomirani inženjer prehrambene tehnologije
Stela Rotim
diplomirani inženjer poljoprivrede
Vehid Ibraković
diplomirani inženjer agronomije
Marica Međugorac
diplomirani inženjer prehrambene tehnologije
Ana Grubišić
diplomirani inženjer prehrambene tehnologije
Pero Grgić
diplomirani inženjer agronomije
Kata Kuzmanić
majstor kozmetičar
Aleksandra Trajanovski
majstor kozmetičar
Tatjana Perkov
majstor kozmetičar
Ivana Labor
majstor kozmetičar
Anđa Mrđen
kuhar s majstorskim statusom
Ivan Kelava
majstor kuhar
Biserka Šmit
kuhar
Tomislav Stančić
stručni specijalist ekonomije, majstor natkonobar
Ivana Seke
majstor slastičar
Josip Gulin
magistar geodezije i geoinformatike
Tomislav Ivančević
magistar geodezije i geoinformatike
Marko Orlović
magistar geodezije i geoinformatike
Marko Pilić
diplomirani inženjer geodezije
Ivana Fredotović
diplomirani inženjer geodezije
Ivan Mikulandra
diplomirani inženjer građevinarstva
Matej Peretin
diplomirani inženjer građevinarstva
Jadran Berbić
diplomirani inženjer građevinarstva
Antonio Štor
stručni specijalist građevinarstva
Saška Grgić
diplomirani inženjer prometa
Ante Lončar
diplomirani inženjer prometa
Ivan Vidaković
diplomirani inženjer strojarstva
Ivan Zarep
specijalist inženjerstva
Ivan Žagar
diplomirani inženjer strojarstva
Mirko Korov
diplomirani inženjer strojarstva
Nikola Kuprešak
diplomirani inženjer strojarstva
Nikola Mendeš
diplomirani inženjer strojarstva
Željka Grancarić
diplomirani inženjer prometa
Ranko Čučković
diplomirani inženjer strojarstva
Igor Bago
inženjer strojarstva
Marina Junger
profesor povijesti
Stjepan Radić
profesor povijesti i geografije
Oliver Timarac
profesor povijesti i geografije
Ante Skelin
profesor povijesti i sociologije
Jurica Korade
profesor engleskog jezika i informatike
Vanja Jerković
profesor latinskog jezika
Vera Kovačević
profesor engleskog i njemačkog jezika
Selma Galgoci
jezična gimnazija
Deana Karađole Radovčić
profesor latinskog i talijanskog jezika
Gorana Mučić
profesor njemačkog i engleskog jezika
Davor Let
profesor fizike i tehničke kulture s informatikom
Ivan Žunac
profesor fizike i tehničke kulture s informatikom
Želimir Humski
profesor fizike
Marina Bubanjac
profesor matematike i fizike
Tomislav Donđivić
profesor fizike
Srđan Danilović
profesor fizike
Željko Božić
profesor fizike i tehničke kulture s informatikom
Anamarija Vincetić Lešić
profesor fizike i tehničke kulture s informatikom
Miroslav Grahovac
profesor matematike i informatike
Mladen Đurić
profesor matematike
Romana Krajšić
profesor matematike i informatike
Željko Tomljenović
prvostupnik informatike
Ivan Pakšić
stručni specijalist kriminalistike
Klaudija Wild
diplomirani informatičar
Tin Buljan
diplomirani informatičar
Danijela Mikulandra
profesorica matematike
Ines Stojanović
profesorica matematike
Matko Musulin
profesor geografije
Željko Mlatković
profesor geografije
Ana Perak
profesor geografije
Valentina Grubačević
profesor likovne kulture
Duško Kostić
magistar primarnog obrazovanja
Marina Galić
diplomirani kateheta
Krešimir Arambašić
magistar glazbene pedagogije
Ana Futać
magistar kineziologije
Marina Zulumović
magistar kineziologije
Petar Kerže
magistar kineziologije
Zlatko Čepo
magistar kineziologije
Grguričin Tonči
magistar kineziologije
Tihana Dudukovac
magistar geodezije i geoinformatike
Mirela Milković
diplomirani politolog
Vedrana Žilić
specijalist političke teorije
Ivona Ivičin
diplomirani politolog
Ana Maslov
profesor hrvatskog jezika i književnosti
Ivana Peša
profesor hrvatskog jezika i filozofije
Ivana Tudić
profesor hrvatskog jezika i književnosti
Perica Vujić
profesor povijesti i hrvatskog jezika i književnosti
Martina Prce
profesor hrvatskog jezika i književnosti i pedagogije
Ana Gunjača
profesor hrvatskog jezika i sociologije
Ana Vrbičić
magistra pedagogije
Marina Horvatić
profesor filozofije i hrvatskog jezika
Aleksandra Keserin
profesor latinskog jezika i književnosti i lingvistike
Lidija Škrlec
profesor povijesti
Marko Galović
profesor njemačkog i engleskog jezika i književnosti
Matej Kuna
profesor njemačkog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti
Miroslav Kern
profesor filozofije i latinskog jezika i književnosti
Tajana Matanović
profesor njemačkog jezika i književnosti i povijesti
Igor Domšić
profesor geografije i povijesti
Igor Josipović
profesor povijesti
Ivica Belamarić
profesor povijesti umjetnosti i sociologije
Borko Borovac
diplomirani fizioterapeut
Marija Crnković
diplomirani fizioterapeut
Tea Pačarić
diplomirani fizioterapeut
Vladana Komnenov
stručna prvostupnica fizioterapije
Ivan Dodlek
diplomirani fizioterapeut
Nikoleta Špoljarić
diplomirani fizioterapeut
Mirko Pranjić
prvostupnik fizioterapije
Linda Bolanča
dentalni tehničar
Slavica Krnić
diplomirani inženjer biotehnologije
Nikolina Brkanić
diplomirani sanitarni inženjer
Alen Tanković
sanitarni inženjer
Dragan Menčik
specijalist sigurnosti i zaštite
Branko Peran
diplomirani inženjer sigurnosti na radu
Mario Šalković
diplomirani inženjer zaštite na radu
Andrej Antolić
prvostupnik ekonomije
Irena Brezak Fijala
diplomirani ekonomist
Ivan Kovačević
diplomirani ekonomist
Kristina Sabolić
diplomirani ekonomist
Marija Šalamon
diplomirani ekonomist
Nikola Petković
diplomirani ekonomist
Robertino Marinjak
diplomirani ekonomist
Lara Kuterovac Kunac
diplomirani ekonomist
Zlatko Celik
diplomirani ekonomist
Mirela Glavaš
diplomirani ekonomist
Maja Stanković
diplomirani ekonomist
Darko Balaš
diplomirani ekonomist
Nikolina Sobol
diplomirani ekonomist
Srđana Pažanin
diplomirani ekonomist
Ruža Tovilo
diplomirani ekonomist
Tihomir Kovač
diplomirani ekonomist
Gordana Šimić
prvostupnik ekonomije
Natalija Baričević
diplomirani ekonomist
Ružica Fuček
diplomirani ekonomist
Anamarija Pađan
diplomirani ekonomist
Gabriela Kralj Bartovčak
diplomirani ekonomist
Marina Karačić
stručni specijalist poslovne administracije
Darko Bilandžić
prvostupnik poslovne administracije
Bojan Čaić
diplomirani pravnik
Daniel Haman
diplomirani pravnik
Martin Mrša
diplomirani upravni pravnik
Ante Antišić
doktor dentalne medicine
Iva Ćerina
doktorica dentalne medicine
Luka Žulj
doktor medicine
Nenad Kerić
doktor medicine
Valentina Krvar
doktorica medicine
Sandra Dučić
magistra medicinske biokemije
Žaklina Šimunović
doktorica veterinarske medicine
Anja Ivković Šljivac
doktorica medicine
Matija Togonal
magistar farmacije
Tijana Ganić
magistra farmacije
Vera Škreb Anić
magistra farmacije
Sanja Radić
magistra farmacije
Antonio Ledić
magistar farmacije
Irena Štefanec Perović
magistra farmacije
Nataša Šego
profesor biologije i kemije
Gabrijela Bićanić
profesor biologije
Ivana Banjeglav
profesor biologije i kemije
Ivo Dabić
profesor biologije
Maja Puc
profesor biologije
Lucijana Marković
profesor biologije i kemije
Josipa Biluš
profesor biologije i kemije
Luka Grubišić
inženjer radiologije i profesor biologije
Klaudija Aušperger
diplomirani inženjer kemije
Vlatka Miličević
profesor kemije
Sunčica Maglov
profesor kemije
Sanda Rajčić
magistra sestrinstva
Andrea Falćan
prvostupnica sestrinstva
Ivana Hardi
magistra sestrinstva
Željka Gjurić
magistra sestrinstva
Tanja Marijanović
prvostupnica sestrinstva
Silvija Petković
magistra sestrinstva
Matea Šupe
prvostupnica sestrinstva
Antonija Žaja
magistra sestrinstva
Vedrana Žitković
prvostupnica sestrinstva
Nevenka Ferenčak
prvostupnica sestrinstva
Anita Galinec
magistra sestrinstva
Iva Pavičić
magistra psihologije
Maja Knez Šibenik
magistra psihologije
Željka Turčinov
profesor psihologije
Nina Plažanin
magistra psihologije
Darko Mijatović
magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Anita Bašljan
magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Antonela Kunac
doktorica medicine
Iva Kukal Gjergaj
doktorica medicine
Ivana Mihoković
doktorica veterinarske medicine
Ivana Šimić
doktorica medicine
Marija Heged
doktorica medicine
Smilja Kalaica
viša medicinska sestra
Vedran Đambić
doktor medicine
Adela Glavaš
doktorica dentalne medicine
Stjepan Grga Milanković
doktor medicine
Branko Lozić
doktor medicine
Nikolina Žuškić
doktorica dentalne medicine
Martina Jukić
doktorica dentalne medicine
Ana Damjanović
doktorica medicine
Ana Aračić Grubač
doktorica veterinarske medicine
Lucija Magušić
doktorica medicine
Juraj Pavlić
doktor medicine
Darko Kotromanović
doktor medicine
Nikolina Aleksić
prvostupnica sestrinstva

Zašto Studium?

Kao jedna od vodećih ustanova za obrazovanje odraslih omogućujemo svojim polaznicima vrhunske predavače i odlične uvjete rada.

Dugogodišnjim radom na području stjecanja novih kvalifikacija, osposobljavanja i usavršavanja svojih polaznika kontinuirano mijenjamo kvalitativnu strukturu radnog stanovništva i potencijalne radne snage na području Republike Hrvatske.

Ideja Studiuma je da s jedne strane polaznicima pruža kvalitetu, a s druge strane iznimno zadovoljstvo i pozitivno iskustvo.

PREDAVAČA
0
LOKACIJA
0
PROGRAMA
0
POLAZNIKA
0
0+
Prvi/a saznaj o novostima i promotivnim akcijama Učilišta Studium

#pokrenise #promijenisve
#usmjerikarijeruupravomsmjeru
©2024 Učilište Studium - ustanova za obrazovanje odraslih
Website by 
Ascentia Digital
menuchevron-downchevron-leftchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram